Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2384. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2007, stran 6127.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU in 110/02 ZDT-B) in 33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. maja 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2007.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2007 naslednje podatke:
------------------------------------------------------------
I.    SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV
     IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI             30.247.481
     (70 + 71 +72 + 73 + 74 + 78)
     TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)        28.788.908
70    DAVČNI PRIHODKI             18.385.291
     700 Davki na dohodek in dobiček     13.300.121
     703 Davki na premoženje         3.695.955
     704 Domači davki na blago        1.389.215
     in storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI            10.403.617
     710 Udeležba na dobičku         9.059.055
     in dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine          30.445
     712 Globe in druge denarne kazni      84.186
     713 Prihodki od prodaje blaga       135.279
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki       1.094.652
72    KAPITALSKI PRIHODKI            208.769
     720 Prihodki od prodaje osnovnih      55.818
     sredstev
     722 Prihodki od prodaje zemljišč      152.951
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE               8.112
     730 Prejete donacije iz domačih       8.112
     virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI           1.210.386
     740 Transferni prihodki iz drugih     921.036
     javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz državnega     289.347
     proračuna iz sredstev proračuna
     Evropske unije
78    PREJETA SREDSTVA              31.309
     IZ EVROPKSE UNIJE
     787 Prejeta sredstva od drugih       31.309
     evropskih institucij
II.    SKUPAJ ODHODKI             30.869.065
     (40 +41 +42 +43 + 45)
40    TEKOČI ODHODKI              7.272.139
     400 Plače in drugi izdatki        1.880.418
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev         309.950
     za socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve     4.975.719
     409 Rezerve                106.052
41    TEKOČI TRANSFERI            11.241.783
     410 Subvencije               418.713
     411 Transferi posameznikom        4.048.521
     in gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim        1.855.976
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi    4.918.573
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          8.274.110
     420 Nakup in gradnja osnovnih      8.274.110
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI         4.081.033
     431 Investicijski transferi       2.118.117
     pravnim
     in fizičnim osebam, ki niso
     proračunski uporabniki
432    Investicijski transferi         1.962.916
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     –621.584
     PRIMANJKLJAJ)
     (I. – II.) (Skupaj prihodki minus
     skupaj odhodki)
III/1.  PRIMARNI PRESEŽEK             –757.938
     (PRIMANJKLJAJ)
     (I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
     (Skupaj prihodki brez prihodkov od
     obresti minus skupaj odhodki brez
     plačil obresti)
III/2.  TEKOČI PRESEŽEK             10.274.986
     (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) – (40 + 41)
     (Tekoči prihodki minus tekoči
     odhodki in tekoči transferi)
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV
     IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      235.121
     PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      235.121
     PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     750 Prejeta vračila danih posojil     160.084
     752 Kupnine iz naslova           75.037
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE         91.846
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440 + 441 + 442 + 443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE         91.846
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     443 Povečanje namenskega          91.846
     premoženja v javnih skladih in
     drugih pravnih osebah javnega
     prava, ki imajo premoženje v svoji
     lasti
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       143.275
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
     – V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500 + 501)             0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje             0
IX.    SPREMEMBA STANJA             –478.309
     SREDSTEV NA RAČUNU
     (I. + IV. + VII. – II. – V. –
     VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE                0
     (VII. – VIII.)
XI.    NETO FINANCIRANJE             621.584
     (VI. + X. – IX.)
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN    1.237.736
     31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
2. člen
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2007 naslednje spremembe:
Prihodki                      107.792 €
Odhodki                       21.788 €
Razlika                       86.004 €
Prenos sredstev na računu iz leta 2006        40.727 €
Razlika na računu za prenos v leto 2008      126.731 €.
3. člen
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2008
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.