Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5133/08 , Stran 2080
1. Koncedent: Občina poljčane. 2. Naslov koncedenta: Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/802-92-20, faks 02/802-92-26. 3. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Poljčane v poslovnih prostorih na naslovu Bistriška cesta 60, 2319 Poljčane. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja. Koncesionar mora začeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v roku, določenem v pogodbi o koncesiji. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Prostore in opremo za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncedent s sklenitvijo najemne pogodbe s koncesionarjem. 5. Prijava na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: a) Zakonsko predpisani pogoji: 1. je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja, 2. ima opravljen strokovni izpit, 3. obvlada slovenski jezik, 4. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti, 5. magister farmacije, ki je za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti, pa želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti koncesijo, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica, 6. ni v delovnem razmerju oziroma mu bo z začetkom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo, 7. ima zagotovljene ustrezne kadre in druge pogoje skladno z določili Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06). b) Drugi pogoji: 1. prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti na območju občine za čas trajanja koncesije, 2. prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom, 3. koncesionar mora vzeti v najem obstoječe poslovne prostore s pripadajočo opremo, v katerih občina že zagotavlja opravljanje lekarniške dejavnosti, 4. prijavitelj mora zagotoviti obratovanje lekarne najmanj 40 ur na teden, od tega ob sobotah najmanj 4 ure, odpiralni čas lekarne pa mora biti usklajen z delovnim časom zdravniških ambulant v Občini Poljčane, 5. da ima zagotovljene ustrezne kadre, 6. prijavitelj nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti, 7. prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko opravlja, 8. prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, v skladu s predloženim programom, 9. drugi pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji. 6. Merila za ocenitev ponudb Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 7. Oddaja vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene mora imeti zahtevane izjave in zahtevane priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali jo natisnejo s spletne strani Občine Poljčane – http://www.poljcane.si. Občina Poljčane lahko v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve. Vloge z vsemi zahtevanimi dokazili je potrebno predložiti v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za lekarno«. Na ovojnici mora biti čitljivo izpisano ime in naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge bo koncedent upošteval le tiste vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele vključno do 20. 6. 2008 do 12. ure. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 8. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Karmen Breznik, tel. 02/802-92-23, e-mail: karmen.breznik@poljcane.si. 9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo 24. 6. 2008 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Pri odpiranju vlog so lahko prisotni prijavitelji na javnem razpisu. Koncesijo bo koncedent podelil po pridobitvi mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS za zdravje. Prijavitelji bodo o odločitvi koncesionarja pisno obveščeni.