Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2407. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec, stran 6171.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 – ZVrt-D), 17.,18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
1. člen
Cene programov v JZ Vrtci Občine Žalec znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
--------------------------------------------------------
       vrsta programa         cena v EUR
--------------------------------------------------------
1. dnevni program
– za otroke prvega starostnega obdobja     409,53
– za otroke drugega starostnega obdobja     339,17
2. poldnevni program
– za otroke prvega starostnega obdobja     364,48
– za otroke drugega starostnega obdobja     302,24.
--------------------------------------------------------
2. člen
Cene programov, določene v 1. točki, veljajo kot osnova za izračun plačila staršev. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).
3. člen
Dovoljeno število otrok v oddelku prvega in drugega starostnega obdobja se lahko poveča za največ dva otroka v oddelku v skladu s 17. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08).
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Žalec po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroke vključene v enote vrtca JZ Vrtci Občine Žalec, se plačilo dodatno zniža za 5%.
5. člen
Dnevni strošek živil v cenah programov iz 1. člena tega sklepa je 1,40 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Pri izstavitvi računa vrtec odšteje staršem strošek neporabljenih živil za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten, razen za dan javljene odsotnosti.
6. člen
Za manjkajoče otroke do najvišje določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca.
7. člen
Sredstva za delo specialnega pedagoga in spremljevalca gibalno oviranih otrok za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca na podlagi postopka in odločbe o usmeritvi, zagotavlja lokalna skupnost izven ekonomske cene.
8. člen
Za dnevne odsotnosti otrok zaradi bolezni se staršem plačilo zniža poleg stroškov za neporabljena živila še dodatno za 5% do 11 dni odsotnosti in za 10% nad 11 dni odsotnosti. V primeru hospitalizacije otroka so starši za ta čas oproščeni plačila vrtca.
9. člen
Starši otrok, za katere je Občina Žalec po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko v ceni programa, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za največ dva meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni. O odsotnosti starši pisno obvestijo vrtec najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 35% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. V primeru, da je otrok prisoten v poletnem času do 11 dni, starši plačajo 70% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
10. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovartsvenem zavodu Vrtci Občine Žalec, št. 64100-0023/2005 z dne 19. decembra 2005 (Uradni list RS, št. 118/05).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2008 dalje.
Št. 641-00-0002/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.