Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5175/08 , Stran 2103
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a. 2. Vrsta pravnega posla: z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba. 3. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnin Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnega zemljišča v k.o. Vipavski Križ, parc. št. 3516 v izmeri 2059 m2. Parcela je v postopku komasacije skladno s sklepom občinskega sveta št. 478-229/2006 in 478-33/2007, ki ga je sprejel na 15. redni seji dne 6. 3. 2008, zato se mora ponudnik strinjati, da vstopi v komasacijo in po opravljeni komasaciji pridobi novo parcelno številko v izmeri 2059 m2, ki bo po legi in obliki obsegala pretežni del današnje parc. 3516 in del parc. št. 3556/2, obe k.o. Vipavski Križ. Parcela, ki se prodaja in iz komasacijskega sklada pridobljena parcela sta obremenjeni s služnostno pravico poteka, vzdrževanja in nadzora vodovoda na S delu te parcele v celotni širini, in sicer za čas trajanja vodovoda v korist Občine Ajdovščina in njenih pravnih naslednikov. Komunalna opremljenost: parcela se nahaja v območju, za katerega je občinski svet na seji dne 29. 6. 2006 sprejel sklep o dispoziciji pozidave št. 350-12/2006. Območje še ni komunalno opremljeno, se pa ureja. Komunalni prispevek je investitor dolžan plačati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 4. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Prispele ponudbe se bodo vrednotile po kriteriju najvišje ponudbene cene. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev tega razpisa podal najvišjo ponudbeno ceno in bo s sklepom izbran za najugodnejšega ponudnika. Izhodiščna oziroma najmanjša ponudbena cena znaša 86.800 €. Navedena najmanjša ponudbena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. Uspeli ponudnik je dolžan poleg kupnine plačati tudi davek na dodano vrednost v višini 20% od ponujene cene za predmetno zemljišče. 5. Drugi pogoji: a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in je obremenjena s služnostno pravico poteka, vzdrževanja in nadzora vodovoda. b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Obveznost Občine Ajdovščina, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki s sklepom obveščeni v roku 8 dni od odpiranja prispelih ponudb. d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino za zemljišče vključno z davkom na dodano vrednost v roku 8 dni od izstavitve računa. e) Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za razpis plačati varščino v višini 9.000,00 EUR na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. f) Zagotovilo, da se ponudnik strinja z vstopom v pogodbeno komasacijo, kot je opisano pod točko 3. tega razpisa in plačilo kupnine so bistvena sestavina pogodbe. g) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. h) Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru več najugodnejših ponudb, vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe. 6. Ponudba Ponudba mora biti podana v pisni obliki v zapečateni ovojnici kot je določeno v točki 7. tega razpisa in mora vsebovati: – navedbo predmeta nakupa; – ponudbeno ceno (brez DDV); – izjavo, da se strinja z vstopom v pogodbeno komasacijo, kot je opisana pod točko 3. tega razpisa; – potrdilo o vplačani varščini; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne osebe oziroma kopijo izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – izjavo, da se strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa. 7. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča v OC Pod železnico«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do četrtka, 26. 6. 2008, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 8. Informacije: ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v četrtek, 12. 6. 2008, od 10. do 11. ure in v torek, 24. 6. 2008, od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič ali na tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.