Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5064/08 , Stran 2079
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi. II. Predmet prodaje: 1. zasedeno neprofitno stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Polje 28 v Zagorju ob Savi, št. 28-IV/13 s pripadajočo kletjo št. 28-IV/13 v skupni izmeri 54,60 m2 z identifikatorjem 213.E, vpisano v z.k. vl. št. 1309/55, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena je 39.202,80 €. Predmetno neprofitno stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas z neprofitno najemnino. V izhodiščno vrednost stanovanja davek na promet nepremičnin ni vključen in ga plača kupec. III. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 17. junija 2008 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna občine št. 01342-0100018358, ki je odprt pri UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 3. Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom, položaj najemnika pa se po izrecni zakonski določbi ne sme poslabšati. 4. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo). 5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. 6. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v skladu z 49. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. 7. Ponudba mora biti praviloma izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo brezplačno vsak delovni dan med 8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. 8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo nepremičnine, – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2), – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p., – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.), – dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene (datum vplačila varščine mora biti najkasneje 17. junij 2008), – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3). 9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 2.000,00 EUR. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. 10. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve. 11. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) v povezavi s 74. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 13. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. 14. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 19. junija 2008 do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »ne odpiraj-ponudba na javni razpis za prodajo stanovanja«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudba mora biti praviloma izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro v Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi dne 19. junija 2008 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak delovni dan na tel. 03/565-57-02 ali 565-57-14.