Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2394. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MIP križišče, stran 6155.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. maja 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MIP križišče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je v letu 2006 sprejel odlok o občinskem lokacijskem načrtu Meblo Vzhod (Uradni list RS, št. 3/06). Prostorski akt je na kromberški vpadnici v območju MIPa načrtoval krožišče, s katerim je soglašala tudi Direkcija Republike Slovenije za ceste. Pri pridobivanju dovoljenja za gradnjo krožišča pa je DRSC soglasje zavrnila, češ da so med tem časom stopila v veljavo nova začasna navodila, ki zahtevajo bistveno povečanje krožišča, in obenem sugerirala namesto krožne ureditve izvedbo semaforiziranega križišča. Zaradi tega je potrebno na vzhodnem robu ureditvenega območja, pri MIPu, spremeniti prostorski izvedbeni akt. Ker Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt ne pozna več termina lokacijski načrt iz zakona o urejanju prostora ZUreP-1, je spremembo smiselno in potrebno izvesti s sprejemom občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN na območju, kjer se prometna ureditev spreminja.
2. Območje OPPN
Območje OPPN obsega območje načrtovanega krožišča in cestnih priključkov v neposredni bližini.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo podal izdelovalec načrta.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+--------------------------------------+-----------------------+
|priprava osnutka načrta        |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP   |40 dni         |
|o potrebnosti CPVO          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|dopolnjen osnutek načrta       |30 dni (s CPVO 120   |
|                   |dni)          |
+--------------------------------------+-----------------------+
|javna razgrnitev in obravnava     |40 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|priprava predloga načrta       |30 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP   |40 dni (s CPVO 60 dni) |
|o sprejemljivosti vplivov na okolje  |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu   |30 dni         |
|v sprejem z odlokom          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija RS za ceste;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN bo zagotovil investitor, Projekt d.d. Nova Gorica.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 350-03-2/2003
Nova Gorica, dne 22. maja 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.