Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2360. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje, stran 6105.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena v povezavi s 97. in 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje
1. člen
(1) S tem odlokom se skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) ter skladno z Odlokom o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje (Uradni list RS, št. 91/05) sprejmejo Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Tehnološki park Celje.
(2) Projekt je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje, številka projekta 320/07.
(3) Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta se nanašajo na izgradnjo izvenivojskih povezav preko Kidričeve ceste in med objekti Tehnopolis na severovzhodnem delu območja Tehnološkega parka ter RITS na jugovzhodnem delu območja ZN »Gospodarska cona v Celju« – ZN Industrija JUG.
(4) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, tekstualni in grafični del projekta iz drugega odstavka tega člena so sestavni del odloka.
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se tretji odstavek – spisek parcel – dopolni s parcelnimi številkami št. 1719/2, 1724/1, 1609/1 in 1620/1, vse k.o. Spodnja Hudinja.
3. člen
Spremeni se 13. člen odloka tako, da se poglavje (1) Pešpoti dopolni s stavkom »Povezave med objekti ali območji so lahko tudi izvenivojske, predvsem povezave preko prometnih površin«.
4. člen
Spremeni se 18. člen tako, da se prvi stavek zadnjega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Odstopanja so možna le v območju izključne rabe kot jih določa ta OLN, razen kadar gre za prometne povezave s sosednjimi območji, pri čemer pa morajo biti spremembe v skladu z mnenji nosilcev urejanja prostora, ki so pridobljeni k temu OLN.«
V delu parcel, ki posegajo na območje ZN »Gospodarska cona v Celju« – ZN Industrija JUG, se spremeni 5. člen odloka tako, da se prvi odstavek poglavja Tolerance dopolni s stavkom »Povezave med objekti ali območji so lahko tudi izvenivojske, predvsem povezave preko prometnih površin«.
5. člen
Vse ostale določbe veljavnega odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen
Za del območja, ki je predmet obravnavanih sprememb in dopolnitev in sega na območje Zazidalnih načrtov Gospodarska cona v Celju« – Industrija JUG, z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnih načrtih »Gospodarska cona v Celju«.
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje – Oddelku za okolje in prostor.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00015/2003
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.