Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2395. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, stran 6155.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. maja 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji seji dne 16. 6. 2005 sprejel odlok o občinskem lokacijskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (Uradni list RS, št. 61/05). Lokacijski načrt določa prostorsko ureditev centra, določa infrastrukturno opremo, ukrepe za varovanje okolja in narave, ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, določa etapnost izgradnje centra. Načrt določa ureditve v skladu s sprejeto strategijo ravnanja z odpadki, vendar je v času od sprejetja odloka prišlo do novih spoznanj in ugotovitve, da je organizacijo centra za ravnanje z odpadki smiselno dopolniti. Potrebne dopolnitve ne spreminjajo vsebine načrta, temveč določajo predvsem bolj smotrno organizacijo sortiranja in predelave odpadkov. Sortiranju in predelavi naj bi se namenil tudi nižji plato območja ob čistilni napravi, ki je glede hrupa in vizualne izpostavljenosti najbolj primeren za umeščanje tehnoloških naprav, tako da bi se spremenil le način odlaganja. Načrt predlaga odlaganje na teren in v višino, s spremembo pa bi prostor za odlaganje najprej odkopali in nato odlagali odpadke. Na ta način bi razpoložljive površine veliko bolje izkoristili in hkrati zmanjšali vplive na okolico. Odkopano zemljino bi lahko uporabili za prekrivanje deponije.
2. Območje OPPN
Območje OPPN obsega območje obstoječega centra za ravnanje z odpadki.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo podal izdelovalec načrta.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+----------------------------------------+---------------------+
|priprava osnutka načrta         |90 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP    |40 dni        |
|o potrebnosti CPVO           |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|dopolnjen osnutek načrta        |60 dni (s CPVO 120  |
|                    |dni)         |
+----------------------------------------+---------------------+
|javna razgrnitev in obravnava      |40 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|priprava predloga načrta        |60 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP    |40 dni (s CPVO 60  |
|o sprejemljivosti vplivov na okolje   |dni)         |
+----------------------------------------+---------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v   |30 dni        |
|sprejem z odlokom            |           |
+----------------------------------------+---------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN bo zagotovil investitor, Komunala d.d. Nova Gorica.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 350-14/2008
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.