Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 41001-62/2008 Ob-5167/08 , Stran 2085
1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je sofinanciranje: – kulturnih akcij in projektov (v nadaljevanju: projektov), ki bodo v letu 2008 izvedeni na območju MOM, – kulturnih akcij in projektov (v nadaljevanju: projektov), ki bodo v letu 2008 izvedeni izven območja MOM, če so njihovi prijavitelji oziroma izvajalci že uveljavljeni domači avtorji s stalnim prebivališčem oziroma sedežem na območju MOM. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: A) uprizoritvene umetnosti; B) glasbene umetnosti; C) vizualne umetnosti; D) intermedijske umetnosti; E) knjiga; F) avdiovizualno ustvarjanje; G) kulturna dediščina. 2. Cilji razpisa MOM bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2008 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, knjižne in avdiovizualne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOM; – spodbujanje izvirnih in kakovostnih projektov na področju kulturne dediščine; – podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOM in ki pomembno prispevajo k razvoju MOM na področju kulture; – povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOM; – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOM. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov 3.1. Pomen izrazov: – Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga nevladna organizacija in kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. – Izvajalci javne službe so javni zavodi, skladi in agencije, ki delujejo na razpisanih področjih in so nosilci javnega interesa na podlagi ustanovitvenega akta države oziroma lokalne skupnosti. – Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih. – Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. – Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert, razstava, instalacija, dokumentarni film, izdaja knjige ipd.), ki se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden v letu 2008. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjene prijavne dokumentacije. – Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja, če je sam prijavitelj. 3.2. Upravičenost stroškov Predlagatelj lahko na vsako posamezno področje poda največ 5 prijav. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznih projektov s strani MOM ne sme presegati 70% predvidenih stroškov. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOM, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Obrazložitev razpisnih področij: A) Uprizoritvene umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo, postprodukcijo in organizacijo dogodkov na področju dramskega, lutkovnega, glasbenega, ambientalnega in pouličnega gledališča, sodobnega plesa in eksperimentalnih ter raziskovalnih gledaliških praks, ki lahko tudi črpajo iz drugih področij ustvarjanja. B) Glasbene umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo in postprodukcijo koncertov, koncertnih ciklov in dogodkov na področju klasične, etno in sodobne glasbe, glasbeno, baletno, glasbeno scensko, zborovsko in folklorno ustvarjanje ter neprofitno glasbeno založništvo. C) Vizualne umetnosti Projektni razpis obsega organizacijo razstav, razstavnih ciklov in ostalih dogodkov s področja tradicionalnih zvrsti kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, arhitektura in oblikovanje, vključno s stripom, scenografijo in kostumografijo, kot tudi novejše ustvarjalne prakse, ki vključujejo uporabo sodobne tehnologije, oziroma ne temeljijo na tradicionalnih načinih izražanja in uporabi materialov. D) Intermedijske umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo, postprodukcijo in organizacijo dogodkov na področju umetniških praks, ki v ustvarjalnem aktu uporabljajo informacijsko tehnologijo, robotiko, medmrežje, kibernetiko, teleprezenco, virtualno resničnost, multimedijskost in tako imenovano »razširjeno telesnost« in se po zvrsti delijo na interaktivni performans, interaktivno (avdio, video itd.) instalacijo, spletno umetnost in urbano javno intervencijo. E) Knjiga Projektni razpis obsega izdajo izvirnih leposlovnih, esejističnih in kritiških del s področja kulture, izdajo izvirnih del iz humanističnih ved, še posebej del o literaturi, umetnosti in kulturi in izvedbo projektov oziroma dogodkov, ki bistveno vplivajo k razvijanju bralne kulture ter uveljavitvi in promociji literarne ustvarjalnosti. F) Avdiovizualno ustvarjanje Projektni razpis obsega produkcijo ustvarjalnih dokumentarnih filmskih in video izdelkov, televizijsko in radijsko umetniško ustvarjanje ter izvedbo projektov oziroma dogodkov, ki bistveno vplivajo k uveljavitvi in promociji avdiovizualne kulture, katera ne temelji zgolj na informativnem, razvedrilnem in propagandnem kontekstu. G) Kulturna dediščina Projektni razpis obsega produkcijo in postprodukcijo razstav premične kulturne dediščine in arhivskega gradiva ter izvedbo projektov oziroma dogodkov, ki bistveno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine tako v smislu strokovne podpore kot popularizacije. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1. Kot predlagatelji projektov se na ta razpis lahko prijavijo: – nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji s sedežem v Mestni občini Maribor; – izvajalci javne službe, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in katerih prijavljeni projekti niso načrtovani in financirani s strani ustanovitelja v sklopu njihovih rednih dejavnosti; – samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor; – posamezniki, ki so samostojni avtorji projekta, kateri je predmet prijave in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor. Poleg zgoraj navedenih pogojev mora prijavitelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2008; – da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih izpolnjeval skladno z medsebojnimi obveznostmi; – da zaprošeni znesek ne presega 70% celotne predvidene vrednosti posameznega projekta; – da prijavitelj na posamezno razpisno področje ne prijavlja več kot 5 prijav; – da za projekt prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj; – da je vsebina projekta prijavljena samo enkrat; – da prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). 