Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 347/08 Ob-5186/08 , Stran 2052
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa, ki je izvajalec javnega razpisa, in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so namenjeni krepitvi usposobljenosti, zaposlovanju in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ter invalidi) na področju kulture skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007–2013, 4. razvojno prioriteto: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostno usmeritvijo 4.3.: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«. Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni: – usposabljanju pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z namenom dviga njihove zaposljivosti ali/in – usposabljanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov ali/in – zaposlovanju pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ali/in – zaposlovanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov. Projekti bodo sofinancirani s sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. 3. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov z namenom mobilizacije, motivacije in proaktivacije delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost. Potreben pogoj za doseganje tega cilja med drugim predstavlja krepitev administrativne usposobljenosti in profesionalnosti delovanja zaposlenih v organizacijah, ki delujejo na področju kulture. Cilji javnega razpisa so: – krepiti zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev in/ali pripadnikov ranljivih skupin, – krepiti zaposljivost posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin, z usposabljanjem in – krepitev zaposlenosti pripadnikov ranljivih skupin z ustvarjanjem novih delovnih mest na področju kulture, vse ob hkratni skrbi za vključevanje ranljivih družbenih skupin v kulturno življenje in družbo nasploh. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednja pogoja: – z ustanovnim ali drugim ustreznim pravnim aktom lahko dokažejo, da: – so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova; – njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju v dobro družbe kot celote. 4.2 Posebni pogoji za prijavo Prijavitelji na ta javni razpis: – lahko prijavijo samo en projekt; – za projekt, za katerega podajajo vlogo, niso pridobili pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU; – prijavljajo projekt, ki se bo začel v letu 2008 in se bo zaključil najpozneje v letu 2009; – bodo izvedli projekt na področju kulture v podporo zaposlovanju oziroma zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje vsaj ene izmed naslednjih ranljivih skupin (v tem razpisu): – pripadnikov madžarske ali italijanske narodne skupnosti ali – romske skupnosti ali – različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ali – invalidov. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 5.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leti 2008 in 2009 znaša 2.058.751 EUR, in sicer v predvideni finančni konstrukciji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Namenska sredstva EU, opredeljena v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Skladno s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 bo uporabljeno tudi t. i. dopolnilno financiranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj za nakup IKT opreme, če je le-ta upravičeno nujno potrebna za izvedbo projekta. Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kulturo: – PP 6920 »Socialna vključenost – 07-13-EU« in – PP 9410 »Socialna vključenost – 07-13-slovenska udeležba«. 5.2 Omejitve višine zaprošenih sredstev: zaprošeni znesek prijavitelja na projekt mora biti najmanj 20.000 EUR, največ pa 100.000 EUR. 5.3 Delež sofinanciranja projektov: projekti bodo sofinancirani v višini do 100% upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije prejemnik sredstev. 5.4 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2008 in 2009, zato morajo biti dodeljena proračunska sredstva porabljena v letih 2008 in 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS. Rok za predložitev zadnjega poročila o izvajanju projekta za izplačilo Ministrstvu za kulturo je 10. 11. 2009. 6. Upravičene dejavnosti in upravičeni stroški 6.1 Upravičene dejavnosti: – usposabljanje za krepitev zaposljivosti in s tem krepitve socialne vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture, – usposabljanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov, – razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje na področju kulture za pripadnike ranljivih družbenih skupin, – usposabljanje usposobljevalcev za ranljive družbene skupine, – zaposlitev pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture (npr. projektni menedžerji, organizatorji, moderatorji, animatorji, koordinatorji ipd.). Upravičene so dejavnosti, ki so neposredno vezane na projekt, ki prinašajo dodano vrednost, trajnost in novo kakovost ob hkratnem zagotavljanju vključevanja ciljne skupine v družbo. Redne dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja! 6.2 Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in materiala, ki se nanašajo neposredno na dejavnosti projekta po naslednjih vrstah upravičenih stroškov: 1) plače in drugi stroški dela osebja, zaposlenega na projektu: – vsi stroški dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delojemalca in delodajalca), – povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itn.), – nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč); 2) stroški storitev zunanjih izvajalcev: – vodenje in druga dela neposredno na