Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2412. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki, stran 6181.

P O P R A V E K
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 115/07)
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 115/07, 14. 12. 2007) se besedilo sedmega odstavka 12. člena popravi tako, da se pravilno glasi:
»(7) Dovoz je s ceste b in dovozne ceste do betonarne oziroma z bodoče severne obvoznice po njeni dograditvi, peš dostopi so s ceste b in regionalne ceste.«
Besedilo tretjega odstavka 14. člena se popravi tako, da se pravilno glasi:
»(3) Gradbene parcele so dostopne neposredno s cest a, b, c in dovozne ceste do betonarne. Prometno omrežje in prometne ureditve vsake gradbene parcele morajo omogočiti neoviran dostop do parkirišč in vhodov za obiskovalce ter servisni in urgentni dostop in dostop za gasilce.«
Besedilo 24. člena – etape izvajanja – se popravi tako, da se pravilno glasi:
»(1) Etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta so:
– rušitev obstoječih objektov, prestavitev primarnega vodovoda, kabliranje SN električnega omrežja, gradnja cest a, b in c,
– gradnja objektov, komunalne in energetske infrastrukture, urejanje zunanjih površin in rekonstrukcija regionalne ceste.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo ločeno ali sočasno, tudi v več podetapah.
(3) Gradnja objektov št. 1 in 2 je pogojena s prestavitvijo glavnega napajalnega vodovoda, gradnjo ceste a in pripadajočega infrastrukturnega omrežja. Gradnja zahodnega dela objekta št. 2 bo možna po predhodni prestavitvi in kabliranju 110 kV daljnovoda.
(4) Gradnja objekta št. 3 je pogojena s prestavitvijo električnih kablovodov in daljnovodov, z gradnjo cest a in b ter pripadajočega infrastrukturnega omrežja.
(5) Gradnja objekta št. 4 je pogojena z gradnjo ceste b in priključka na dovozno cesto do betonarne in pripadajočega infrastrukturnega omrežja. Gradnja zahodnega dela objekta št. 4 bo možna po predhodni prestavitvi in kabliranju 110 kV daljnovoda.
(6) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju ohranja sedanja namembnost prostora.«
Besedilo 27. člena – obveznosti investitorjev in izvajalcev – se popravi tako, da se pravilno glasi:
»Investitorji in izvajalci so dolžni:
– zgraditi prometno in komunalno infrastrukturo znotraj OLN sočasno z izgradnjo objektov in zunanjih ureditev,
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objektov in infrastrukture,
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varstvo okolja in zaščito Sušice pred škodljivimi vplivi,
– predvideti in izvesti vse ukrepe, da izvajanje lokacijskega načrta ne bo škodljivo vplivalo na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici,
– pri izdelavi projektne dokumentacije za prometno in komunalno infrastrukturo ter za objekt in zunanje ureditve gradbene parcele št. 4, je potrebno upoštevati predvidene prometne ureditve severne (selške) obvoznice s priključkom na regionalno cesto v krožnem križišču; vsi posegi na gradbeni parceli št. 4 morajo biti zasnovani tako, da omogočajo kasnejšo izgradnjo severne obvoznice in krožnega križišča na regionalni cesti, v delu, ki posega na območje gradbene parcele št. 4,
– v primeru odvajanja očiščenih odpadnih in padavinskih vod v Sušico morajo investitorji, pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte in spremljajoče ureditve, pridobiti vodno soglasje,
– za vse posege na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu (ureditev križišč z državno cesto, komunalnih vodov idr.), je treba, v skladu z veljavnim Zakonom o javnih cestah, pridobiti projektne pogoje (na podlagi ustrezne idejne zasnove ter strokovnih podlag – idejnega projekta, prometne študije, prometno tehničnega dimenzioniranja križišč idr.) ter soglasje in dovoljenje Direkcije RS za ceste k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI) za posege na državni cesti in ureditev križišč z državno cesto še pred izdajo gradbenega dovoljenja in pred začetkom del na državni cesti. Ustrezna ureditev križišč z državno cesto za potrebe občinskega lokacijskega načrta je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte na območju občinskega lokacijskega načrta.«
Št. 35013-0004/2005
Škofja Loka, dne 22. maja 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.