Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5067/08 , Stran 2079
Predmet sofinanciranja so: 1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 2. Pomoč pri izobraževanju in usposabljanju kmetov ter pomoč delovanju kmetijskih društev v Občini Črenšovci, 3. Pomoč za urejanje kmetijskih zemljišč, 4. Pomoč za arondacije. 1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Okvirna višina sredstev: 6.468,00 EUR. Višina regresiranja: 10% zavarovalne premije (40% zavarovalne premije krije MKGP ter 10% zavarovalnica). Upravičenci: fizične osebe, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in imajo stalno prebivališče v Občini Črenšovci. Posredni upravičenec do aktiviranja subvencije je na osnovi zbirnika po posamezniku zavarovalnica, ki je sklenila zavarovanje do 30. 10. 2008. 2. Pomoč pri izobraževanju in usposabljanju kmetov ter pomoč delovanju kmetijskih društev v Občini Črenšovci Okvirna višina sredstev: 2.156,00 EUR. Upravičenci: fizične osebe, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in imajo stalno prebivališče v Občini Črenšovci. Upravičeni stroški so stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja, organizacije strokovnih demonstracij in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Pogoj za pridobitev sredstev je račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč in program izobraževanja. Višina sofinanciranja: do 50% opravičljivih stroškov za uspešno opravljeno izobraževanje. Društva so opravičena do letne dotacije v višini: Čebelarskemu društvu Črenšovci 431,20 EUR, Govedorejskemu društvu Črenšovci 215,60 EUR, Vinogradniškemu društvu Bistrica 215,60 EUR, Vinogradniškemu društvu Velika Polana 215,60 EUR. Podpora društvom se izplača po predloženih programih in sklepu komisije. Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje do 1. 12. 2008 na Občino Črenšovci, Komisija za kmetijstvo, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. 3. Pomoč za urejanje kmetijskih zemljišč Okvirna višina sredstev: 10.780,00 EUR. Upravičenci: fizične osebe, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in imajo stalno prebivališče v Občini Črenšovci. Pomoč pri urejanju kmetijskih zemljišč bo obsegala sofinanciranje kontrole kvalitete tal oziroma delno pokrivanje stroškov kemičnih analiz zemlje ter sofinanciranje apnenja (kalcifikacije) tal na ugotovljenih izrazito nizkih pH vrednostih oddanih vzorcev zemlje. Pogoj za dodelitev občinskih pomoči je račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč. Višina pomoči za delno pokritje stroškov za opravljeno kemično analizo zemlje bo znašala do 50% višine računa ter za nabavljeno apnenčevo moko do 0,03 EUR na kg apnenčeve moke. Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje do 1. 12. 2008 na Občino Črenšovci, Komisija za kmetijstvo, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. 4. Pomoč za arondacije Okvirna višina sredstev: 2.156,00 EUR. Upravičenci: fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (RKG) ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih postopkov pri nakupu ali medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč. Pogoj za delno pokritje stroškov je potrjen dokument (dokazilo) vložišča na Okrajnem sodišču, da je upravičenec oddal predlog za vpis v zemljiško knjigo oziroma dokazilo o že opravljenem vpisu v zemljiški knjigi. Višina sofinanciranja proračuna občine znaša do 100,00 EUR po posameznem pravnem poslu. Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje do 1. 12. 2008 na Občino Črenšovci, Komisija za kmetijstvo, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Vse informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite pri kmetijskem svetovalcu Jožetu Ciganu na tel. 570-14-40 ali GSM 031/703-616.