Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 110-31/2008-1 Ob-5103/08 , Stran 2096
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo. I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije; – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne, tehnične smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. II. Prijava mora vsebovati: 1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3) se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira (objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo, pod zavihkom Delovna razmerja in štipendiranje, Uslužbenski sistem). Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. 3. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. 5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB 2). Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno vizijo vodenja in razvoja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis. III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/. Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta. Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer: – poznavanje problematike področja; – strokovno uveljavljenost na področju; – poznavanje pravne ureditve področja; – poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave; – poznavanje načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev; – poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela. Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami. Za izbranega kandidata, se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«. IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj bo izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Ministrstvo za javno upravo, Upravna akademija. V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06). Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.