Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 11500/2008 Ob-5220/08 , Stran 2067
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je štipendiranje udeležbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2008. Štipendija je namenjena pokritju stroškov povratnega letalskega prevoza do letališče Greensboro ali Piedmont Triad International v ZDA in vključuje dodatek za pot v višini največ 100 EUR za ostale stroške na poti. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je 2.000,00 EUR. 3. Pogoji Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – je sprejet na Benjamin Franklin mednarodni poletni institut v letu 2008; – je v šolskem letu 2007/2008 vpisan na katerikoli srednješolski program v Republiki Sloveniji. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec. Če je kandidat mladoletna oseba, mora prijavni obrazec podpisati zakoniti zastopnik. Prijave, ki ne bodo vložene na razpisnem obrazcu, bodo zavržene. Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora kandidat priložiti potrdilo o sprejemu na Benjamin Franklin mednarodni poletni institut v letu 2008. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. V primeru, da pogoje tega razpisa izpolnjuje več prijavljenih kandidatov, se razpoložljiva sredstva enakomerno porazdelijo med vse kandidate. 6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. 7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije se izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendiranju v skladu z določili pogodbe. 8. Pogodbene obveznosti: štipendist mora po zaključenem programu predložiti potrdilo o udeležbi. 9. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo razpisa in prijavni obrazec kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani v času uradnih ur vsak delovni dan med 12. in 15. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjen in podpisan razpisni obrazec skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 47. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 13. junij 2008. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, od ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si ali www.ad-futura.si v razdelku Aktualni razpisi, v času uradnih ur vsak delovni dan med 12. In 15. uro pa osebno ali tel. pri Darinki Trček, tel. 01/434-10-88, ali na darinka.trcek@sklad-kadri.si.

AAA Zlata odličnost