Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 4301-14/2008-5 Ob-5242/08 , Stran 2056
1. Neposredni uporabnik, ki podeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji. Gradnje javnih e-točk obsegajo postavitve javnih e-točk s fiksnim in brezžičnim dostopom do svetovnega spleta preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč, ki morajo zadoščati vsem pogojem, zahtevam ter tehničnim specifikacijam razpisne dokumentacije. 3. Namen razpisa Namen javnega razpisa je financiranje postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji, ki jih bodo izvedli izbrani predlagatelji. Vsaka javno dostopna e-točka bo omogočala povezovanje s svetovnim spletom preko brezžičnih komunikacij (WiFi) in preko uporabniških mest na fiksni lokaciji. Ruralna območja v Republiki Sloveniji se za namene tega razpisa štejejo občine ali naselja, ki imajo manj kot 150 preb./km2 ali pa imajo indeks razvojne ogroženosti (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013; Uradni list RS, št. 23/06) večji od 100. Ministrstvo za gospodarstvo bo financiralo postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji in na ta način spodbudilo vključevanje ruralnih ali razvojno ogroženih območij Republike Slovenije v razvoj informacijske družbe s ciljem povečevanja socialne vključenosti prebivalcev in zmanjševanja digitalnega razkoraka. Zagotavljanje širokopasovnih dostopov vsem prebivalcem Republike Slovenije je namreč osnovni predpogoj za povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev. Cilj javnega razpisa je omogočiti dostop do svetovnega spleta vsem zainteresiranim domačim uporabnikom in tujim obiskovalcem na ruralnih ali razvojno ogroženih območjih v Republiki Sloveniji. 4. Upravičeni stroški Ministrstvo za gospodarstvo bo financiralo naslednje upravičene stroške: – gradnjo ali preureditev prostora, namenjenega uporabniškim mestom (vendar največ do 3.000,00 EUR); – nabavo ter vgradnjo potrebne strojne in programske opreme (vendar največ do 5.000,00 EUR); – priključnino ter – dveletno zakupnino za povezljivost v svetovni splet s pasovno širino iz vloge in v skladu s tem razpisom. V primeru, da predlagatelj predlaga za gradnjo ali preureditev prostora, namenjenega uporabniškim mestom, več kot 3.000,00 EUR ali za nabavo ter vgradnjo potrebne strojne in programske opreme več kot 5.000, EUR in je na tem razpisu izbran, se mu dodelijo nepovratna sredstva samo do višine navedenih omejitev (za gradnjo ali preureditev prostora, namenjenega uporabniškim mestom 3.000,00 EUR in za nabavo ter vgradnjo potrebne strojne in programske opreme 5.000, EUR). Razliko do predlagane višine upravičenih stroškov krije predlagatelj sam. Nepovratna sredstva so namenjena financiranju stroškov gradnje ali preureditve prostora, primernega za uporabniška mesta, nabavi in vgradnji strojne ter programske opreme uporabniških mest in javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč, vključno s ceno priključnine v hrbtenično omrežje in 2-letne zakupnine ponujene pasovne širine. Nepovratna sredstva ne vključujejo plačila stroškov za najem prostora, stroškov vzdrževanja, tekočih obratovalnih stroškov (energija, klima, varovanje, ...), stroškov, ki so posledica odtujitve opreme, stroškov ustreznega zavarovanja opreme, dodatnih nepredvidenih stroškov in DDV. Financirajo se samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe in so bili plačani do predložitve zahtevka, kar pravna ali fizična oseba dokaže s potrdilom o plačilu. V projektu mora biti vključena cena opreme in inštalacije uporabniških mest ter javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč in stroški prenove ali gradnje prostora, primernega za uporabniška mesta. V vrednost projekta mora biti vključena tudi cena priključnine in 2-letne zakupnine ponujene pasovne širine. 5. Pogoji za kandidiranje 5.1. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavi vsaka fizična ali pravna oseba. Ustreznost predlagatelja se preverja v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 5.2. Ostali pogoji Predlagatelj ne sme biti prejemnik drugih sredstev iz državnega proračuna, proračuna samoupravne lokalne skupnosti ali sredstev Evropske unije za stroške, ki so predmet financiranja. Stroške, ki ne ustrezajo kriterijem upravičenih stroškov, navedenih v poglavju 1.5., Upravičeni stroški, razpisne dokumentacije, mora predlagatelj nositi sam. Pomoč se dodeljuje po pravilu de minimis. Izbranemu predlagatelju se v treh zaporednih letih ne more dodeliti več kot 200.000 EUR pomoči iz naslova de minimis. Upošteva se vsota vseh dodeljenih pomoči iz tega naslova v navedenem obdobju, ne glede na vir sredstev. Na razpis se ne morejo prijaviti tiste fizične ali pravne osebe, ki nameravajo postaviti javne e-točke v občinah, v katerih so postavljene javne e-točke na podlagi Javnih razpisov Ministrstva za gospodarstvo za postavitev ali nadgradnjo javnih e-točk z brezžičnim dostopom, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 83/06 ter št. 41/07. Predlagatelj ne sme biti v postopku pridobivanja državnih pomoči. Predlagatelj ne sme biti v katerikoli fazi postopka prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Predlagatelj mora imeti pravico do uporabe prostora, v katerem želi zgraditi javno e-točko z brezžičnim dostopom. Formalno nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v dodatnem roku, ki ga določi strokovna komisija, bodo s sklepom ministra, pristojnega za gospodarstvo, zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene predlagatelju. Vloge predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo, kakor tudi vsebinsko neustrezne vloge, bodo s sklepom ministra, pristojnega za gospodarstvo, zavrnjene. 6. Merila za izbor projektov Vse formalno popolne in pravočasne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Minimum doseženih točk za pozitivno oceno vloge mora biti 60 točk. Sredstva se bodo dodeljevala projektom glede na predlagano višino financiranja projekta in v skladu s pogoji opredeljenim v razpisni dokumentaciji do porabe celotnih razpoložljivih sredstev. Sredstva bodo dejansko izplačana šele po vzpostavitvi postavljene javne e-točke na podlagi zahtevka za financiranje, zaključnega poročila in dokazil o plačilu – predloženih računov, ki se nanašajo na realizacijo projekta. Prejemniki sredstev bodo predložili račune za aktivnosti in dokazila o plačilu računov. Sredstva bodo izplačana največ do zneska vrednosti pogodbe, ki jo bo Ministrstvo za gospodarstvo sklenilo s posameznim prejemnikom. Po štirih letih od datuma podpisa pogodbe morajo upravičenci poslati končno poročilo. Na podlagi ocenjevanja vlog bo strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih projektov glede na število doseženih točk. V primeru, da bo skupna vrednost pričakovanega financiranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za financiranje vseh, bodo imele prednost vloge, ki bodo dosegle višje število točk pri merilu stopnje podeželja. Ministrstvo za gospodarstvo si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev v naslednjih primerih: – razpisana sredstva niso razdeljena, ker ni dovolj vlog oziroma projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije; – predlagana višina financiranja zadnjega projekta, za katerega so sredstva še na voljo, presega višino razpoložljivih sredstev. 7. Višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev je 270.000,00 EUR (brez DDV). Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5508, konto 432, Proračuna RS za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in 114/07). Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke in v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog. 8. Obdobje za porabo sredstev: projekt mora biti vzpostavljen najkasneje 45. dan od datuma podpisa pogodbe, ko je tudi skrajni rok za oddajo zahtevka za financiranje, ki je podlaga za izplačilo v letu 2008. 9. Rok in način prijave Vloga mora biti dostavljena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z jasno oznako in napisom “Vloga na razpis – Ne odpiraj!” in z navedbo predmeta javnega razpisa: “Postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do ponedeljka, 7. 7. 2008, do 12. ure. 10. Datumi odpiranja vlog Odpiranje vlog bo 8. 7. 2008 ob 12. uri na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog na razpis, odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki ne bodo pravilno označene (kadar ni razvidno, da gre za vlogo ali na kateri razpis se prijavlja) ter prepozne vloge, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. Strokovna komisija bo vse pravočasne in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo formalno popolnost. V primeru formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala predlagatelja k dopolnitvi, v skladu z 224. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07). Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve. Vloge, ki bodo formalno popolne, bodo ocenjene v skladu s pogoji in merili iz razpisne dokumentacije. 11. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo. 12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.mg.gov.si/ ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov: gp.mg@gov.si. 13. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo vsak dan med 10. in 12. uro po tel. 01/400-37-59, kontaktna oseba: Zvonimir Unijat. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: gp.mg@gov.si oziroma po faksu 01/400-32-90.