Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2008, stran 6101.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV          |     v evrih|
|    |IN ODHODKOV             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   75.491.427|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   35.798.441|
+--------+------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |   29.523.273|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK        |   19.932.970|
|    |IN DOBIČEK             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE       |    8.042.255|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO      |    1.548.048|
|    |IN STORITVE             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |    6.275.168|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU       |    1.789.524|
|    |IN DOHODKIH OD PREMOŽENJA      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE      |     138.996|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |712 DENARNE KAZNI          |     69.229|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE       |     182.862|
|    |BLAGA IN STORITEV          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |    4.094.557|
+--------+------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |   12.290.040|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |720 PRODAJA OSNOVNIH        |    3.390.040|
|    |SREDSTEV              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |721 PRODAJA ZALOG          |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |722 PRODAJA ZEMLJIŠČ        |    8.900.000|
|    |IN NEMATERIALNEGA          |        |
|    |PREMOŽENJA             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |     132.158|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE        |     132.158|
|    |IZ DOMAČIH VIROV          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE        |        0|
|    |IZ TUJINE              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |   27.270.788|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI       |   27.270.788|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH      |        |
|    |INSTITUCIJ             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   82.752.078|
+--------+------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |   15.046.008|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |    2.695.227|
|    |ZAPOSLENIM             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV     |     422.163|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO        |   11.674.860|
|    |IN STORITVE             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |     193.250|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |409 REZERVE             |     60.508|
+--------+------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |   14.899.580|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |410 SUBVENCIJE           |     343.053|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM     |    7.183.218|
|    |IN GOSPODINJSTVOM          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM      |     459.918|
|    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI       |    6.913.391|
|    |TRANSFERI              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO    |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   50.568.231|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA        |   50.568.231|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    2.238.259|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM |     978.835|
|    |PODJETJEM              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.  |    1.259.424|
|    |UPORABNIK              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK,        |   –7.260.651|
|    |PRIMANJKLJAJ (I- II)        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |        |
|    |IN NALOŽB              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH        |        0|
|    |POSOJIL IN PRODAJA         |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH        |        0|
|    |POSOJIL               |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH      |        0|
|    |POSOJIL               |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH       |        0|
|    |DELEŽEV               |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA       |        0|
|    |PRIVATIZACIJE            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |440 DANA POSOJILA          |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN     |        0|
|    |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |        0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
|    |(IV-V)               |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE            |    8.200.000|
+--------+------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |    8.200.000|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |    8.200.000|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA           |     876.314|
+--------+------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |     876.314|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA       |     876.314|
|    |DOLGA                |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |     63.035|
|    |RAČUNIH               |        |
|    |(I+IV+VII-II-V-VIII)        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)    |    7.323.686|
+--------+------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE          |    7.260.651|
|    |(VI+VII-VIII-IX)          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2007   |     333.580|
+--------+------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske uporabe lahko prerazporedi največ 20% glavnega programa v sprejetem proračunu, med podprogrami v okviru glavnega programa pa skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju polletnega proračuna in zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 50.075,11 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.400,00 evrov župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.100,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 8.200.000,00 eurov za financiranje investicij:
– Investicije »Izgradnja OŠ Frana Kranjca v Celju« in
– Investicij, ki so sofinancirane iz sredstev EU (RCERO in projekti financirani iz sredstev SVLR).
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00004/2008
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.