Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2340. Zakon o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (ZLPDZ), stran 6011.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (ZLPDZ)
Razglašam Zakon o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (ZLPDZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-5
Ljubljana, dne 2. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU DELEŽA ZAVAROVALNIC, DO KATEREGA SO UPRAVIČENE FIZIČNE OSEBE (ZLPDZ)
1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon določa, da se delnice zavarovalnic, izdanih za delež nenominiranega kapitala, ki ustreza deležu premij, ki so jih v obdobju enega leta pred presečnim dnem plačale fizične osebe in katerih imetnica je na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02 in 16/03 – odločba US) Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d., prenesejo v last Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ), z edinim namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
2. člen
(upravljanje in razpolaganje z delnicami)
(1) Z delnicami zavarovalnice v imenu in za račun ZPIZ upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d.
(2) ZPIZ postopek odsvojitve delnic iz prvega člena tega zakona vodi skladno s predpisi, ki urejajo postopke razpolaganja z državnim finančnim premoženjem, pri čemer mora Ministrstvo za finance predlog ZPIZ za odsvojitev delnic vključiti v program prodaje finančnega premoženja države v nespremenjeni vsebini.
(3) Sredstva od razpolaganja z delnicami se namenijo za nadaljnje upravljanje s finančnim premoženjem. Vsakoletni čisti donos od upravljanja s premoženjem iz tega odstavka se prenese na račun ZPIZ.
3. člen
(prenos delnic)
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., mora najkasneje v roku osmih dni od uveljavitve tega zakona v centralnem registru vrednostnih papirjev na ZPIZ prenesti delnice iz 1. člena tega zakona.
4. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/08-41/1
Ljubljana, dne 23. maja 2008
EPA 1957-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik