Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 43002-11/2008 Ob-5146/08 , Stran 2081
1. Ime in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 2. Predmet in namen javnega razpisa 2.1. Predmet javnega razpisa: 2.A sofinanciranje izvajanja in koordiniranja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v Mestni občini Maribor v letih 2008 in 2009 (info center); obseg sofinanciranja je razviden iz razpisne dokumentacije. 2.B sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v Mestni občini Maribor v letih 2008 in 2009 (info točke); obseg sofinanciranja je razviden iz razpisne dokumentacije. Dejavnost informiranja zajema posredovanje informacij in svetovanje za informiranje (kje, kdaj, kako in druge informacije in nasveti glede možnosti pridobivanja osnovnih informacij na različnih interesnih področjih mladih). Dejavnost svetovanja zajema strokovno (individualno ali skupinsko) svetovanje – podpora in pomoč pri reševanju problemov mladih (npr. mladi v stiski) na posameznih področjih z ustrezno usposobljenimi izvajalci (npr. psiholog, zdravnik …). 2.2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je izbrati in sofinancirati izvajalca – koordinatorja (enega) ter izvajalce informiranja in svetovanja za mlade v Mestni občini Maribor v letih 2008 in 2009 in na ta način izbranim izvajalcem omogočiti ustreznejše pogoje in posledično kvalitetnejše izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v mestni občini, kar naj pripomore k večji angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade. 3. Razpisni pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavijo samo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da je prijavitelj pravna oseba – javni zavod ali druge organizacija, ki v okviru svoje dejavnosti izvaja informacijsko-svetovalno dejavnost za mlade v Mestni občini Maribor in je pridobila status upravičenca do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela v obdobju 2006–2008 v skupini mladinski centri ali druga nevladna organizacija po Sklepih Urada za mladino Ministrstva za šolstvo in šport št. 6033-39/2006/35 z dne 10. 3. 2006 in št. 6033-256/2006/52 z dne 22. 2. 2007; – da dejavnost izvaja strokovno in v skladu s temeljnimi načeli informiranja in svetovanja za mlade, ki so opredeljena v Evropski listini o informiranju in svetovanju za mlade in publikaciji »Informiranje in svetovanje za mlade v Sloveniji – smernice razvijanja dejavnosti«, ki jo je izdal Urad za mladino RS, december 2003; – po tem razpisu se lahko sofinancirajo le programi, za katere izvajalec ne bo prejel sredstev iz drugih virov Mestne občine Maribor; – izvajalci, ki se prijavijo na razpis (prijavitelji), so lahko izbrani za sofinanciranje samo v okviru enega predmeta razpisa (2.A ali 2.B: kot izvajalec – koordinator ali kot izvajalec). Prijavitelji, ki bodo oddali vlogo za predmet razpisa 2A in ne bodo izbrani, bodo obenem lahko kandidirali tudi za predmet razpisa 2B, kolikor bodo to v vlogi posebej navedli; – prijave na razpis morajo biti napisane v slovenskem jeziku, izključno na zahtevanih obrazcih in opremljene z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami (razpisna dokumentacija); – prijava mora biti pravočasna; za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto dne 30. 6. 2008, o čemer priča poštni žig; – prijavitelj je svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih izpolnjeval skladno z medsebojnimi obveznostmi; – prijavitelj ne sme imeti omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04); – prijavitelj mora podpisati izjavo, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa. Prav tako mora soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost navedb v prijav. 4. Merila za sofinanciranje 4.1. Merila za sofinanciranje v okviru točke 2.A predmeta razpisa (izvajalec – koordinator informacijsko – svetovalne dejavnosti za mlade). Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi naslednjih meril: – zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade – do 20 točk; – zagotavljanje kakovostnega, celovitega in zanesljivega informiranja za čim več interesnih področij mladih ter svetovanja (strokovnega svetovanja) na vsaj dveh področjih; zaželena je specializacija za informiranje na vsaj dveh področjih informiranja, ki jih pokriva prijavitelj – do 20 točk; – skladnost aktivnosti in metod dela glede na vsebino programa – do 20 točk; – razpolaganje s primernimi delovnimi prostori, opremo in tehnično opremo za izvajanje dejavnosti – do 20 točk; – možnost koriščenja dejavnosti za mlade s posebnimi potrebami – do 20 točk; – dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki) ter aktivno in sproti ažurirano spletno stran z zbirko podatkov, namenjenih informiranju in svetovanju mladim ter povezave z drugimi izvajalci – 20 točk; – razpolaganje z usposobljenimi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade – do 20 točk; – ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije ter delež lastnih sredstev – do 20 točk; – vsebinsko in časovno primerno sodelovanje v lokalni mreži izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade – do 20 točk; – kakovostno izdelan plan nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal za namen koordinacije dejavnosti z izvajalci informativno svetovalne dejavnosti za mlade v Mestni občini Maribor in širše (druge lokalne skupnosti, Urad za mladino, mednarodne povezave in drugo) – do 20 točk; – soglasje večine izvajalcev informativno – svetovalne dejavnosti za mlade v Mestni občini Maribor za izvajanje vloge koordinatorja dejavnosti v mestni občini – do 20 točk. 4.2. Merila za sofinanciranje v okviru točke 2.B predmeta razpisa (izvajalec informativno – svetovalne dejavnosti) Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi naslednjih meril: – zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade – do 20 točk; – zagotavljanje kakovostnega, celovitega in zanesljivega informiranja za čim več interesnih področij mladih, zaželena je specializacija