5.2. Na razpis se lahko izjemoma prijavijo tudi predlagatelji, ki nimajo sedeža v Mestni občini Maribor, če izpolnjujejo druge pogoje iz prejšnje točke, pod pogojem: – da njihovi projekti predstavljajo poseben kulturni ali zgodovinski pomen za Mestno občino Maribor in – bodo izvedeni na njenem območju. 5.3. Odstop od sklenitve pogodbe, razveza pogodbe in povračilo sredstev: v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta, lahko MOM spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 6. Razpisni kriteriji Kriteriji za izbiro projektov so: 1. izvirna zasnova projekta, ustvarjalni pristop in celovitost ter zaokroženost projekta; 2. kakovost predstavitve, utemeljitve in obrazložitve projekta (vsebina, oblika, cilji, učinki); 3. ugled predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na nacionalni ravni in/ali v mednarodnem merilu; 4. izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti; 5. dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na področju MOM; 6. realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt; 7. nekomercialna naravnanost projekta. 7. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah: 7.1. Strokovne komisije bodo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev. 7.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in so sestavni del prijavnega obrazca. Število točk za posamezni razpisni kriterij je 0 točk (neustrezno), 5 točk (dobro) ali 10 točk (odlično). Najnižji seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor je 150 točk. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 210 točk. 7.3. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje iz 5. točke tega razpisa in bodo v postopku ocenjevanja glede na zgoraj navedene kriterije zbrali večje število točk, vendar najmanj 150 točk od možnih 210 točk. 7.4. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od: – skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, – obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk, – števila projektov, uvrščenih na seznam odobrenih projektov. 7.5. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda odločbo, s katero določi katere kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne. 8. Višina razpoložljivih sredstev: višina razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet projektnega razpisa na področju kulture je 222.186 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008, skrajni rok za predložitev končnega zahtevka za izplačilo je 15. december 2008. MOM bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2008. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja, bo MOM s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje. 10. Razpisni rok: razpis se začne 6. 6. 2008 in zaključi 7. 7. 2008. 11. Razpisna dokumentacija 11.1 Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih prilog; – izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev; – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta. 11.2. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisano in žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev, – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, – žigosan in podpisan vzorec pogodbe. 11.3. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, Maribor, med uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13 ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM http://www.maribor.si (razpisi). 12. Oddaja in dostava predlogov: 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagatelj prijavlja projekte na različna razpisna področja, mora prijave za vsako posamezno področje podati v ločeni kuverti in zraven predložiti popolno razpisno dokumentacijo. 12.2. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico) na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino, Slovenska 40, 2000 Maribor, z obveznim pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – Za akcije in projekte v kulturi 2008« – in z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. A) Uprizoritvene umetnosti ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 12.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. 12.4. Dopolnjevanje vlog Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Akcije in projekti v kulturi« – z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (7. 7. 2008) ne bo več možno. 12.5. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do 7. 7. 2008, o čemer priča poštni žig. 12.6. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so našteti v točki 10 in ni poslana na način kot je to zahtevano v točki 11 (velja tudi za dopolnitve vlog). 12.7. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot je to navedeno v točki 4. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru 13.1. Odpiranje vlog se bo pričelo 14. 7. 2008 ob 10. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. 13.1. MOM bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki: – je ni vložila upravičena oseba; – ni pravočasna; – ni popolna. 13.2. Pristojni uslužbenec MOM bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOM bo izbrala predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOM za leto 2008. 14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite v Sektorju za kulturo Urada za kulturo in mladino, Slovenska 40, 2000 Maribor, tel. 22-01-291 (Bojan Labovič) in tel. 22-01-306 ali e-pošta: judita.polegeg@maribor.si (Judita Polegeg).