Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2339. Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)
2340. Zakon o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (ZLPDZ)
2341. Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb (ZSDČZKD)
2342. Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB)
2343. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2A)
2344. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-B)
2345. Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2346. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja

MINISTRSTVA

2347. Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta Policije na lokaciji Gmajnice ter ukrepih za njegovo varovanje
2348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih
2349. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu
2410. Pravilnik o zaključnem izpitu
2411. Odredba o prepovedi prometa na cestah

USTAVNO SODIŠČE

2350. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju
2351. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja petega odstavka 29. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06)
2352. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe v obravnavo

OBČINE

Bled

2408. Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Bled
2409. Odlok o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Občino Gorje (SPV-BG)

Brežice

2353. Sklep o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
2354. Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu«
2355. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra

Celje

2356. Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje
2357. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Medlog zahod – servisne dejavnosti Pišek
2358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2008
2359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova
2360. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje
2361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
2362. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje

Cerkno

2363. Odlok o spremembah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
2364. Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka
2365. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Cerkno
2366. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Cerkno
2367. Sklep o potrditvi mandata članice Občinskega sveta Občine Cerkno

Dobrna

2368. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2008

Gorje

2369. Odlok o občinskem prazniku Občine Gorje
2370. Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2008
2371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje
2372. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2373. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorje

Ivančna Gorica

2374. Sklep o imenovanju člana Komisije za sprejem otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica
2375. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta I4/b SC Novi center Ivančna Gorica

Izola

2376. Razpis predčasnih volitev v Občinski svet Občine Izola
2377. Razpis predčasnih volitev predstavnikov italijanske narodne skupnosti v Občinski svet Občine Izola

Jesenice

2378. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«

Ljubljana

2379. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
2380. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

2381. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Medvode

2382. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2008

Moravske Toplice

2383. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Tešanovci

Nova Gorica

2384. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
2385. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
2386. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Damber III
2387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas
2388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan
2389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
2390. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
2391. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk
2392. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan
2393. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik
2394. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MIP križišče
2395. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Rogaška Slatina

2396. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina
2397. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra v splošni rabi

Šempeter-Vrtojba

2398. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici

Škofja Loka

2399. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev zbirnega mestnega kanala v Škofji Loki

Zreče

2400. Sklep o določitvi cene prispevka za števnino in vzdrževalnino

Žalec

2401. Odlok o zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za krajinski park
2402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
2403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
2405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
2406. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec
2407. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec

POPRAVKI

2412. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki

PREKLICI

2413. Preklic Pravilnika o merilih in kriterijih za izračun takse ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod v Občini Gorenja vas - Poljane

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost