Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 430-57/2008 Ob-5171/08 , Stran 2052
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: Ministrstvo). 2. Predmet razpisa je dodeljevanje finančnih spodbud po pravilu »de minimis« za naročilo izvajanja energetskih pregledov in priprave investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. 3. Upravičenci do prijave: razpis je namenjen pravnim osebam ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo in samostojnim podjetnikom posameznikom (v nadaljevanju: Podjetja), ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev in nameravajo naročiti izvedbo energetskega pregleda ali pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije. Ker se izvaja javni razpis po pravilu »de minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis: (Uradni list EU L 379/5) ne morejo sodelovati: – podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi EU (UL C 340, 10. 11. 1997), – podjetja, ki delujejo na področju premogovništva, – podjetja, ki so po pravilu »de minimis« v obdobju zadnjih 3 let, vključno s pričakovano pomočjo na tem razpisu, pridobila več kot 200.000 € (podjetja, ki delujejo na področju cestnega prevoza blaga in potniškega prometa 100.000 €). Poleg teh, na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki: – so v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij, – je zoper njih s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – ob oddaji vloge za dodelitev spodbude prejemajo ali so v postopku pridobivanja finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Zaradi nezdružljivosti državne pomoči, za sofinanciranje energetskega pregleda na tem razpisu ne morejo sodelovati gospodarske družbe, ki so v skladu s 24. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 43/05, 58/05, 87/05, 20/06) z Ministrstvom za okolje in prostor sklenile pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2, v kateri so se obvezale, da bodo med ostalimi ukrepi izvedle tudi energetski pregled. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu, ki so bolj podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji, so: – lastništvo ali upravljanje objekta na katerem se bo izvajal energetski pregled oziroma investicija v projekt učinkovite rabe ali rabe obnovljivih virov energije, – sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, – celotna poraba energije v objektu energetskega pregleda (stavbi oziroma več stavbah), je v preteklem letu znašala najmanj 300 MWh, – ocenjena vrednost investicije v projekt učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije znaša nad 10.000 €, – vlagatelj v zadnjih petih letih za predlagani objekt energetskega pregleda od Ministrstva ni prejel sredstev spodbude za izvedbo energetskega pregleda oziroma v zadnjih treh letih ni prejel sredstev spodbude za pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za investicije v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, – vlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom. 5. Merila za dodelitev spodbud: spodbude se bodo dodeljevale popolnim vlogam po vrstnem redu njihove oddaje na pošti, do porabe razpisanih sredstev. Bolj natančno so način obravnave vlog, merila za določitev popolnih vlog in višina sofinanciranja, ki glede na porabljeno energijo objekta energetskega pregleda znaša od 750 € do 7.500 €, za pripravo investicijske dokumentacije pa glede na ocenjeno višino investicije v projekt učinkovite rabe energije ali rabe obnovljivih virov energije od 450 € do 4.500 €, določeni v razpisni dokumentaciji. 6. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje U R E in O V E« je za ta razpis predviden skupni znesek 140.000 € s predvideno porabo 70.000 € v letu 2008 in 70.000 € v letu 2009. 7. Predvideno obdobje porabe sredstev: do konca julija 2009. 8.  Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog: za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem do 15. ure. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka za posamezno odpiranje, bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru razpoložljivih sredstev razpisa. 9. Zapečatene ovojnice z vlogami morajo biti naslovljene na »Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za Evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 48«, jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne odpiraj!” z navedbo predmeta sofinanciranja in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Iz označbe prejema ovojnice na pošti ali v glavni pisarni mora biti razviden čas prejema (dan, ura, minuta). Če ura in minuta prejema ne bosta razvidna, se bo štelo, da je ovojnica oddana ob 24. uri. Vloge v nepravilno označenih ovojnicah bodo izločene in vrnjene pošiljateljem. 10. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v ponedeljek, 30. junija 2008. V primeru preostanka razpisanih sredstev bodo drugo in morebitna naslednja odpiranja: 11. avgusta, 15. septembra in 9. novembra 2008. Vsa odpiranja bodo potekala na Ministrstvu za okolje in prostor ob 14.30. Odpiranja ne bodo javna. Ocena o višini preostalih sredstev za to in za morebitna naslednja odpiranja, bo 30 dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiva na spletni strani »www.aure.si« in po tel. 01/478-70-62. 11. Prosilci bodo po vsakem odpiranju vlog obveščeni o izidu odpiranja najpozneje v 80 dneh od dneva odpiranja. 12. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na spletni strani »www.aure.si«. Interesenti, ki nimajo možnosti dviga razpisne dokumentacije s spletne strani, se v ponedeljek en teden pred odpiranjem vlog od 7.30 do 12.30 o osebnem dvigu razpisne dokumentacije dogovorijo telefonsko na številki 01/478-70-62. Dvig razpisne dokumentacije na podlagi telefonskega dogovora bo možen naslednji dan, to je v torek med 8. in 14. uro, na naslovu Ministrstva na lokaciji Dunajska cesta 47 (9. nadstropje, Dragotin Živkovič). Na isti telefonski številki so dosegljive informacije v zvezi z razpisom vsak delavnik od 7.30 do 12.30 v tednu pred odpiranjem vlog.