Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2383. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Tešanovci, stran 6125.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) župan Občine Moravske Toplice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Tešanovci
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Moravske Toplice določa način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za stanovanjsko naselje Tešanovci v k.o. Tešanovci, katerega osnutek je izdelal ZEU–DNI d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota v maju 2008.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98) je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo in je ostalo do danes nepozidano.
(2) Pobudo za izdelavo prostorskega načrta so podali novi lastniki zemljišča.
3. člen
(okvirno ureditveno območje OPPN)
(1) Območje obdelave zajema parcelo s št. 538/1, k.o. Tešanovci.
(2) Območje obdelave je ravna površina, nepravilne oblike, velikosti 0,88 ha.
(3) Območje obdelave leži jugovzhodno od lokalne ceste. Na južni strani ga omejuje dovozna poljska pot, na vzhodni travnik.
(4) V skrajnem jugovzhodnem delu območja obdelave se nahaja manjša gramoznica.
4. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet izdelave OPPN je glede na pobudo, izdelati nova določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev novih stanovanjskih objektov, določili se bodo urbanistično-arhitektonski pogoji s podrobnejšimi določili umestitve in ureditvijo zunanjih površin.
(2) V OPPN se bo predvidela nova parcelacija in izvedba nove komunalne infrastrukture katere se bodo izvedle v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo mimo območja.
(3) Načrtovalec OPPN bo moral predati pripravljavcu, to je Občina Moravske Toplice, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec. Občina bo po potrditvi zadržala en izvod, ostale pa predala naročniku Panonska vas d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec na osnovi podanih zasnov naročnika so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove zaščite in ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov;
– geodetske podlage oziroma posnetke v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta priskrbi naročnik;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
6. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
+---------------------------------------+----------------------+
|Faze                  |         Roki|
+---------------------------------------+----------------------+
|objava Sklepa o začetku priprave akta |    do 23. 5. 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|pridobitev smernic v roku 30 dni    |    do 30. 6. 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|dopolnitev osnutka akta v skladu z   |     do 7. 7. 2008|
|zahtevami iz podanih smernic      |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|javno naznanilo sklepa o 30-dnevni   |    do 20. 7. 2008|
|javni razgrnitvi            |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|javna razgrnitev 30 dni in javna    |    do 20. 8. 2008|
|obravnava               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|stališča do podanih pripomb      |    do 30. 8. 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|I. obravnava na seji Občinskega sveta |    do 11. 9. 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|priprava predloga OPPN         |    do 18. 9. 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
|pridobitev mnenj na usklajen predlog  |    do 20. 10. 2008|
|akta v roku 30 dni           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|II. obravnava in sprejem akta z    |    do 30. 10. 2008|
|odlokom na seji Občinskega sveta    |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|objava odloka v Uradnem listu RS    |    do 15. 11. 2008|
+---------------------------------------+----------------------+
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
– Čista narava d.o.o. Tešanovci 32 b, 9226 Moravske Toplice
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p.144
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 2, 9226 Moravske Toplice
– V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za stanovanjsko naselje Tešanovci, zagotovi naročnik – investitor.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Moravske Toplice pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-03/08-1
Moravske Toplice, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost