Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova, stran 6103.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova
1. člen
V skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01) se Prostorski ureditveni pogoji za območje Spodnja Dobrova (Razvojni Center Celje – TOZD Planiranje, proj. št.: 83/86 in Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova; Uradni list SRS, št. 36/88 in Uradni list RS, št. 99/01) spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je izdelalo podjetje Vizura – Vitez d.o.o., proj. št.: 37/2007.
2. člen
1. člen odloka (Uradni list SRS, št. 36/88) se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Spodnja Dobrova (Razvojni Center Celje – TOZD Planiranje, proj. št.: 83/86) se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je izdelalo podjetje Vizura – Vitez d.o.o., proj. št.: 37/2007.«
3. člen
5. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Območje nezazidanih stavbnih zemljišč se dopolni s parcelama 404/1 in 405, k.o. Spodnja Hudinja in se nanaša na območje z oznako 3c, ki je namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov za kmetijske namene.«
4. člen
Pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje so podani v projektu iz 2. člena Odloka.
5. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje so predpisani v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova (Uradni list RS, št. 99/01), ki je nadomestil 6. člena osnovnega odloka (Uradni list SRS, št. 36/88); spremenjeni 6. člen odloka se dopolni še z možnostjo gradnje enostavnih objektov, med katere sodijo objekti za lastne potrebe, ograje ter pomožni infrastrukturni objekti v skladu z veljavno zakonodajo in veljajo za celotno območje navedenega PUP.
6. člen
Besedilo 7. člena Odloka (Uradni list SRS, št. 36/88) se v »Pogojih komunalnega urejanja« dopolni z novim besedilom, ki glasi:
»Dovozna cesta do obravnavanega območja 3c poteka po privatnih zemljiščih parcelne številke 414, 409 in 427/2, k.o. Spodnja Hudinja in se priključuje na javno občinsko pot preko enega priključka. Investitor si mora urediti ustrezno pravico uporabe navedenih zemljišč. Dovozno cesto je potrebno urediti tako, da bo omogočala prevoz osebnih vozil, vozil za potrebe kmetijske dejavnosti, po potrebi tudi interventnih vozil. Parkirišča za osebna vozila in manipulacijske površine morajo biti urejene na dvorišču stanovanjskega oziroma kmetijskega objekta.
Obravnavano območje je mogoče z vodo oskrbovati iz obstoječega vodovoda PLΦ40 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celja.
Odpadne vode:
Odpadne komunalne vode je potrebno v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 105/02) pred izpustom v površinski odvodnik očistiti v individualni čistilni napravi, na območju obravnavane spremembe PUP namreč ni izgrajenega kanalizacijskega omrežja.
Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin za mirujoči promet morajo biti speljane preko načrtovane meteorne kanalizacije v cevni zadrževalni bazen meteornih vod. Iz zadrževalnega bazena se meteorne vode preko dušilnega elementa speljejo v obstoječi meteorni jarek, ki poteka po robu parcele. Površine za mirujoči promet (dvorišča in dovozni priključki) morajo biti izvedene iz betonskih tlakovcev ali travnih plošč, ostale površine ob objektih pa morajo biti zatravljene in hortikulturno urejene.
Meteorne vode iz dovozne ceste se odvajajo preko požiralnikov z LTŽ rešetkami v obstoječi meteorni jarek.
Predlagane objekte je mogoče priključiti na obstoječe TK omrežje.
Elektrika za napajanje predlaganih objektov je na razpolago na NN omrežju Zgornja Hudinja, ki se napaja iz TP Dobojska.
Naselje Spodnja Dobrova leži na območju energetske oskrbe z zemeljskim plinom iz distribucijskega omrežja Celja. Upravljavec omrežja zemeljskega plina na obravnavanem območju še nima izgrajenega plinovodnega omrežja. Do izgradnje plinovodnega omrežja je mogoče ogrevanje na plin iz plinskih cistern ali na lahko kurilno olje.
