Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2368. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2008, stran 6109.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 15. seji dne 28. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2008 (Uradni list RS, št. 113/07) se spremeni tako, da glasi:
»2. Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v eurih
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina             Rebalans
     kontov/Konto/Podkonto         proračuna za
                          leto 2008
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     4.647.840
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.583.241
70    DAVČNI PRIHODKI              1.358.392
     700 Davki na dohodek in dobiček      1.196.567
     703 Davki na premoženje           60.509
     704 Domači davki na blago in        101.316
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI              224.849
     710 Udeležba na dobičku in dohodki      42.240
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine           2.283
     712 Denarne kazni               1.326
     713 Prihodki od prodaje blaga in       22.000
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         157.000
72    KAPITALSKI PRIHODKI             94.045
     720 Prihodki od prodaje osnovnih         0
     sredstev
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in     94.045
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74    TRANSFERNI PRIHODKI            2.419.961
     740 Transferni prihodki iz drugih     1.078.439
     javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz državnega     1.341.522
     proračuna iz sredstev EU
78    PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     550.593
     783 Prejeta sredstva iz proračune EU    550.593
     za kohezijsko politiko
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       5.252.502
40    TEKOČI ODHODKI              1.225.810
     400 Plače in drugi izdatki         218.889
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        34.937
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve      949.465
     409 Rezerve                 22.519
41    TEKOČI TRANSFERI              634.143
     410 Subvencije                40.545
     411 Transferi posameznikom in        347.750
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          72.349
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi      173.499
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           3.290.534
     420 Nakup in gradnja osnovnih       3.290.534
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           102.015
     431 Invest. transferi pravnim in       72.000
     fizičnim osebam, ki niso prorač.
     uporabniki
     432 Investicijski transferi         30.015
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –604.662
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         0
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     750 Prejeta vračila danih posojil         0
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH
     DELEŽEV (440+441+442+443)             0
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           0
------------------------------------------------------------
C.RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)             604.662
50    ZADOLŽEVANJE                604.662
     500 Domače zadolževanje
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
     RAČUNIH
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            0
X.    NETO ZADOLŽEVANJE
     (VII.-VIII.)                604.662
XI.   NETO FINANCIRANJE
     (VI.+VII.-VIII.-IX.)            604.662
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
     12. PRETEKLEGA LETA
     9009 Splošni sklad za drugo         306.185
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
10. člen Odloka o Proračunu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 113/07) se spremeni tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin do višine 604.662,00 evrov, in sicer za investicijo Novogradnja in prenova Osnovne šole Dobrna z novogradnjo kulturnega doma in knjižnice, Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna – Loka, Lokovina, Klanc, Parož in Vinska Gora ter za Rekonstrukcijo lokalne ceste 464161 Dobrna–Hudičev Graben–Krištaje.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0005/2008-1(2)
Dobrna, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.