Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 200816 Ob-5135/08 , Stran 2093
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje in izklicna cena: a) Lokacija v k.o. Ostrožno Predmet prodaje so stavbna zemljišča označena s parc. št. 608/92 – dvorišče v izmeri 907 m2, parc. št. 608/65 – travnik v izmeri 2.184 m2, obe vpisane v vl. št. 2276, k.o. Ostrožno, parc. št. 608/75 – zelenica v izmeri 1.145 m2, parc. št. 608/69 – zelenica v izmeri 1.438 m2, obe vpisane v vl. št. 1425, k.o. Ostrožno. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN za kompleks Aero (Uradni list SRS, št. 22/77 – proj. št. 156/73 ZNG) predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 165 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 5.674 m2 936.210,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. b) Lokacija v k.o. Teharje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 133/1 – travnik v izmeri 647 m2, vpisano v vl. št. 539, k.o. Teharje, parc. št. 133/16 – travnik v izmeri 481 m2, vpisano v vl. št. 1208, k.o. Teharje, parc. št. 134/6 – njiva v izmeri 7.429 m2, vpisano v vl. št. 1165, k.o. Teharje. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN za območje Plinarne (Uradni list RS, št. 18/91 – proj. št. 587/90 RC Planiranje) predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 150 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 8.557 m2 1.283.550,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. c) Lokacija v k.o. Ostrožno Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 628/9 – travnik v izmeri 6649 m2, vpisano v vl. št. 1473, k.o. Ostrožno, parc. št. 1446 – stan. stavba v izmeri 410 m2, vpisano v vl. št. 1425, k.o. Ostrožno, parc. št. 1441 – stan. stavba (v naravi porušeno) v izmeri 205 m2, vpisano v vl. št. 1075, k.o. Ostrožno, parc. št. 1442 – stan. stavba (v naravi porušeno) v izmeri 23 m2, vpisano v vl. št. 1075, k.o. Ostrožno. Zemljišče in objekt se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN za območje Gospodarska cona Celje, ZN Aero Lanovž in ZN Dolgo polje – lahka industrija (Uradni list RS, št. 17/92) predvidena prenova objekta z ustrezno nestanovanjsko funkcijo ureditev parka pa je dovoljena skladno z pogoji ZN (ob izdelavi posebnega načrta). Objekt in zemljišče sta zavarovana kot kulturna dediščina pod št. k4.132 – Celje, Zgornji Lanovž. Izklicna cena nepremičnine znaša skupaj za celoto 500.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin, katerega plača kupec. Zemljišče je obremenjeno z najemnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za vse nepremičnine je 1.000,00 EUR. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. 6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), dne 1. 7. 2008 ob 9. uri. 7. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 27. 6. 2008 plačati varščino v višini 20% od navedene izklicne ne na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem pri nepremičninah pod a) in b) na št. 28 75108-7221002-70000008, pri nepremičninah pod c) na št. 28 75108-7200005-10000008, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin« in oznako točke, pod katero se nahaja zemljišče. 8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Plačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končani javni dražbi. Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa potrdilo o plačnih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejše od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačnih davkih in prispevkih, ne morejo pridobiti, morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Kupec je dolžan plačati DDV in stroške overitve pogodbe. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za posamezno stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). 11. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 03/42-65-620, 03/42-65-606 in 03/42-65-604. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem stavku navedenih tel. številkah. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi). 12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.