Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 784/2008 Ob-5091/08 , Stran 2080
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2008. II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 15.000 EUR. III. Upravičenci in osnovni pogoji Upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja upravičenih stroškov v letu 2008. Upravičenci, ki so deležni sofinanciranja so mikropodjetja. Mikropodjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa. V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. IV. Upravičeni stroški: sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto 2008. V. Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša 10% obračunane zavarovalne premije. VI. Splošni pogoji Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Križevci in zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi, koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih javnih virov. VII. Vsebina vloge Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju, mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Občini Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru in na spletni strani: www.obcina-krizevci.si. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se med uradnimi urami dobijo na Občini Križevci, ali na tel. 02/584-40-46, kontaktna oseba je Miran Ros. VIII. Rok in način vložitve vloge Rok za vložitev vloge je vključno 15. 9. 2008. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, oziroma se vloži neposredno v tajništvu občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«, s pripisom »Državne pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«. IX. Obravnava vloge Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija in bo 17. 9. 2008. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom v roku petnajst dni po pripravi predloga. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine Križevci v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže. X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.