Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 7133-0038/2007 Ob-5111/08 , Stran 2091
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210. 2. Opis predmeta prodaje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1703, k.o. Sevnica, last Občine Sevnica. Izklicna cena je 16,45 EUR/m2 za posamezno parcelo. V ceni ni vključen davek na dodano vrednost. Kupec plača na vrednost nepremičnine 20% DDV, ki se obračuna pri sklenitvi prodajne pogodbe in izdaji računa na ime kupca. V ceni ni vključen komunalni prispevek, ki ga je dolžan poravnati investitor skladno z Zakonom o graditvi objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja. Osnovna namenska raba nepremičnin po prostorskih sestavinah planskih aktov občine je opredelitev v stanovanjskem območju v mejah urbanistične zasnove naselja. Občina Sevnica želi s prodajo navedenih nepremičnin usmeriti gradnjo na novem zazidalnem območju ter omogočiti iskalcem gradbenih parcel osnovne pogoje za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Komunalna ureditev in gradnja na območju Drožanjske ceste v Sevnici je opredeljena v Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Ur. l. RS, št. 84/06, 99/07, 19/08; v nadaljevanju: odlok). Komunalno infrastrukturno opremljanje gradbenih parcel zajema: dvopasovne ceste z opornimi zidovi, robniki in pločniki, vodovod, ločena meteorna in fekalna kanalizacija, elektrifikacija, telekomunikacijski vodi s CATV, javna razsvetljava, plinifikacija. Večji del komunalne infrastrukture je zgrajen v cestnem telesu, del pa ob parcelnih mejah gradbenih parcel skladno z odlokom, projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradbenim dovoljenjem, in sicer: – GP 2 in 6: elektrika, – GP 7, 10, 12, 14, 16, 18 in 20: fek. in met. kanalizacija, – GP 15, 17, 19 in 21: drenaža. Potek trase komunalne in energetske infrastrukture ne vpliva na rabo parcel in gradnjo skladno z določbami odloka. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200,00 EUR. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica. Pri gradbenih parcelah, po katerih poteka komunalna infrastruktura kot je navedeno v točki 2. »Opis predmeta prodaje« je sestavni del prodajne pogodbe tudi klavzula, da novi lastnik podeli v korist investitorja Občine Sevnica neodplačno služnost za gradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture za čas 30 let. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 2. 7. 2008 v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 13. uri. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in rok za prijavo Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna oseba, ki se je pravočasno in pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi, predloži: – podatki o dražitelju; – kopija osebnega dokumenta oziroma za pravne osebe aktualni izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence (s.p.); – navedbo parcele, za katero je zainteresiran in za katero je plačal varščino, ter podrejeno navedbo parcel(-e), ki bi jih kupil, če ne bi uspel pri prvi navedeni parceli; – dokazilo o plačilu varščine; – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejše od 60 dni; – če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec – neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju; – obrazložitev razloga, ki bi vplival na prednostni nakup zemljišča (razlogi so navedeni v tretjem odstavku točke 8. »Drugi pogoji javne dražbe«). Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali overjeni kopiji. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne vloge za sodelovanje na javni dražbi. Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je potrebno poslati po pošti najkasneje do 1. 7. 2008 ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, pisarna št. 215, najkasneje do dne 2. 7. 2008 do 12. ure. 8. Drugi pogoji javne dražbe Predmetna javna dražba je namenjena prodaji gradbenih parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. V postopku javne dražbe lahko sodelujejo tudi pravne osebe, ki imajo namen graditi individualne stanovanjske hiše za trg. Prednost pri nakupu parcel bodo imeli: 1. mlade družine, za kar se šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izvedbe javne dražbe. Status mlade družine ugotavlja komisija za vodenje postopka javne dražbe, 2. mladi (starost dražitelja do dopolnjenega 35. leta starosti), 3. dražitelji, ki so brez stanovanja ali živijo v prostorih za začasno bivanje oziroma v drugih nestanovanjskih prostorih, dražitelji, ki so podnajemniki ali najemniki tržnega stanovanja, dražitelji, ki bivajo v delavskem domu, dražitelji, ki stanujejo pri starših ali sorodnikih, 4. v primeru, da se za posamezno parcelo prijavijo fizične osebe in pravne osebe oziroma s.p., imajo fizične osebe prednost pri nakupu parcel pred pravnimi osebami in s.p. Razlog za prednostni nakup morajo dražitelji navesti v prijavi na dražbo. Upravičenost do prednostnega nakupa ugotavlja komisija za vodenje postopka javne dražbe, za kar lahko zahteva od dražiteljev dokazila, ki izkazujejo razlog za prednostni nakup. V primeru, da za posamezno parcelo obstaja več ponudnikov, se bodo draženja lahko udeležili le tisti, ki uveljavljajo prednostne pogoje pri nakupu oziroma fizične osebe pred pravnimi osebami in s.p. V kolikor pa le-teh ni med prijavitelji za posamezno parcelo, pa se postopka lahko udeležijo tudi drugi prijavitelji na javno dražbo. Parcele se dražijo z zviševanjem cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil. Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake posamičnega predmeta prodaje. Kupec se bo s sklenitvijo prodajne pogodbe zavezal, da bo v roku 3 let po podpisu pogodbe pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske hiše. V primeru, da bo kot kupec nastopila pravna oseba, pa bo moral v nadaljnjih dveh letih individualno stanovanjsko hišo zgraditi do tretje podaljšane gradbene faze, kar pomeni zgrajen objekt z vgrajenimi okni in zunanjimi vrati. Pogodbene stranke bodo v pogodbi tudi dogovorile v korist Občine Sevnica predkupno pravico za čas 5 let po podpisu pogodbe, tako da bo kupec pri morebitni prodaji nepremičnine – zemljišča dolžan zemljišče bremen prosto ponuditi v odkup predkupnemu upravičencu Občini Sevnica po izklicani ceni v postopku javne dražbe brez vključenega DDV. Pooblaščena oseba za vodenje javne dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 9. Varščina Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 20% vrednosti izklicne cene za nepremičnino, ki je v prijavi navedena kot prva, ki se nakaže na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem »javna dražba Drožanjska – št. parcele, k.o. Sevnica«. Vplačana varščina bo upoštevana tudi v primeru, da kupec z dražbo ne bo uspel pri nakupu prve parcele, ampak bi uspel šele pri kateri drugi parceli. 10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino. 11. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269 in Maji Šušterič, tel. 07/81-61-205.

AAA Zlata odličnost