Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5187/08 , Stran 2094
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe in prodajalca: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5607906, ID za DDV: SI50652613. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina »Tržnice Šiška«. Nepremičnina leži na parcelnih št. 951, 952, 953 in 954, v k.o. Spodnja Šiška Ljubljana. Nepremičnina je vknjižena v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, v katarski občini Spodnja Šiška (1752) – z.k. vložek št. 1093. Lastništvo nepremičnin na z.k. vložku št. 1093 je vknjiženo na Ljubljanske tržnice d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Na izpisku ni navedenih plomb in obremenitev. Nepremičnino »Tržnice Šiška« sestavljajo: – zemljišče – gradbena parcela v k.o. Spodnja Šiška, – komunalna opremljenost objektov in lokacije, – izboljšave – poslovni objekti in zunanja ureditev. Skupna površina zemljišča, ki je predmet prodaje, znaša 2.015 m2. Kompleks »Tržnice Šiška« sestavljajo asfaltirane površine, na katerem so postavljene montažne stojnice za prodajo sadja in zelenjave in trije zidani objekti. Objekti tržnice so vzhodni objekt 128,82 m2, severni objekt 73,95 m2, južni objekt 73,95 m2, tržna nadstrešnica 925,20 m2; zunanja ureditev tržne površine s smetarnicama T3 (9,15 m2) in T6 (5,49 m2). JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. imajo za »Tržnico Šiška« sklenjenih osem najemnih pogodb, in sicer ena za letni vrt, sedem pa za poslovni prostor. Vse pogodbe so sklenjene za določen čas, in sicer do 30. junija 2010, z možnostjo podaljšanja. Odpoved pogodbe s strani najemodajalca je možna iz krivdnih razlogov najemnika, prekinitev pogodbenega razmerja pa je možna tudi na podlagi sporazuma strank. Ob spremembi lastništva tržnice se, skladno v veljavnimi predpisi, za najemnika status ne spremeni, novi lastnik pa stopi v pravice in obveznosti sedanjega lastnika. Nepremičnina, ki v naravi predstavlja pozidano stavbno zemljišče, katerega lokacija se po osnovni namenski rabi nahaja na območju namenjenem za gradnjo stanovanj in spremljajočih dejavnosti. Po podrobnejši namenski rabi (morfološka enota 3C-1) pa za osrednje dejavnosti. Obravnavano območje predstavlja območje Tržnice Šiška in je po dolgoročnih planih predvideno za gradnjo objektov osrednjih dejavnosti, območje z oznako ŠS 1/1-1. 3. Pogoji prodaje: – Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. – Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. pa ima pravico zadržati vplačano varščino. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. – Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4. Izklicna cena Izklicna cena znaša 2.000.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje 20% DDV. 5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino pod točko 2. je 50.000,00 EUR brez DDV. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku na transakcijski račun Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., številka: 05100-8010173255, sklic na številko 00 1113, s pripisom: Prodajna pogodba – javna dražba – priimek in ime oziroma firma kupca. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 7. Pogoji za udeležbo na dražbi Ponudniki morajo prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi najkasneje in vključno do 15. julija 2008, do 15. ure, na naslov: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Javna dražba«. Pravočasna bo prijava, ki bo prispela po pošti ali bo neposredno oddana na naslov organizatorja javne dražbe, do datuma in ure navedenem v prejšnjem odstavku. Na javni dražbi lahko sodeluje (draži) domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi kot to določata prejšnja dva odstavka. Popolna bo prijava, ki bo vsebovala: – dokazilo o plačilu varščine; – izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe, s polnim nazivom in naslovom dražitelja, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju; – kolikor se bo v imenu ponudnika (fizične ali pravne osebe) udeležil javne dražbe pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, z overjenim podpisom pooblastitelja; – v primeru pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – v primeru samostojnega podjetnika posameznika izpis iz poslovnega registra AJPES, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – v primeru fizične osebe kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), ki mora biti overjena. Vse listine, ki jih je potrebno predložiti (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v originalu, pri čemer se kot original upošteva tudi kopija listine overjena pri notarju. Organizator bo najpozneje do 30 minut pred začetkom dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave oziroma v nasprotnem primeru, pa bo vrnil varščino najkasneje v roku 8 dni po preteku roka za prijavo, brezobrestno. 8. Varščina Ponudniki morajo do izteka roka za prijavo na javno dražbo iz 7. točke plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene – 200.000,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., številka 05100-8010173255, sklic na številko 00 1113, s pripisom »za javno dražbo«. Kolikor ponudnik ne plača varščine, ali je ne plača v celoti, ne sme pristopiti k javni dražbi. Premalo plačana varščina se vrne, brezobrestno, v roku 8 dni po poteku roka za plačilo varščine. Plačana varščina se izbranemu dražitelju vračuna v kupnino. Vračunana varščina v kupnino se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi se varščina vrne brez obresti, v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 22. julija 2008, z začetkom ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Na dan dražbe se mora dražitelj oziroma njegov pooblaščenec zglasiti pri pooblaščenih osebah organizatorja dražbe, na prej navedenem naslovu, in sicer 30 minut pred začetkom dražbe, določenem v prejšnjem odstavku. Dražitelj oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik pristopi k dražbi tako, da predloži pooblaščeni osebi organizatorja dražbe na vpogled veljaven osebni dokument. 10. Dodatne informacije in ogled Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o nepremičnini, ki je predmet prodaje, Splošnih pogojih javne dražbe št.: 01/2008 in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., po predhodnem dogovoru, tel. 01/300-12-00, kontaktna oseba Geza Horvat. Po predhodnem dogovoru organizator javne dražbe pripravi posamičen ali skupinski ogled nepremičnine javne dražbe in o datumu in uri obvesti zainteresirane. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno« in po stanju v času javne dražbe. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj javne dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Javno dražbo bo vodila Komisija Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., skladno s Splošnimi pogoji javne dražbe št. 01/2008. – Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. – Prodajalec lahko začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. 12. Objava javne dražbe: javna dražba je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.: www.jh-lj.si.