Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2357. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Medlog zahod – servisne dejavnosti Pišek, stran 6098.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Medlog zahod – servisne dejavnosti Pišek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sestavni del odloka o občinskem lokacijskem načrtu Medlog zahod – servisne dejavnosti Pišek, nadaljevanju: OLN, je projekt Občinski lokacijski načrt Medlog zahod – servisne dejavnosti Pišek, ki ga je pod številko 78/06 izdelal AR Projekt d.o.o. Sevnica, in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 40/86, 4/88, 86/01), ki obravnavano ureditveno območje namenja za poslovne stanovanjske dejavnosti.
II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta se umešča v območje že sprejetih Prostorsko ureditvenih pogojev za obmestni prostor Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01) in jih na delu zemljišč, navedenih v 4. členu tega odloka, razveljavlja.
III. PROGRAMSKA IZHODIŠČA
3. člen
Za potrebe izdelave lokacijskega načrta so bile izdelane naslednje strokovne podlage, ki se upoštevajo pri realizaciji OLN:
– Idejna komunalna rešitev za OLN Medlog – zahod (Navor, št. proj. 2/07, marec 2007);
– Idejni projekt elektrifikacije območja (Elektroinženiring Lilija, št. proj. 31/2007);
– Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami (Hidrosvet d.o.o., št. proj. 17/07).
IV. OBSEG IN MEJE OLN
4. člen
Ureditveno območje OLN zajema zaključeno območje med avtocesto A1, odsek št. 0040 Celje – Arja vas, km 4,500 in lokalno cesto LC 032080 ter vključuje parcele 213, 242/1, 242/2, 259/2, 259/3 212/3, 240, 239/1 in 2099/1, vse k.o. Medlog. Območje med obema cesta je obremenjeno s povečanim hrupom, zato je iz prostorskega vidika primerno za načrtovane dejavnosti.
V. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO POVRŠIN
5. člen
(1) Ureditveno območje OLN zajema parcele: 213, 242/1, 242/2, 259/2, 259/3, 212/3, 240. 239/1 in 2099/1, vse k.o. Medlog.
OLN je glede na plansko možnost gradnje razdeljen na dve fazi:
(2) 1. faza, ki je po veljavnem prostorskem planu zazidljiva ter zajema parcele: 213, 242/1, 242/2, 259/2, 259/3, 240, 239/1 in 2099/1, vse k.o. Medlog. Območje je glede na lastništvo zemljišč razdeljeno na kare 1 in kare 2.
(3) 2. faza – rezervat predstavlja 1. območje kmetijskih zemljišč, ki po sedaj veljavnem prostorskem planu niso zazidljiva in se z OLN opredelijo kot območje dolgoročnega rezervata za širitev dejavnosti, kjer pa so, glede na veljavno namensko rabo 1. območja kmetijskih zemljišč, mogoči posegi, kot jih za taka zemljišča opredeljuje veljavna zakonodaja
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN ZUNANJE UREDITVE
6. člen
(1) Kare 1 zajema parcele 241/1, 242/2, 259/2, 259/3 in 213, k.o. Medlog, ki so v lasti Pišek Peter s.p., kare 1 je namenjen za servisne in poslovne dejavnosti: pisarne, skladišča, parkirišča za tovorna vozila, bencinsko črpalko za lastne potrebe, stanovanja za zaposlene. Območje kare 1 je mogoče tudi delno razširiti v območje trenutno opredeljene dovozne ceste parc. št. 2099/1, k.o. Medlog, v skladu z izvzemom iz take opredelitve ter s sporazumom z Mestno občino Celje oziroma v soglasju z upravljavcem ceste ter ob pogoju, da ne bo onemogočen dostop do parcele 240, k.o. Medlog.
(2) Kare 2 zajema parceli 240 in 239/1, k.o. Medlog, ki so v lasti Kelner Branka iz Lopate 52, in je namenjen adaptaciji ali rekonstrukciji obstoječih objektov, gradnji poslovnih objektov oziroma spremembi namembnosti obstoječe stanovanjske hiše v poslovni objekt. Mogoča je tudi gradnja poslovno-stanovanjskega objekta, gradnja samo stanovanjske hiše ni mogoča, potrebno je upoštevanje odmika od avtoceste.
(3) I. faza – Natančnejši gabariti objektov v kareju 1 in kareju 2 niso predpisani, omejeni so le s predpisano gradbeno mejo (GM) v skladu z 89. členom Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) – to je črto, ki jo novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo iz področja varstva pred požarom ter odmike od prometne in komunalne infrastrukture.
Pri gabaritih in legi objektov je potrebno upoštevati tudi razpoložljivi prostor ter zagotavljanje ustreznih in potrebnih parkirnih in manipulacijskih površin.
