Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2362. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje, stran 6106.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 27. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
1. člen
Cene dnevnih programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– skupini prvega starostnega obdobja (od      423,70 EUR
enega do treh let)
– skupini drugega starostnega obdobja (od     306,65 EUR
treh let do vstopa v šolo)
– starostno kombinirani skupini in         343,18 EUR
oddelkih od 3. do 4. leta
– razvojnem oddelku                927,40 EUR.
Cena poldnevnih programov za otroka v prvem starostnem obdobju znaša 336,49 EUR in za otroka v drugi starostni skupini 242,74 EUR.
2. člen
Cena treh bolnišničnih oddelkov Vrtca Anice Černejeve v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, je 7.887,70 EUR mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 7.514,11 EUR.
3. člen
Vrtci, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti občino ustanoviteljico.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se plačilo določeno na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/96) dodatno zniža za 9,09%.
5. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz prvega člena tega sklepa je 1,63 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti.
6. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni neprekinjeni odsotnosti v času od 1. junija do 30. septembra, rezervirati mesto v izbrani enoti, plačajo za dogovorjeno odsotnost 50% njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
7. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, v celoti opravičeni plačila. To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
8. člen
V primeru vpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa. To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 59/07 in Sklep o ceni bolnišničnih oddelkov Vrtca Anice Černejeve (Uradni list RS, št. 70/06).
10. člen
Kadar imajo družine v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, se uporabljajo določbe iz 4., 5., 6., 7. in 8. člena tega sklepa od 1. 9. 2008 dalje za starejšega otroka.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2008 dalje.
Št. 602-00002/2007
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.