Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2409. Odlok o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Občino Gorje (SPV-BG), stran 6176.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4 in 139/06 – ZORed) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) sta Občinski svet Občine Bled na nadaljevanju 10. redne seje dne 21. 5. 2008 in Občinski svet Občine Gorje na 12. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in Občino Gorje (SPV-BG)
1. člen
S tem odlokom se v Občini Bled in v Občini Gorje ustanovi skupni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: Svet).
2. člen
Svet je organ, ki ga sestavljajo predstavniki Občine Bled in Občine Gorje, Občinskega sveta Občine Bled in Občine Gorje, uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu.
3. člen
(1) Svet ima predsednika in 9 članov, ki jih imenujeta župana Občine Bled in Občine Gorje.
(2) Svet sestavljajo:
– en predstavnik Občinskega sveta Občine Bled,
– en predstavnik Občinskega sveta Občine Gorje,
– en predstavnik Osnovne šole Gorje, mentor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v osnovni šoli,
– en predstavnik Vrtca Gorje,
– en predstavnik Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled, mentor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v osnovni šoli,
– en predstavnik Vrtca Bled,
– en predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Bled,
– en predstavnik Zdravstvenega doma Bled,
– en predstavnik Policijskega oddelka Bled.
(3) Župana Občine Bled in Občine Gorje imenuje člane Sveta iz vrst uporabnikov in izvajalcev na podlagi predlogov uporabnikov in izvajalcev iz drugega odstavka tega člena.
(4) Župana Občine Bled in Občine Gorje imenujeta predsednika izmed predlaganih kandidatov oziroma kandidatk (v nadaljevanju: kandidat). Kandidata lahko predlagajo subjekti navedeni v drugem odstavku 3. člena tega odloka. Predlagani kandidat mora izpolnjevati naslednje:
– da je občan s stalnim bivališčem v eni od občin ustanoviteljic,
– da ima veselje do dela na tem področju,
– podati pisno soglasje.
Mandatna doba Sveta in predsednika traja štiri leta.
4. člen
Članom Sveta začne teči mandatna doba z dnem konstituiranja.
5. člen
Svet sprejme poslovnik, s katerim določi način dela Sveta.
6. člen
Na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu ima Svet predvsem naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na ravni Občine Bled in Občine Gorje,
– predlaga občinskima svetoma Občine Bled in Občine Gorje v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njegovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa v Občini Bled in Občini Gorje, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodeluje z osnovnima šolama in vrtcema v Občini Bled in Občini Gorje,
– na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet,
– organizira akcije, razprave, strokovna predavanja, delavnice, razstave in predstavitve s področja varnosti cestnega prometa.
7. člen
Strokovne, tehnične in administrativne naloge za Svet opravlja občinska uprava Občine Bled.
8. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu v Občini Bled in Občini Gorje se zagotavljajo s proračunom Občine Bled in Občine Gorje in iz drugih sredstev.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Župana Občine Bled in Občine Gorje imenujeta Svet po določilih tega odloka v roku trideset dni od njegove uveljavitve.
10. člen
Poslovnik iz 5. člena tega odloka sprejme Svet v roku trideset dni od njegove konstitutivne seje.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 45/97).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-5/2008
Bled, dne 21. maja 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
Št. 039-8/2008-4
Gorje, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.