Višinske kote v obeh karejih so prilagojene poplavni varnosti oziroma ukrepom za zagotavljanje poplavne varnosti iz točke 6.1. in znašajo glede na usmeritve Strokovnih podlag s področja upravljanja z vodami (proj. Hidrosvet, št. 17/07):
– kare 1 – kote platojev na višini 250.30 m,
– kare 2 – kota obstoječe zunanje ureditve je na višini 249.00 m.
(4) II. faza – rezervat na parceli 212/3, k.o. Medlog – predstavlja po sedaj veljavnem Celjskem prostorskem planu 1. območje kmetijskih zemljišč
VII. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
7. člen
(1) Stanje:
Območje lokacijskega načrta Pišek Peter s.p. leži na desnem bregu Podsevčnice, ki se izliva v Sušnico. Kare 1 leži na koti 250.00 m, kare 2 pa na koti 249.00 m, kar je cca 1.10 m nižje od kareja 1. Kare 1, ki je namenjen za potrebe poslovnih in servisnih dejavnosti Pišek Peter s.p., je razdeljen na dva dela, ki ju razdeljuje dovozna cesta (javno dobro) in ob njej obstoječi jarek za odvod meteornih voda iz avtoceste.
Na lokalni cesti je obstoječi most čez Podsevčnico neprimernega propusta in povzroča dvig gladine ob nastopu visokih voda. Dol vodno od mostu se v Podsevčnico izliva jarek, ki poteka vzhodno ob predvidenem območju pozidave. V jarek se izliva tudi odvodni jarek meteornih voda iz avtoceste.
Območje lokacijskega načrta je lahko ob visokih vodah potoka Podsevčnice poplavljeno, kot izhaja iz smernic ARSO (št. 35001 – 661/2006 z dne 23. 3. 2007) in strokovnih podlag. Pogoj smernic je bil lokacijski načrt uskladiti z idejno zasnovo ureditve Savinje s pritoki na območju Mestne občine Celje (št. proj. 127/05 Hidrosvet, oktober 2005) in predvideti ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti.
(2) Ukrepi:
Za izboljšanje poplavne varnosti obravnavanega območja so bile izdelane Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami in hidrološko-hidravlična analiza (proj. Hidrosvet, št. 17/07), ki narekujejo naslednje ukrepe:
1. Pogoj za realizacijo zazidalnega načrta in zagotovitev boljših poplavnih razmer na tem območju je zamenjava mostne konstrukcije na mostu na cesti Celje – Medlog v profilu P 16 (km 0,3 + 29,52). Spodnji rob mostne konstrukcije je potrebno izvesti na koti 250,22 m. Premostitev mora biti izvedena brez vmesnih opornikov oziroma z oporniki izven korita, izvesti se mora tudi kamnito zavarovanje struge.
2. Potrebno je vzdrževati strugo Podsevčnice od P6 do P19 v skladu s projektom Ureditev Podsevčnice od km 0,113–2,743 (proj. 62/86 Nivo Celje).
3. Za povečanje poplavne varnosti stanovanjskega objekta Kelner v Kareju 2 je potrebno zaledne vode odvajati po jarku vzporedno z avtocesto do Sušnice.
4. Ureditveno območje Kareja 1 za potrebe Pišek Peter s.p. mora biti izvedeno na koti 250,30m.
VIII. PROMETNA, KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA
8. člen
Cestno omrežje:
(1) Ureditveno območje OLN se na lokalno cesto LC 032080 navezuje preko obstoječega priključka NKC 535210 (odcep Pliberšek), parc. št. 2099/1, k.o. Medlog, in predstavlja javno dobro. V dogovoru s pristojno službo Mestne občine Celje se lahko prosti profil nekategorizirane ceste NKC 535210 tudi zmanjša, vendar mora omogočiti neoviran dostop do domačije Kelner (smernice MOC, št. 351-005/2006 4320 – SJ/271 z dne 5. 10. 2006) in omogočiti delovanje jarka za odvod meteornih vod iz avtoceste.
(2) Cesta je zaradi bližine avtocestnega priključka najprimernejša za dostop, vendar je potrebna rekonstrukcija le-te, v takšni meri, da bo omogočala promet tovornih vozil, predvsem v smislu širine in varnosti pešcev. Zato se dostop za tovorna vozila do servisne dejavnosti Pišek predvidi po Cesti na Ostrožno, ki je rekonstruirana. Po rekonstrukciji ceste Medlog–Lopata, se dostop za tovorna vozila, dovoli tudi po omenjeni cesti.
