Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5188/08 , Stran 2103
1. Predmet prodaje je enoviti poslovni delež v višini 100% v družbi RRI regijski razvojni investitor d.o.o., Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Glavna dejavnost družbe RRI d.o.o. je poslovanje z lastnimi nepremičninami ter organizacija izvedbe nepremičninskih objektov za trg. Ponudba se mora nanašati na odkup 100% poslovnega deleža v družbi RRI d.o.o. 2. Za potrebe prodaje lastniškega kapitala družbe RRI d.o.o. je bila v mesecu marcu 2008 izdelana cenitev s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij. Najnižja ponujena kupnina za nakup 100% lastniškega kapitala družbe RRI d.o.o. znaša =2.500.000,00 EUR. 3. Izmed nezavezujočih ponudb bodo po naslednjem vrstnem redu kriterijev izbrani ponudniki, ki bodo ponudili in predložili: – višjo kupnino za odkup 100% poslovnega deleža, – izkazali poslovno in finančno boniteto, – navedli rok plačila kupnine; primeren ponudnik mora kupnino plačati v roku 3 mesecev po sklenitvi pogodbe, – poslovni načrt, ki vsebuje najmanj opredelitev vizije razvoja in cilje skladno z navodilom iz informacijskega memoranduma. 4. Zainteresirani lahko dvignejo informacijski memorandum na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, kontaktna oseba Mira Grzinčič, tel. 01/724-74-05. 5. Vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik. 6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najpozneje do 10. julija 2008, do 15. ure, na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, Komisija za vodenje prodaje občinskega finančnega premoženja, z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – RRI d.o.o.«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 7. Nezavezujoča ponudba se predloži na predpisanem obrazcu ponudbe, ki je sestavni del informacijskega memoranduma, kateri je potrebno priložiti: – izjavo o tem, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun oziroma če ponudnik/ponudniki nastopa(jo) v okviru konzorcija, mora(jo) to primerno razkriti; – za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike izpisek iz sodnega registra ali iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES, ki izkazuje registracijo ponudnika in odraža zadnje dejansko stanje; – izjavo o ponujeni kupnini za nakup 100% poslovnega deleža v družbi RRI d.o.o.; – izjavo o roku plačila kupnine (upoštevati je potrebno, da bo morala biti kupnina plačana najpozneje v roku 3 mesecev po sklenitvi pogodbe); – v primeru odloženega plačila kupnine navedbo primernega zavarovanja plačila kupnine; – poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika: – ponudniki – pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti BON 1/P; izjavo o razkritju lastnih sredstev za plačilo kupnine oziroma izjavo banke o odobritvi kredita, če bo navedel, da bo kupnino poravnal s kreditom; – ponudniki – samostojni podjetniki posamezniki so dolžni ponudbi priložiti BON 1/SP in izjavo banke o razvrstitvi v bonitetni razred; izjavo o razkritju lastnih sredstev za plačilo kupnine oziroma izjavo banke o odobritvi kredita, če bo navedel, da bo kupnino poravnal s kreditom; – ponudnik – fizična oseba – dokazilo o finančni sposobnosti izvedbe posla z ustreznim potrdilom banke ter navedbo finančnega zavarovanja posla; izjavo o razkritju lastnih sredstev za plačilo kupnine oziroma izjavo banke o odobritvi kredita, če bo navedel, da bo kupnino poravnal s kreditom; – potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 50.000,00 EUR na TRR Občine Komenda, številka 01364-0100002342, sklic na številko 7510-2008, – poslovni načrt, ki mora vsebovati najmanj opredelitev vizije razvoja in cilje. 8. Primerni kupci bodo pisno obveščeni do 17. julija 2008, da imajo možnost pridobitve podrobnih informacij oziroma izvedbe skrbnega pregleda družbe, pred katerim bodo morali podpisati izjavo o varovanju tajnosti. 9. Primerni kupci morajo zavezujočo ponudbo poslati ali oddati na naslov iz točke 6. najpozneje do 31. julija 2008. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne bo mogla izbrati najboljšega ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, bo pozvala ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko tudi odloči, da s primernimi kupci opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. 10. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje v 20 dneh od oddaje zavezujoče ponudbe. Izbran bo tisti ponudnik (kupec), ki bo ponudil ugodnejšo ponudbo ob upoštevanju kriterijev iz točke 3. Ob enaki ponudbi pa ponudnik (kupec), ki bo ponudil višjo kupnino za nakup 100% poslovnega deleža v družbi RRI d.o.o. 11. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji lastniškega kapitala družbe RRI d.o.o. je najpozneje 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika (kupca). 12. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji lastniškega deleža družbe RRI d.o.o. z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 13. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, kontaktna oseba Mira Grzinčič, tel. 01/724-74-05.