projektu, – stroški izvajalcev usposabljanj, – najem (zakup) licenc, programske in strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta), – odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta; 3) udeležba na usposabljanjih, konferencah, dogodkih: – povračilo stroškov službene poti: namestitve, kotizacije (stroški izvajalca dogodka), letalski in drugi prevozi, dnevnice; 4) organizacija in izvedba dogodkov, delavnic, seminarjev: – stroški izvajalcev usposabljanj, predavateljev ipd., – stroški organizacije (npr. najem prostorov), – stroški pogostitev (največ do 2% vseh upravičenih stroškov); 5) obveščanje: – stroški oglaševalskih in promocijskih aktivnosti: stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave ipd.; stroški oglasov, objav, naznanil, priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd., izdelave in vzdrževanja spletnih strani, obdelave člankov v medijih; stroški izvedbe novinarskih konferenc; 6) posredni stroški (pavšal v višini 10% vseh upravičenih stroškov), namenjenih kritju stroškov telekomunikacij, elektrike, ogrevanja in upravljanja, pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega inventarja, najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb itn.; 7) informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) (največ do 9% vseh upravičenih stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 bo za ta namen uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj): – računalniška oprema, optični čitalci, digitalna avdio-video oprema ipd. (upravičeno le v primeru, ko upravičenec izkaže, da je le-ta nujno potrebna za izvedbo projekta). Prejemnik sredstev bo moral za dokazovanje vseh nastalih stroškov na projektu (razen za posredne stroške) predložiti originalne račune, pogodbe ali druge računovodske listine enake dokazne vrednosti, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost, in dokazila o plačilih prikazanih stroškov. Prav tako bo moral upravičenec predložiti dokazila o postopkih izbire zunanjih izvajalcev skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje. Podrobne razčlenitve upravičenih dejavnosti in stroškov ter opredelitev zahtev za predložitev dokazil o nastalih stroških so, izhajajoč iz navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (katalog upravičenih stroškov), navedene v razpisni dokumentaciji. 6.3 Obdobje upravičenosti stroškov: upravičeni bodo le stroški, ki bodo nastali od datuma objave javnega razpisa do zaključka projekta oziroma najpozneje do 31. 10. 2009. 6.4 Območje upravičenosti stroškov: upravičeni bodo le tisti stroški projekta, ki bodo nastali na območju držav članic Evropske unije. 6.5 Neupravičeni stroški: – stroški nakupa in gradnje nepremičnin, – stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev, – amortizacija nepremičnin in opreme, – stroški obresti na dolgove, – izdelava splošnih strokovnih podlag, študij in programov dela, – davek na dodano vrednost (DDV), – stroški, ki so že financirani iz proračuna RS ali virov EU, – stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino projekta, – stroški, ki presegajo upravičen delež v vseh stroških (npr. stroški nakupa opreme, ki presegajo 9% vseh upravičenih stroškov, posredni stroški, ki presegajo 10% vseh upravičenih stroškov in stroški pogostitev, ki presegajo 2% vseh upravičenih stroškov), – drugi stroški, ki niso navedeni v pogodbi o sofinanciranju projekta. Ministrstvo za kulturo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta odštelo od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo. Vse neupravičene stroške krije upravičenec sam. 7. Dodatni pogoji za upravičence, vezani na izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada Upravičenec bo moral izpolnjevati naslednje pogoje: – izbrati izvajalce skladno z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08), – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu, – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020, – zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu, informacije o poteku projekta in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU, – poročati posredniškemu telesu v skladu z njegovimi navodili še najmanj 5 let po zaključku projekta, – zagotoviti obveščanje javnosti o projektu skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 ter navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – o spremembah na projektu obveščati posredniško telo skladno s 57. členom Uredbe Sveta EU št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006, – ob ugotovitvi nenamenske porabe sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta iz drugih proračunskih virov RS ali EU vrniti vsa prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 8. Merila za izbor projektov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje, in bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Ministrstva za kulturo. 8.1 Splošna merila za izbor V točkovno ocenjevanje skladno z merili za ocenjevanje bodo uvrščeni projekti, ki bodo utemeljili in izkazovali prispevek: 1. k povečanju zaposlenosti in/ali zaposljivosti predstavnikov ranljivih skupin na področju kulture, 2. h krepitvi socialne vključenosti predstavnikov ranljivih skupin na področju kulture, 3. k uveljavljanju koncepta enakih možnosti predstavnikov ranljivih skupin na področju kulture in 4. k trajnosti projekta. 