Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 54450-11/2008 Ob-5248/08 , Stran 2063
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev v športu. Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja in strokovni razvoj delavcev na področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi. Vključenim v usposabljanja želimo omogočiti večjo ponudbo kakovostnih programov usposabljanj in večjo dostopnost do programov usposabljanj, na področju športne rekreacije, športnega turizma, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa in upravljanje s športno infrastrukturo ter usposobiti izobraževalce za izvajanje izobraževanja športnikov na daljavo. Cilj razpisa je doseči regionalno razpršeno izvajanje usposabljanj v športu v različnih nacionalnih panožnih športnih zvezah ter podpreti usposabljanja vsaj 1200 posameznikov, ki bodo prejeli javno veljavno listino o pridobljeni usposobljenosti za opravljanje strokovnega dela v športu od tega vsaj 250 udeleženk usposabljanj v letih 2008 in 2009. Aktivnosti za dosego namena in cilja razpisa: – regionalno razpršeno izvajanje usposabljanj strokovnih delavcev v športu, – izvajanje programov usposabljanj za strokovne delavce v športu, za katere je veliko zanimanja na trgu delovne sile, – izvajanje programov usposabljanj strokovnih delavcev v športu na področjih, ki lahko kvalitetno dopolnijo ali nadgradijo turistično ponudbo z novimi produkti in s tem pripomorejo k skladnejšemu regionalnemu razvoju, – usposabljanje strokovnih delavcev v športu v panogah, kjer primanjkuje strokovnih delavcev v športu, – usposabljanje strokovnih delavcev v športu za upravljanje s športno infrastrukturo, – usposabljanje strokovnih delavcev v športu za delo z otroki, mladino in starostniki, – usposabljanje strokovnih delavcev v športu za delo z invalidi in marginalnimi skupinami, – usposabljanja, ki vodijo k povečanju števila žensk zaposlenih v športu, – mreženje ponudnikov usposabljanja v športu in vzpostavljanje partnerstev na tem področju. Na zgoraj navedenih področjih se sofinancira: 1. usposabljanje strokovnih delavcev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu, 2. usposabljanje strokovnih delavcev v športu za upravljanje s športno infrastrukturo in druge strokovne naloge ter spremljajoče aktivnosti v športu in dejavnosti povezane s športom, 3. usposabljanje strokovnih delavcev v športu za ekspertne naloge v panožnih športnih timih kot pomoč vrhunskim športnikom, 4. usposabljanje strokovnih delavcev v športu za delo na različnih s športom povezanih področjih. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Prijavitelj Za sofinanciranje programov usposabljanja lahko kandidirajo vsi nosilci usposabljanj, ki jih je določil Strokovni svet RS za šport in od nosilcev usposabljanj pooblaščeni izvajalci programov usposabljanj v športu. 3.2 Osnovni pogoji Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da je prijavitelj: – registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, – ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, – ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini, – ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo, – ni bil s pravnomočno sodbo v skladu s pravnimi predpisi zadevne države obsojen za postopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, – ni bil spoznan za krivega zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo, – je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registriran, – ima poravnane davke in prispevke do RS, – je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine. 1.3. Ostali pogoji Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno: 1. pripravljen program s podatki o nazivu, ciljih in namenu programa, trajanju programa, povezanosti z drugimi programi, o opisu predmetnika s predavatelji, o pogojih za vpis, o pogojih za dokončanje programa in s podatki o pridobljenem strokovnem nazivu; 2. pripravljen natančen finančni načrt; 3. zagotovljeni predavatelji z ustrezno usposobljenostjo, nazivi in referencam na predmetnem področju usposabljanja v zadnjih dveh letih; 4. zagotovljene prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo in strokovno-administrativno pokrivanje programov usposabljanja. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) S sredstvi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu se sofinancira programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu, ki jih je določil Strokovni svet RS za šport. Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vsota točk po vseh merilih iz gornje preglednice pomeni skupno število točk posameznega prijavitelja. Sofinancira se lahko samo tiste projekte, ki pri točkovanju zberejo vsaj 70 točk. Sofinancira se prijavitelj z najvišjim številom točk. V primeru večjega števila prijav bo ob vsebinsko in finančno enakem izpolnjevanju kriterijev imel prednost prijavitelj, ki je povezan v konzorcij z največjim številom članov. V primeru prijave več prijaviteljev v obliki konzorcija z enakim številom točk, se kot dodatno merilo upošteva nižja cena programa. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, znaša 677.914,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2008: 257.160,00 EUR od tega: – 218.586,00 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 38.574,00 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2009: 420.754,00 EUR od tega: – 357.640,90 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 63.113,10 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%). 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2008, praviloma izplačalo v proračunskem letu 2008, sredstva dodeljena za leto 2009 pa praviloma v proračunskem letu 2009. Predviden rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2008, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti pa 31. 8. 2008. Rok za predložitev zahtevkov za izplačilo je 15. 9. 2008. Za aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2009, je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2008 in zaključek 31. 8. 2009. Rok za predložitev zahtevkov za izplačilo je 15. 9. 2009. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15%. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85%. 9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce), – podjemne pogodbe (le za zunanje izvajalce), – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – stroški oglaševalskih storitev, – stroški za izvedbo zaključne konference, – stroški najema prostorov in opreme izključno za izvajanje projekta, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), – nakup strokovnih gradiv in pripomočkov. Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. 10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 11. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni predvideno. 12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt ESS računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih za vsak projekt ESS posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti. 14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94/07 z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08 z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2008–2009« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno oddati v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, najkasneje do 27. 6. 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav do 13. ure. Obravnavane bodo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Nepravočasne in nepravilno označene vloge, kot tudi vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka izbire. 19. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Prijave bo odprla in ocenila strokovna komisija imenovana dne 11. 3. 2008, s sklepom št. 54450-11-2008/1, s strani ministra za šolstvo in šport. Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom. 21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: tamara.podlesek@gov.si. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.