Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2382. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2008, stran 6124.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 13. seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2008 (Uradni list RS, št. 42/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |     v EUR|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      | Proračun 2008|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   11.333.989|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   10.897.850|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |   8.943.730|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |   6.742.330|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje       |   1.874.100|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|    327.300|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki           |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   1.954.120|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    121.000|
|    |od premoženja            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     22.900|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni          |     26.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |     72.000|
|    |storitev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |   1.712.220|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |    233.459|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     83.459|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |    150.000|
|    |nematerialnega premoženja      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    202.680|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |    202.680|
|    |javnofinančnih instutucij      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   12.720.538|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   2.874.872|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|    574.828|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |     97.846|
|    |socialno varnost           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   2.091.986|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |     64.309|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve             |     45.903|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   4.169.121|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |    157.366|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |   1.903.553|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |    753.842|
|    |organizacijam            |        |
|    |in ustanovam             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |   1.354.360|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   5.347.744|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   5.347.744|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    328.801|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |     67.079|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi     |    261.722|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |   –1.386.549|
|    |(I. – II.)              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       0|
|    |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |750 Davki na dohodek in dobiček   |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.  |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.  |       0|
|    |DELEŽEV               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |440 Davki na dohodek in dobiček   |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev  |       0|
|    |in naložb              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova|       0|
|    |privatizacije            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       0|
|    |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |    375.563|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |    375.563|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |    375.563|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |    133.534|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |    133.534|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |    133.534|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –1.144.519|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    242.029|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |   1.386.549|
|    |IX.=-III.)              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU |   1.144.519|
|    |PRET. LETA              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 5% vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča župan, in sicer za zmanjšanje postavke maksimalno 50.000 EUR in za povečanje postavke maksimalno 100.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2008.
Št. 410-124/07-6
Medvode, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.