Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 430-50/2008 Ob-5112/08 , Stran 2051
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: besedila Ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa so finančne spodbude za naročilo izvajanja energetskih pregledov in priprave investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Razpis je namenjen lokalnim skupnostim, ki imajo sprejete energetske zasnove, javnim skladom, javnim agencijam, javnim zavodom ter registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim. Pogoji za sodelovanje na razpisu, ki so bolj podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji, so: – lastništvo ali upravljanje objekta na katerem se bo izvajal energetski pregled oziroma investicija v projekt učinkovite rabe ali rabe obnovljivih virov energije, – sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, izbranim v skladu s predpisi o javnem naročanju, – celotna poraba energije v objektu energetskega pregleda (stavbi oziroma več stavbah), je v preteklem letu znašala najmanj 300 MWh, – ocenjena vrednost investicije v projekt učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije znaša nad 10.000 €, – vlagatelj v zadnjih petih letih za predlagani objekt od Ministrstva ni prejel sredstev spodbude za izvedbo energetskega pregleda oziroma v zadnjih treh letih ni prejel sredstev spodbude za pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za investicije v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, – vlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom o sofinanciranju svetovalnih storitev na področju URE in OVE. Spodbude se bodo dodeljevale popolnim vlogam po vrstnem redu njihove oddaje na pošti ali v glavni pisarni do porabe razpisanih sredstev. Bolj natančno so način obravnave vlog, merila za določitev popolnih vlog in višina sofinanciranja, ki glede na porabljeno energijo objekta energetskega pregleda znaša od 750 € do 7.500 €, za pripravo investicijske dokumentacije pa glede na ocenjeno višino investicije v projekt učinkovite rabe energije ali rabe obnovljivih virov energije od 450 € do 4.500 €, določeni v razpisni dokumentaciji. 3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje URE in OVE« je za ta razpis predviden skupni znesek 130.000 € s predvideno porabo 65.000 € v letu 2008 in 65.000 € v letu 2009. 4. Predvideno obdobje porabe sredstev: do konca julija 2009. 5. Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog Za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem do 15. ure. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka za posamezno odpiranje, bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru razpoložljivih sredstev razpisa. Zapečatene ovojnice z vlogami morajo biti naslovljene na »Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za Evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 48«, jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne odpiraj!” z navedbo predmeta sofinanciranja in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Iz označbe prejema ovojnice na pošti ali v glavni pisarni mora biti razviden čas prejema (dan, ura, minuta). Če ura in minuta prejema ne bosta razvidna, se bo štelo, da je ovojnica oddana ob 24. uri. Vloge v nepravilno označenih ovojnicah bodo izločene in vrnjene pošiljateljem. 6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v ponedeljek, 30. junija 2008. V primeru preostanka razpisanih sredstev bodo drugo in morebitna naslednja odpiranja: 11. avgusta, 15. septembra in 9. novembra 2008. Vsa odpiranja bodo potekala na Ministrstvu za okolje in prostor ob 14.30. Odpiranja ne bodo javna. Ocena o višini preostalih sredstev za to in za morebitna naslednja odpiranja, bo 30 dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiva na spletni strani »www.aure.si« in po tel. 01/478-70-62. 7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju vlog obveščeni o izidu odpiranja najpozneje v 80 dneh od dneva odpiranja. 8. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na spletni strani »www.aure.si«. Interesenti, ki nimajo možnosti dviga razpisne dokumentacije s spletne strani, se v ponedeljek en teden pred odpiranjem vlog od 7.30 do 12.30, o osebnem dvigu razpisne dokumentacije dogovorijo telefonsko na številki 01/478-70-62. Dvig razpisne dokumentacije na podlagi telefonskega dogovora bo možen naslednji dan, to je v torek med 8. in 14. uro na naslovu Ministrstva na lokaciji Dunajska cesta 47 (9. nadstropje, Dragotin Živkovič). Na isti telefonski številki so dosegljive informacije v zvezi z razpisom vsak delavnik od 7.30 do 12.30, v tednu pred odpiranjem vlog.