Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 41001-62/2008 Ob-5166/08 , Stran 2083
1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je eno do triletno sofinanciranje javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: programov), ki bodo v letih 2008–2010 izvedeni na območju MOM. Izvajalci javnih kulturnih programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, katerih kulturni program je po vsebini in obsegu zaključena celota in je v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Razpis se nanaša na sofinanciranje programov na naslednjih področjih: A) neformalni kulturni programi; B) nove kulturne prakse; C) kulturna ustvarjalnost mladine; D) vrhunski umetniški programi; E) nekomercialna medijska dejavnost; F) časopisno založniška dejavnost; G) neprofitna knjižna dejavnosti. 2. Cilji razpisa Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko oziroma kakovostno ter uspešno, obsežno in konsistentno, njihovi programi dela pa vključujejo cilje in prioritete kulturne politike, navedene v nadaljevanju. MOM bo programe na vseh razpisnih področjih v letih 2008–2010 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in prioritetami: – spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov in s tem trajnejšega zadovoljevanja kulturnih potreb; – spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše umetniške, založniško knjižne in medijske produkcije na območju MOM; – spodbujanje programov, ki se sistematično posvečajo kulturni vzgoji in vključujejo mlade ustvarjalce; – spodbujanje deficitarnih kulturnih praks, ki se ne izvajajo v okviru javnih služb, ali se izvajajo v manjšem obsegu; – spodbujanje kulturnih praks, ki s svojim neformalnim delovanjem posredujejo kulturne dobrine izven institucij v urbanem prostoru ali pa v soodvisnosti z njim; – podpiranje programov, ki se vključujejo v mednarodni prostor in s tem prispevajo k promociji Maribora v tujini in splošnem kulturnem razvoju MOM; – povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOM. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga nevladna organizacija in kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Organizacije posebnega pomena so pravne osebe, ki zagotavljajo kulturne dobrine v takšni kvaliteti in obsegu, da njihovo delovanje pomeni javno korist in imajo zaradi tega priznan poseben status pristojnih ministrstev, uradov, strokovnih in stanovskih organizacij ipd. (društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, programi posebnega pomena, priznan status Urada za mladino za področje kulturnega delovanja ipd.) Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti, ustreza umetniškim, kulturno političnim, strokovnim in drugim kriterijem in ga izvajalec izvaja skozi vse leto ali kontinuirano več let. Odgovorna oseba predlagatelja programa je odgovorni nosilec programa, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo. Predlagatelj lahko prijavi program le na enem razpisnem področju kot osnovnem programskem področju. Osnovno programsko področje je tisto razpisno področje, ki po mnenju predlagatelja najbolj opredeljuje kulturno dejavnost, ki jo izvaja, in sicer po obsegu in vrsti dejavnosti. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznih programov s strani MOM ne sme presegati 50% predvidenih stroškov. Izbrani izvajalec je upravičen za sofinanciranje programa za naslednje vrste stroškov: programskih materialnih stroškov, splošnih stroškov delovanja in stroškov dela. Gospodarske organizacije niso upravičene do sofinanciranja splošnih stroškov delovanja in stroškov dela zaposlenih. Izbrani programi se lahko financirajo za obdobje enega, dveh ali treh let. Osnova za določitev obdobja sofinanciranja so priloženi točno specificirani vsebinski in finančni načrti za posamezna leta. Predlagatelj ima pravico kandidirati za eno, dve ali triletno financiranje. Višina financiranja večletnih programov bo za vsako nadaljnje leto opredeljena z dodatkom k osnovni pogodbi v skladu s sprejetim vsebinskim in finančnim načrtom dela in proračunskimi zmožnostmi MOM. Neupravičeni stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOM, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, kot so prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Obrazložitev razpisnih področij A) neformalni kulturni program temelji na podpori neinstitucionalni kulturi in načrtovanju, spremljanju ter spodbujanju deficitarnih kulturnih praks v Mestni občini Maribor. V prvi vrsti gre za programe, ki delujejo izven institucij v tako imenovanem subkulturnem okolju ali v soodvisnosti z njim, za njihovo dejavnost pa je značilna multikulturalnost in neodvisnost organizacijskih in produkcijskih struktur; B) nove kulturne prakse je program, ki temelji na raziskovanju, produkciji in postprodukciji na področju umetnosti novih medijev, oziroma je pri njihovem delovanju ključna uporaba novih tehnologij. Gre za programe, ki razvijajo in dosegajo umetniško raven ustvarjalnosti na kulturno – tehnološkem