Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

SV 484/08 Ob-5232/08 , Stran 2131
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 484/08 z dne 30. 5. 2008, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 1207 v izmeri 43,32 m2, ki leži v 12. nadstropju stanovanjskega bloka v objektu S-1 soseske SŠ 7/1, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, ki pripadajo stavbi kot celoti, na naslovu Smrtnikova 4, Ljubljana, k.o. Dravlje, parc. št. 951/240, ident. št. 2245.ES, stavba vpisana v z.k. vl. 3048, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljena na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 23. 5. 2008, last Mihe Vrečka, iz Ljubljane, Smrtnikova ulica 4, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000,00 CHF s pp.