Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 54450-23/2008/2 Ob-5247/08 , Stran 2057
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma agenta, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 4. razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenost, prednostne usmeritve 4.2: Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. Z razpisom želimo razviti mehanizme, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu vključevanju učencev migrantov v šolski sistem s ciljem njihove boljše vključenosti v družbo in izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. Učinkovitejše vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja naj bi prispevalo tudi k dvigu kakovosti življenja otrok in mladostnikov migrantov. Namen tega razpisa je razviti strokovne podlage, didaktiko in didaktične materiale za učenje slovenščine kot drugega jezika, jih preizkusiti v praksi ter hkrati razvijati strategije in modele dela z učenci migranti. Z razpisom želimo zagotoviti pogoje za uresničevanje ukrepov iz Strategije za uspešnejše vključevanje učencev migrantov na področju vzgoje in izobraževanja v RS, ki je bila sprejeta na Kolegiju ministra, v mesecu maju 2007. Vsebinska sklopa: 1. Slovenščina kot drugi jezik Cilj: V okviru tega vsebinskega sklopa želimo pridobiti strokovne podlage za usvajanje slovenščine kot drugega jezika, pridobiti predlog učnega načrta za poučevanje slovenščine kot drugega jezika na vseh ravneh (do visokošolskih stopenj) vzgoje in izobraževanja, pridobiti ustrezne učbenike in druge didaktične materiale potrebne za izvajanje učnega načrta za slovenščino kot drugi jezik. V okviru tega sklopa želimo pridobiti tudi program usposabljanja (v okviru nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev) za učitelje, ki bodo poučevali slovenščino kot drug jezik. Pričakovani rezultati v 1. sklopu: – razviti strokovne podlage o usvajanju slovenščine kot J2 (drugi jezik) z opredeljenim kazalnikom: 1 strokovno gradivo, – sprejeti učni načrt za slovenščino kot J2 z opredeljenim kazalnikom: 8 učnih načrtov, – oblikovati slikovno gradivo za učenje in poučevanje slovenščine kot J2 z opredeljenim kazalnikom: 330 učnih gradiv, – pripraviti intenzivni tečaj slovenščine kot J2 za otroke in starše z opredeljenim kazalnikom: 3 tečaji, – priprava priročnika in delovnega zvezka za vrtec (začetna, nadaljevalna stopnja), priprava 3 učbenikov in 3 delovnih zvezkov za osnovno šolo (začetna stopnja) ter priprava 3 priročnikov k učbenikom z opredeljenim kazalnikom: 11 učnih gradiv. 2. Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule Cilj: v okviru tega sklopa želimo uvesti aktivnosti, s katerimi se uresničujejo ukrepi predvideni s Strategijo uspešnega vključevanja učencev migrantov na področju vzgoje in izobraževanja v RS, ki je bila sprejeta na Kolegiju ministra, v mesecu maju 2007. Pričakovani rezultati v 2. sklopu: – Vključitev rešitev predlaganih v Strategiji za migrante v izvedbene kurikule VIZ (vzgojno izobraževalnih zavodov) z opredeljenimi kazalniki: 30 vključenih VIZ, 500 učencev, 50 vključenih strokovnih delavcev in 12 strokovnih gradiv. – Predlagane rešitve: – predlogi obsega, oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikula za hitrejše in kakovostno vključevanje otrok migrantov v proces vzgoje in izobraževanja, – priprava strategij za delo s starši migranti in njihovo vključevanje, – vzpodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne naravnanosti do razumevanja in sprejemanja različnosti v šoli. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa, obvezno je, da projekt upošteva časovni in finančni okvir javnega razpisa ter da zajema po posameznem sklopu vse razpisane aktivnosti. Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje: 1. za 1. sklop: – mora biti pravna ali fizična oseba (npr. javni zavod, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo, ustanova), registrirana pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet drugega sklopa javnega razpisa, tj. za raziskovalno in izobraževalno dejavnost, – prijavitelj glede na točko 4.1 tega razpisa (Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje) oziroma natančnejši opis meril v razpisni dokumentaciji priloži še: – za že izvedene projekte z vsebinami, ki se nanašajo na razpisano področje – naslov projekta, opis projekta z navedbo financerja ter z opisom končnih rezultatov (priložen izdelek oziroma priložena objavljena publikacija ipd.), – za človeške vire – izjavo o sodelovanju v izvedenem projektu, življenjepis; označene izpise iz COBISSA in SICRISA za relevantno področje. 2. za 2. sklop: – mora biti pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je povezana s predmetom razpisa, to je za raziskovalno in izobraževalno dejavnost, – mora imeti za partnerje vsaj 5 istovrstnih VIZ, ki podpišejo konzorcijsko pogodbo. Poleg zgoraj navedenih pogojev, ki veljajo za posamezni sklop, mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – ima poravnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije, – da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna, – ima sedež v Sloveniji, – je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik, – je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt, – razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta, – ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04, KZ-UPB1): – hudodelsko združevanje – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti – pranje denarja. Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz razpisne dokumentacije. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Izločitveno merilo – velja za oba sklopa: če je eno od meril ali obe merili ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.1 Slovenščina kot drugi jezik Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najvišje število možnih točk je 100. Vsak predlog projekta mora zbrati vsaj 60 točk, da je lahko sofinanciran. Izbran bo le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel največ točk. V primeru, da bosta dva prijavitelja imela enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu reference prijavitelja (merili 16 in 17). 4.2 Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najvišje število možnih točk je 100. Na razpisu bosta izbrani dve mreži šol, ena za osnovne in ena za srednje šole. Najmanjše število šol vključenih v mrežo je 5. Vsak predlog projekta mora zbrati vsaj 60 točk, da je lahko sofinanciran. Izbrani bosta mreži, ki bosta prejeli največje število točk. V primeru, da bosta dva prijavitelja imela enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu reference prijavitelja (merilo 15) in več točk v merilu v mrežo vključenih ciljnih skupin – otroci/učenci/dijaki (merilo 19). 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve 4.2: povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. Skupna vrednost za projekt znaša 444.764,00 EUR, od tega za 1. vsebinski sklop 240.764,00 EUR ter za 2. vsebinski sklop 204.000,00 EUR. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev Skupna vrednost predvidenih sredstev za predmetni javni razpis znaša 444.764,00 EUR od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2009: 139.779,00 EUR od tega 118.812,15 EUR s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS – 07-13 – EU udeležba (85%) in 20.966,85 EUR s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%); – za proračunsko leto 2010: 267.673,00 EUR od tega 227.522,05 EUR s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS – 07-13 – EU udeležba (85%) in 40.150,95 EUR s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%); – za proračunsko leto 2011: 37.312,00 EUR od tega 31.715,20 EUR s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS – 07-13 – EU udeležba (85%) in 5.596,80 EUR s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%). Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do najkasneje 31. 12. 2010. Obdobje izvajanja oziroma začetka in konca aktivnosti po področjih oziroma sklopih je naslednje: 1. sklop – Slovenščina kot drugi jezik – strokovne podlage: 1. 9. 2008 – 31. 8. 2010 – Slovenščina kot drugi jezik – priprava učnih načrtov: 1. 9. 2008 – 31. 5. 2010 – Slovenščina kot drugi jezik – priprava slikovnega gradiva: 1. 1. 2009 – 31. 10. 2009 – Slovenščina kot drugi jezik – priprava tečajev: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 – Slovenščina kot drugi jezik – priprava učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov: 1. 9. 2009 – 31. 12. 2010 2. sklop – Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikul VIZ: 1. 9. 2008 – 1. 10. 2010. Predvidena višina sredstev po področjih oziroma sklopih po proračunskih letih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15%. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85%. 9. Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje sodelavce), – delo po podjemni pogodbi(samo za zunanje sodelavce), – delo prek študentskega servisa, – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – stroške oglaševalskih storitev, – stroške za izvedbo zaključne konference, – stroške najema prostorov in opreme za izvajanje projekta, – izdatke za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), – kotizacijo (za strokovna izobraževanja projektnih timov, strokovnih delavcev VIZ, udeležbe na konferencah in posvetih glede na razpisano temo), – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, – stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, – posredne – operativne stroške (poštnina, pisarniški material), – amortizacijo računalniške in druge opreme (samo v primeru, da ni bila kupljena z javnim denarjem). Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. 10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so dostopna na spletni strani www.euskladi.si. 11. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni predvideno. 12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekta računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti. Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti. 14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94/07 z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08 z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Rok za oddajo prijav je 4. 7. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1000 Ljubljana. Prijava šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav, in sicer do 13. ure. Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju. 19. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Prijave bo odprla in ocenila imenovana strokovna komisija, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport. Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekt, ki naj se po javnem razpisu financira. Sklep ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo s prijavo sodelovali na javnem razpisu. 20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od izteka roka za oddajo prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep-Javni razpis za izvajanje projekta – Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom. 21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen tudi od prvega dne po objavi javnega razpisa vsak delovni dan od 9. do 12. ure v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bi ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.