za informiranje na vsaj enem področju informiranja, ki jih pokriva prijavitelj in svetovanje (strokovno svetovanje) na vsaj enem področju – do 20 točk; – skladnost aktivnosti in metod dela glede na vsebino programa – do 20 točk; – razpolaganje s primernimi delovnimi prostori, opremo in tehnično opremo za izvajanje dejavnosti – do 20 točk; – možnost koriščenja dejavnosti za mlade s posebnimi potrebami – do 20 točk; – dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki) ter aktivno in sproti ažurirano spletno stran z zbirko podatkov, namenjenih informiranju in svetovanju mladim ter povezave z drugimi izvajalci – 20 točk; – razpolaganje z usposobljenimi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade – do 20 točk; – ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije ter delež lastnih sredstev – do 20 točk; – vsebinsko in časovno primerno sodelovanje v lokalni mreži izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade – do 20 točk. 4.3. Uporaba meril in postopek izbire Za uvrstitev v postopek ocenjevanja je potrebno izpolnjevati razpisne pogoje iz 3. točke tega razpisa. Za sofinanciranje izvajalca – koordinatorja informacijsko svetovalne dejavnosti (predmet razpisa 2.A) bo izbran vlagatelj prijave, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje iz 3. točke tega razpisa in bo zbral večje število točk v postopku ocenjevanja glede na zgoraj navedena merila. Za sofinanciranje izvajalca informacijsko svetovalne dejavnosti za mlade (predmet razpisa 2.B) bodo izbrani vlagatelji prijav za sofinanciranje programa izvajalca informacijsko-svetovalne dejavnosti za mlade, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje iz 3. točke tega razpisa in bodo v postopku ocenjevanja glede na zgoraj navedena merila zbrali večje število točk, vendar najmanj 120 točk. Izbranemu izvajalcu in koordinatorju informacijsko-svetovalne dejavnosti bodo podeljena sredstva v višini predvidoma največ 30% vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje informacijsko-svetovalne dejavnosti za mlade v okviru tega razpisa; višina sofinanciranja bo odvisna od obsega dejavnosti izbranega izvajalca (koordinacija dejavnosti, področja, informiranje, svetovanje – predvideno razmerje sofinanciranja 75% informiranje, 25% svetovanje) in števila izbranih izvajalcev za sofinanciranje po tem razpisu. Preostala razpoložljiva sredstva bodo dodeljena izbranim izvajalcem informacijsko-svetovalne dejavnosti; višina sofinanciranja posameznega izvajalca bo odvisna od obsega njegove dejavnosti (področja, informiranje, svetovanje – predvideno razmerje sofinanciranja 75% informiranje, 25% svetovanje), od skupne višine prejetih točk in od števila izbranih izvajalcev. 5. Višina razpoložljivih sredstev in rok za porabo sredstev Za sofinanciranje po tem razpisu je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 predviden obseg sredstev v višini 25.500 EUR. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2009 znaša toliko, kot znaša vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letu 2008, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje mladine v proračunu MOM za leti 2008 in 2009. Po tem razpisu dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 in 2009 in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Rok in način prijave na razpis Rok za oddajo prijave na razpis: prijave morajo biti oddane do 30. 6. 2008. Prijave na razpis je potrebno poslati s priporočeno pošto (ali oddati v vložišču Mestne občine Maribor v času uradnih ur) na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino, Slovenska cesta 40, 2000 Maribor, z oznako na kuverti »ne odpiraj – prijava na razpis – info točke« in navedenim imenom in naslovom pošiljatelja. Nepravilno označene in odposlane prijave (kuverte) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih razpisa Odpiranje pravočasno in pravilno posredovanih prijav na razpis, pregled prijav in pripravo predloga odločitev za sofinanciranje bo izvedla strokovna komisija. Odločitev o izboru izvajalcev in sofinanciranju informacijske dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2008 in 2009 po tem razpisu sprejme župan na osnovi predloga navedene komisije. Odpiranje prijav ne bo javno. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v tem razpisu; – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v tem razpisu in razpisni dokumentaciji, – ki jih bodo komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne. Vse aktivnosti in odločitve v zvezi z razpisom bodo izvedene v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07). Vlagatelji prijav bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v roku trideset dni po izteku razpisnega roka oziroma v roku osem dni od odločitve župana. V roku osem dni od prejema obvestila vlagatelji prijav lahko vložijo pritožbo na prejeto odločitev z obrazložitvijo razlogov za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti razpisni pogoji in merila za izbor. Prejete pritožbe bo obravnavala strokovna komisija in pripravila tudi predlog odločitev, ki jih sprejme župan Mestne občine Maribor. Z izbranimi izvajalci informacijsko svetovalne dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2008 in 2009 bodo sklenjene pogodbe. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih prilog; – izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev; – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisano in žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev, – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, – žigosan in podpisan vzorec pogodbe. 9. Dostopnost razpisne dokumentacije in možnost dodatnih informacij; razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom in razpis z razpisno dokumentacijo zainteresirani lahko dobijo tudi na sedežu Mestne občine Maribor, Urad za kulturo in mladino, Slovenska cesta 40, Maribor, vsak delovni dan v času uradnih ur – ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure (dr. Martina Rauter, soba 206/II, tel. 22-01-678).