Za odpadke mora imeti vsak objekt urejeno zbirno mesto za zabojnik za mešane komunalne odpadke.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom:
Iz smernic RS, Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje (št. 35001-359/2007-2 z dne 8. 8. 2007) izhaja, da območje ni poplavno ogroženo in da se obravnavana lokacija ne nahaja na območju vodovarstvenih pasov vodnih virov.
Iz Geotehničnega poročila o pogojih temeljenja objektov (GEO Sergej Venturini s.p., proj. št. 790/06) izhaja, da je konfiguracija terena kot tudi geološka zgradba stabilna in primerna za predvideno pozidavo. Pri podkletenih objektih je potrebno ob dnu temeljev izvesti horizontalno drenažo, izpust drenaže se mora predvideti v meteorno kanalizacijo.
Ureditveno območje obravnavanega PUP se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti Republike Slovenije, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Naselje Spodnja Dobrova leži izven mesta Celje in predstavlja primestno naselje mešanega značaja (stanovanjski objekti in objekti kmetijskih dejavnosti) z manj kot 5000 prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča stanovanjske hiše dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta v primeru potresa.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega vodovoda PLΦ40 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celja. Obstoječe vodovodno omrežje ne zagotavlja požarne vode, protipožarna varnost bo zagotovljena iz najbližje gasilske enote, ki je oddaljena cca 2 km (Gasilsko društvo Lokrovec, Stalna gasilska enota Dečkova cesta, Celje).
Odmiki med objekti morajo biti takšni, da zagotavljajo požarno varnost, omogočajo dovoz gasilnim avtomobilom in delovne površine za intervencijska vozila in izpolnjujejo pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezne objekte je potrebno izdelati zasnovo požarne varnosti. Pred izdajo gradbenega dovoljenja, je potrebno k projektni rešitvam pridobiti požarno soglasje od Uprave RS za zaščito in reševanje.
Parcela 405, k.o. Spodnja Hudinja meji na parcelo 399 k.o. Spodnja Hudinja, na kateri je gozdna površina, ki je z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 12/07) opredeljena kot gozd s posebnim namenom. Oddaljenost obravnavanega območja od najbližje točke gozdnega roba je cca 46 m kar pomeni, da načrtovana prostorska ureditev nima vpliva na gozd.«
Besedilo 7. člena Odloka »Pogoji za varovanje okolja« se dopolni z novim besedilom, ki glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev PUP sodi v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 15/05) v III. stopnjo varstva pred hrupom. Eventualne kmetijske dejavnosti morajo pri svoji dejavnosti upoštevati navedeno uredbo kakor tudi drugo okoljsko zakonodajo in zagotavljati, da emisije v okolje ne bodo prekoračene.
Načrtovano območje 3c ne leži v območju varstva naravne dediščine.
Nepozidane površine ob objektih je potrebno ozeleniti in hortikulturno zasaditi. Eventualne oporne zidove je potrebno ozeleniti s popenjalkami. Za zasaditve se ob gozdnih robovih predlaga zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
Območje sprememb in dopolnitev PUP meji na parcelo 399, k.o. Spodnja Hudinja na kateri je delno gozdna površina, ki je od obravnavanega območja oddaljena cca 46 m kar pomeni, da načrtovana prostorska ureditev nima vpliva na gozd.
Na obravnavanem območju ni izgrajenega kanalizacijskega omrežja, zato je potrebno odpadne komunalne vode pred izpustom v površinski odvodnik očistiti v individualni čistilni napravi v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 105/02).
Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin za mirujoči promet morajo biti speljane preko načrtovane meteorne kanalizacije v cevni zadrževalni bazen meteornih vod. Iz zadrževalnega bazena se meteorne vode preko dušilnega elementa speljejo v obstoječi meteorni jarek, ki poteka po robu parcele. Površine za mirujoči promet (dvorišča in dovozni priključki) morajo biti izvedene iz betonskih tlakovcev ali travnih plošč, ostale površine ob objektih pa morajo biti zatravljene in hortikulturno urejene.
Meteorne vode iz dovozne ceste se odvajajo preko požiralnikov z LTŽ rešetkami v obstoječi meteorni jarek.«
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2007
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.