(3) Ureditveno območje lokacijskega načrta bo namenjeno tudi parkiranju tovornih vozil. Parkirne in povozne površine bodo delno asfaltirane delno tlakovane. Na podlagi Idejne komunalne rešitve (Navor, št. proj. 02/07) ponikanje meteornih vod ni mogoče, zato so predvideni zadrževalni bazeni, katerih prelivi so speljani v meteorno kanalizacijo z iztokom v meteorni odvodnik. Vse meteorne vode s streh predvidenih objektov se zadržujejo v zadrževalnih bazenih, meteorne vode iz manipulativnih površin se zbirajo preko požiralnikov v oljne lovilce, ki so speljani v zadrževalne bazene z iztokom v bližnji meteorni odvodnik.
(4) Odvodnjavanje avtoceste se ne sme poslabšati in pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor od upravljalca avtoceste DARS d.d. pridobiti soglasje k projektnim rešitvam zaradi gradnje v varovalnem pasu.
Električno omrežje:
V skladu s smernicami Elektro Celje d.d. št. 1/21-51045/06-DF je bilo potrebno za območje lokacijskega načrta izdelati idejno zasnovo rešitve elektrifikacije.
Iz idejnega projekta Elektroinženiring Lilija d.o.o. (št. proj. 31/2007) je razvidno, da je za napajanje načrtovanih objektov potrebno cca 167,9 kW priključne električne moči. V ta namen je predvidena nova TP Pišek Peter, moči 250 kVA, 10(20)/0,4 kV, ki se priključuje na daljnovod kV Medlog. Načrtovana TP je predvidena kot kontejnerska tipska TP kovinske ali betonske izvedbe dimenzij cca 3.00 x 3.00 m, lahko je prosto stoječa ali vgrajena v katerega od načrtovanih objektov.
Vodovod:
Javni vodovod PL Ø 200 mm, ki je del osrednjega vodovodnega sistema Celja, poteka ob javni poti. Priključitev na javno vodovodno omrežje je mogoča z izvedbo priključkov iz cevi DN 80. Izvedeno mora biti tudi hidrantno omrežje, ki mora biti del internega vodovodnega omrežja.
Kanalizacija – odvod fekalnih in meteornih voda:
(1) Na območju lokacijskega načrta še ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, v skladu z Idejno zasnovo komunalne rešitve (Navor, št. proj. 02/07) so za odvajanje meteornih in fekalnih voda predvideni naslednji ukrepi:
(2) Fekalna kanalizacija:
Sanitarne odpadne vode se bodo odvajale gravitacijsko na sekundarni kanal S-11.1 na Lopati ter z izgradnjo črpališč za odpadne vode po potrebi.
Odpadne vode iz servisnih delavnic in avtopralnice bodo predčiščene v lastni čistilni napravi in nato odvajane v javno kanalizacijo.
Sanitarne odpadne vode se bodo priključevale na javno kanalizacijo v revizijskih jaških. V javno sanitarno kanalizacijo se bodo odvajale vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04), Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod in vode v javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
(3) Meteorna kanalizacija:
Meteorne vode iz manipulativnih površin se bodo odvajale ločeno v meteorno kanalizacijo. Zaradi geologije terena ponikovanje meteornih voda ni mogoče, zato so predvideni zadrževani bazeni deževnih vod, katerih prelivi so speljani v meteorno kanalizacijo z iztokom v meteorni odvodnik.
Vse meteorne vode s streh predvidenih objektov se bodo zadrževale v zadrževalnih bazenih in spuščajo v bližnji meteorni odvodnik. Meteorne vode iz manipulativnih površin se bodo zbirale preko požiralnikov in peskolovov v oljne lovilce, ki so speljani v zadrževalne bazene z iztokom v meteorni odvodnik. Vsi iztoki v površinske meteorne odvodnike so opremljeni z loputami za preprečevanje pretoka ob visokih vodah. Prispevne površine so razdeljene na zahodni in vzhodni del.
Na meteorno kanalizacijo se bodo priključevale odpadne vode v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod in vode v javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/02) in Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Daljinsko ogrevanje na zemeljski plin:
Na obravnavanem območju je zgrajeno nizkotlačno (p= 0,1 bar) plinovodno omrežje, od katerega je mogoč priključek za potrebe načrtovanega kompleksa.
Telefonsko omrežje, kabelsko razdelilni sistem:
Na obravnavanem območju ni zgrajenega javnega TK omrežja. Najbližje telefonsko omrežje je ob lokalni cesti, od koder je mogoč priključek do obravnavanega območja, vzporedno je mogoča tudi trasa KRS. Vse telekomunikacijske kable je potrebno uvleči v zaščitne cevi iz plastične mase.