8.2 Merila za ocenjevanje: 1. relevantnost namena in ciljev projekta z namenom in cilji razpisa ter analiza in pojasnitev potreb ciljne (ranljive) skupine: do 10 točk, 2. ocena pričakovanih kratkoročnih učinkov: do 10 točk, 3. ocena pričakovanih dolgoročnih učinkov: do 30 točk, 4. delovni program – transparentnost in relevantnost načrtovanih aktivnosti za doseganje ciljev projekta: do 20 točk, 5. strategija promocije projekta – strategija obveščanja javnosti: do 10 točk, 6. finančni načrt, racionalnost in stroškovna učinkovitost projekta: do 20 točk. Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. Največje možno število doseženih točk je 100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 50 točk in bodo relativno najbolje ocenjeni, do porabe sredstev. 9. Izbor in ocenjevanje vlog Popolne, pravočasne vloge in vloge, ki jih bo predložil upravičen prijavitelj bo ocenjevala strokovna komisija. Slednja bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala seznam projektov, ki bodo dosegali minimalno kakovostno merilo (najmanj 50 točk), do porabe razpoložljivih sredstev. Strokovna komisija bo najprej ocenjevala projekte po splošnih merilih za izbor projektov. Če projekt ne bo izpolnjeval splošnih meril, bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja. Projekti, ki bodo izpolnjevali splošna merila za izbor, pa bodo ocenjevani z merili za ocenjevanje. O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil minister. Pri pozitivno ocenjenih projektih, ki bodo v točkovnem ocenjevanju dosegli enako število točk, bo strokovna komisija dala prednost projektu, ki bo izkazal kvalitetnejše reference (prijavitelj, ki bo izkazal skupno večjo vrednost izvedenih referenčnih projektov) pri izvajanju primerljivih projektov. Posredniško telo si pridružuje pravico do zahteve po popravkih oziroma dopolnitvi dispozicije projekta in finančnega načrta prijavitelja. Posredniško telo si pridružuje pravico, da prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov predlaga manjšo višino sofinanciranja od zaprošene, predvsem če bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada. V tem primeru bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se bo štelo kot odstop od vloge. Posredniško telo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu projektu. 10. Rok za predložitev vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti dostavljena v glavno pisarno na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 7. 7. 2008 do 11. ure v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: »Ne odpiraj! – Vloga na razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela (osebno ali po pošti) v glavno pisarno ministrstva do navedenega roka. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. 11. Popolna vloga Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo: – kopijo ustanovnega ali drugega ustreznega pravnega akta, – popolne in pravilno izpolnjene prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, – druge zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije. Upravičene prijavitelje vlog, ki ne bodo popolne, bo strokovna komisija pozvala, da jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od poziva k dopolnitvi vloge. 12. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo 7. 7. 2008 ob 13. uri. Odpiranje ne bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki bodo vsebovale vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Ministrstvo za kulturo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 13. Zavrženje in zavrnitev vlog 13.1 Zavrženje vlog Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložili upravičeni prijavitelji, minister izda sklep o zavrženju takih vlog. Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni. Upravičeni prijavitelj je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge. 13.2 Zavrnitev vlog Zavrnejo se: – vloge, ki bodo dosegle manj kot 50 točk, – vloge, ki bodo dosegle 50 ali več točk, vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med relativno bolje ocenjene vloge, – vloge, ki ne bodo upoštevale omejitev višine zaprošenih sredstev sofinanciranja (točka 5.2). 14. Obveščanje prijaviteljev o izboru Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo v 60 dneh od roka za predložitev vlog na javni razpis. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo po podpisu pogodb. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugi vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost prejeti sredstva. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v obliki seznama upravičencev. 15. Pritožbe Zoper sklep Ministrstva za kulturo se lahko prijavitelj pritoži v osmih dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi zoper sklep bo v 15 dneh od prejema s sklepom odločil minister. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili in navodili za prijavitelje, – prijavne obrazce, – vzorec ocenjevalnega lista, – osnutek pogodbe ter – finančni načrt v Excel datoteki. Razpisno dokumentacijo si zainteresirani prijavitelji lahko natisnejo s spletne strani http://www.kultura.gov.si. Na spletni strani Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo od 6. 6. 2008 do 4. 7. 2008 v glavni pisarni Ministrstva za kulturo med uradnimi urami. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure, po telefonu pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 17. Posredovanje dodatnih informacij o razpisu Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Simono Berden. Informacije so na voljo tudi med uradnimi urami na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Metelkova 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-79-36, faks 01/400-79-95, e-pošta: simona.berden@gov.si. Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer bodo objavljane morebitne spremembe in novosti v zvezi z javnim razpisom.