Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2056. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto, stran 5983.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3 in 64/08) je Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto na seji dne 1. junija 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto
1. člen
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (v nadaljevanju: šola) izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplome o zaključenih visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje;
– diplomo o zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje;
– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu in
– dvojnike diplom.
2. člen
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrno-sive barve. V gornjem delu diplome je z belo barvo odtisnjen napis Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
V gornji polovici diplome je z zeleno barvo odtisnjen napis Diploma, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen znak šole, okroglo obrobljen z napisom Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni študijski program in podeljeni strokovni naslov.
Diploma posameznega študijskega programa ima zaporedno številko, datum diplomiranja in kraj izdaje (Novo mesto), ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/dekanje in direktorja/direktorice šole in odtisnjen pečat šole.
Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in datum diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in predtiskana imena polj zelene barve.
3. člen
Zaporedna številka diplome iz prve in druge alineje 1. točke tega pravilnika je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplome.
Zaporedna številka diplome iz tretje alineje 1. točke tega pravilnika nima oznake študijskega programa.
Številčenje diplom iz prve in druge alineje 1. točke tega pravilnika se prične z 1. Številčenje diplom iz tretje alineje 1. točke tega pravilnika nadaljuje številčenje predhodno izdanih diplom.
4. člen
Vse diplome, ki jih izda šola so javne listine in so napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere vsebino določi minister, pristojen za visoko šolstvo, in je pisana v slovenskem in angleškem jeziku.
5. člen
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc šole razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. točke, tako, da je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne številke diplome navedeni podatki iz 2. točke. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje in direktorja/direktorice šole zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan/dekanja in direktor/direktorica šole podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat šole.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se, ne glede na datum diplomiranja diplomanta oziroma diplomantke, uporablja za vse diplome izdane po 1. oktobru 2009.
Št. D3-54/2009
Novo mesto, dne 1. junija 2009
izr. prof. Mojca Novak l.r.
dekanja