IX. VARSTVO OKOLJA
9. člen
Varovanje kulturne dediščine:
Območje OLN ne posega v evidentirana območja kulturne dediščine. Ob morebitni najdbi arheološke ostaline, je potrebno najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno strokovno javno služba za varstvo kulturne dediščine, ki situacijsko dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
Varstvo pred hrupom:
Območje OLN leži ob avtocesti in je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) opredeljeno s IV. stopnjo varstva pred hrupom kar pomeni, da je takšno območje namenjeno industrijskim, skladiščnim in servisnim dejavnostim ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim, za katere veljajo mejne dnevne ravni hrupa 65 dba in nočne ravni hrupa 75 dba. Investitor mora zagotoviti, da pri njegovih dejavnostih ne bodo presežene zakonsko dovoljene ravni hrupa na sosednjem zemljišču, priporoča se izvedba protihrupne zaščite med karejem 1 in karejem 2.
Varstvo zraka:
Kot energetski vir ogrevanja je predviden zemeljski plin. Pri načrtovanih dejavnostih morajo biti izvedeni vsi ukrepi, da ne bo prišlo do izpuščanja prekomernih emisij v zrak.
Odpadki:
Za komunalne odpadke ja potrebno urediti zbirno mesto za zabojnik, ki mora imeti zagotovljen dostop za komunalno vozilo. Posebne odpadke je potrebno zbirati v ločenih posodah in poskrbeti za odvoz organizacije, ki je pooblaščene za zbiranje posebnih odpadkov (olj, nafte, odpadnih maziv, akumulatorjev).
X. REŠITEV IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
10. člen
Ureditveno območje OLN se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Naselje Medlog zahod predstavlja primestno naselje pretežno ruralnega značaja, z manj kot 5000 prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča predvidenih objektov dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta v primeru potresa.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega vodovoda PL ø 200 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz vodovodnega omrežja preko obstoječih nadzemnih hidrantov.
V območju OLN so opredeljene gradbene meje možnih posegov. Dovoz do načrtovanih karejev je po obstoječi dovozni cesti parc. št. 2099/1, k.o. Medlog, ki omogoča dovoz gasilnim avtomobilom. Tudi manipulacijske površine ob objektih morajo biti načrtovane tako, da bodo omogočale dovoz gasilnim avtomobilom in zagotavljale pogoje za intervencijska vozila ter izpolnjevale pogoje za varen umik v skladu z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt bo izdelana študija požarne varnosti. Pred izdajo gradbenega dovoljenja, je k projektni rešitvi pridobiti požarno soglasje od Uprave RS za zaščito in reševanje.
XI. ETAPNOST IZVAJANJA
11. člen
Posege, ki so v ureditvenem območju lokacijskega načrta, je mogoče izvajati postopno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na celotnem območju.
Predpogoj za izgradnjo objektov predvidenih s tem lokacijskim načrtom, je skladno s 7. členom tega odloka izgradnja mostu čez Podsevčnico. Predpogoj za izvedbo je prav tako zagotovitev poplavne varnosti na območju obstoječega stanovanjskega objekta, kolikor se le-ta ohrani, v skladu z ukrepi predvidenimi v strokovnih podlagah.
Prav tako je predpogoj za izvedbo objektov izgradnja komunalne in meteorne kanalizacije v skladu z 8. členom tega odloka ter izgradnja TP postaje ter ostale komunalne in energetske infrastrukture.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
12. člen
Gabariti objektov v območju lokacijskega načrta so predpisani z gradbenimi mejami, ki jih načrtovani objekti ne smejo presegati. Območji Kareja 1 in Kareja 2 je mogoče povečati v območje trenutno opredeljene javne ceste parc. št. 2099/1, k.o. Medlog, ob upoštevanju izvzema iz opredeljene rabe ter pogojev Mestne občine Celje.
Na stavbnih zemljiščih je dopustna postavitev oglaševalskih elementov za lastno oglaševanje in oglaševanje v komercialne namene: totemi, napisi na objektih, veliki oglasni panoji kot del plašča objektov do višine načrtovane gradnje.
Dopustna odstopanja pri izvedbi tras komunalnih, prometnih in vodnogospodarskih ureditev so mogoča zaradi boljših tehničnih in strokovnih rešitev ob pogoju, da so le-te usklajene z upravljavci tangirane infrastrukture in da so predlagane rešitve usklajene z osnovnim konceptom lokacijskega načrta.
XIII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
14. člen
(1) Z dnem sprejetja Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Medlog zahod – območje servisnih dejavnosti Pišek se v obsegu OLN razveljavijo Prostorsko ureditveni pogoji za obmestni prostor mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01).
(2) Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
(3) Veljavnost OLN preneha v skladu z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) po sprejetju občinskega prostorskega načrta, če le-ta v odloku o ugotovitvi skladnosti, kateri občinski prostorski izvedbeni načrti so v nasprotju z občinskim prostorskim načrtom, tako določi.
15. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00010/2007
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.