področju in z neformalnimi oblikami izobraževanja spodbujajo ustvarjalno delo s tehnologijami. C) kulturna ustvarjalnost mladine je program, ki temelji na zadovoljevanju kulturnih potreb dijakov srednjih šol tako na ustvarjalnem kot vzgojnem področju. V prvi vrsti gre za povezovanje učnih vsebin s prostočasnimi kulturnimi aktivnostmi, kot tudi lastno produkcijo na zadovoljivi umetniško ustvarjalni ravni; D) vrhunski umetniški program temelji na visoko kvalitetni lastni produkciji ter vključuje skrb za umetniški razvoj mlajših članov, ustvarjalcev, generacij. Gre za programe, ki so s svojimi mednarodno pomembnimi vrhunskimi dosežki, tekmovalnimi rezultati in strokovnimi ocenami posebej pomembni za mesto Maribor, ga mednarodno predstavljajo ter vzpodbujajo sodelovanja s priznanimi kulturnimi dejavniki tako doma kot v svetu; E) nekomercialna medijska dejavnost je program, ki v skladu z 81. členom Zakona o medijih izvaja nepridobitni radijski ali televizijski program in katerega izvajalec ni javni zavod. V prvi vrsti gre za vsebine, katerih namen je obveščanje ter zadovoljevanje izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških, kulturnih in drugih potreb, v njegovo ustvarjanje pa so v veliki meri vključeni mladi (dijaki in študentje); F) časopisno založniška dejavnost je program, ki s svojo izdajateljsko dejavnostjo pomembno prispeva k ohranjanju vpliva kritične inteligence na podobo Maribora in z možnostjo objavljanja čim večjemu številu kvalitetnih piscev predstavlja pomemben prostor kulturne in kulturno zgodovinske artikulacije; G) neprofitna knjižna dejavnost je program izvirnega leposlovnega in humanističnega založništva zlasti avtorjev iz širšega mariborskega območja. Ob kvaliteti del, katerih pomen presega ožji mariborski prostor, program sestavljajo tudi spremljevalne dejavnosti, ki promovirajo knjigo in kulturo branja. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1. Kot predlagatelji kulturnih programov v javnem interesu se na ta razpis lahko prijavijo nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji s sedežem v MOM (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da na razpisnem področju kakovostno delujejo vsaj tri leta in je bilo njihovo delovanje pozitivno ocenjeno s strani strokovne javnosti; – da bo program v celoti realiziran v letih 2008–2010; – da imajo zagotovljene prostorske pogoje za izvedbo predlaganega programa; – da bodo svoje programe izvedli na območju MOM; – da so v zadnjih treh letih vsako leto prejeli sredstva za programe oziroma akcije in projekte iz proračuna MOM ali države; – da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih izpolnjeval skladno z medsebojnimi obveznostmi; – da zaprošeni znesek ne presega 50% celotne predvidene vrednosti posameznega programa; – da prijavitelj prijavi program le na eno razpisno področje; – da za program prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj; – da prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). Zahtevane pogoje za obdobje sofinanciranja za katero kandidirajo, predlagatelji izkažejo s priloženimi vsebinskimi in finančnimi načrti za vsako leto posebej. MOM si pridržuje pravico, da v primeru izbora za posamezni program predlaga tudi krajše obdobje sofinanciranja od predlaganega. 5.2. Odstop od sklenitve pogodbe, razveza pogodbe in povračilo sredstev V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa, lahko MOM spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa, prijavitelj ni oddal končnega poročila za tekoče leto) razveže že sklenjeno večletno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 5.3. Spremembe programov Predlagatelji, katerih programi bodo izbrani za večletno sofinanciranje, lahko spremembe programov, do katerih je prišlo zaradi upravičenih razlogov, predlagajo najkasneje do 28. februarja za tekoče leto, vendar pod pogojem, da predlagane spremembe ne pomenijo bistvenega vsebinskega odstopanja od odobrenega programa, oziroma se nanašajo na razpisno področje, na katero je bil program prijavljen. Morebitne odobrene spremembe ne predstavljajo dodatnih finančnih obveznosti za MOM. 6. Razpisni kriteriji Kriteriji za izbiro projektov so: 1. izvirnost in vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto, iz katere je razvidna osnovna rdeča nit; 2. kakovost predstavitve, utemeljitve in obrazložitve programa (vsebina, oblika, cilji, učinki); 3. ugled predlagatelja programa (organizacija posebnega statusa in dosedanje delo na razpisnem področju v zadnjih treh letih); 4. reference avtorjev in posameznikov ki so vključeni v izvedbo programa na nacionalni ravni in/ali v mednarodnem merilu (ne velja za področje C) oziroma udeležba mladih ustvarjalcev pri produkciji in postprodukciji posameznih programskih enot (velja samo za področje C); 5. izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in prispevek k razvoju in promociji razpisane dejavnosti na nacionalni in/ali mednarodni ravni; 6. predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti; 7. dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na področju MO Maribor; 8. realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt, ki predvideva tudi delež drugih virov; 9. nekomercialna naravnanost programa. 7. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah 7.1. Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev. 7.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in so sestavni del prijavnega obrazca. Število točk za posamezni razpisni kriterij je 0 točk (neustrezno), 5 točk (dobro) ali 10 točk (odlično). Najvišje možno število prejetih točk za posamezni program je 90 točk. V sofinanciranje bodo predlagani tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. 7.3. Število odobrenih programov za posamezno razpisno področje je odvisno od: – števila prejetih točk in – presoje strokovne komisije o številu izvedljivosti programov glede na njihovo finančno konstrukcijo in obsegom razpisanih sredstev. 7.4. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od: – skupne višine prejetih točk za posamezen program, – obsega in zahtevnosti programa, pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. 7.5. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda odločbo, s katero določi, katere kulturne programe se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne. 8. Višina razpoložljivih sredstev Višina vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet programskega razpisa na področju kulture za leto 2008 je 273.000 EUR. Višina razpisne vrednosti po razpisnih področjih znaša: – za programe A, B, C in D 190.000 EUR, – za program E 23.000 EUR, – za programa F in G 60.000 EUR. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2009 in 2010 znaša toliko, kot znaša vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letu 2008, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v proračunu MOM za leti 2008 in 2009, pri čemer se sredstva, za katere je potekla pogodbena obveznost ponovno javno razpišejo. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljeni v proračunskih letih 2008, 2009 in 2010 in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena večletna pogodba bodo za vsako leto posebej pozvani k predložitvi podrobnejšega programa dela. Vsebina in obseg programa za vsako naslednje leto bosta opredeljena v dodatku k osnovni pogodbi. MO Maribor bo z izbranim predlagateljem programa sklenila pogodbo o sofinanciranju programa v obdobju za katerega je bil odobren. 10. Razpisni rok: razpis se začne 6. 6. 2008 in zaključi 7. 7. 2008. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog; – izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev; – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisano in žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev, – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, – žigosan in podpisan vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, Maribor, med uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13 ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM http://www.maribor.si (razpisi). 12. Oddaja in dostava predlogov 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 12.2. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico) na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino, Slovenska 40, 2000 Maribor, z obveznim pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – Za programe v javnem interesu v kulturi 2008–2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 12.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. 12.4. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Programi v javnem interesu v kulturi 2008–2010« – z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (7. 7. 2008) ne bo več možno. 12.5. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do 7. 7. 2008, o čemer priča poštni žig. 12.6. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so našteti v točki 10 in ni poslana na način kot je to zahtevano v točki 11 (velja tudi za dopolnitve vlog). 12.7. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot je to navedeno v točki 4. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru 13.1. Odpiranje vlog se bo pričelo 14. 7. 2008 ob 10. uri v prostorih Urada za kulturo in mladino MOM. 13.2. MOM bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki: – je ni vložila upravičena oseba; – ni pravočasna; – ni popolna. 13.3. Pristojni uslužbenec MOM bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje programov o predlogu strokovne komisije in strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOM bo izbrala predloge za sofinanciranje programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05). in največ do vrednosti, določenih s proračunom MOM. 14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatna informacije v zvezi z razpisom dobite v Sektorju za kulturo Urada za kulturo in mladino, Slovenska 40, 2000 Maribor, tel. 22-01-291 (Bojan Labovič) in tel. 22-01-306 ali e-pošta: judita.polegeg@maribor.si (Judita Polegeg).