Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5069/08 , Stran 2091
I. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. II. Predmet javne dražbe: dve garaži v izmeri 41,76 m2 na parc. št. 334, k.o. Radlje ob Dravi, ki predstavljata 2/3 lastniškega deleža. III. Nepremičnina, opredeljena v II. točki te objave, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v četrtek, dne 19. 5. 2008 ob 9. uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III. IV. Izklicna cena: izklicna cena za 2/3 lastniškega deleža, to je dve garaži, znaša 10.356,98 EUR oziroma za 1/3 lastniškega deleža, to je ena garaža, 5.178,49 EUR. V. Pogoji javne dražbe Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo z navedbo predmeta oziroma deleža predmeta javne dražbe in priložiti: – Potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko lastnega osebnega računa oziroma TR za primer vračila varščine. – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (velja za pravne osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma dražbe). – Fotokopijo osebnega dokumenta (velja za fizične osebe). – Davčno številko oziroma ID številko za DDV. – Matično številko (pravne osebe, s.p.) oziroma EMŠO. – Pisno in notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo. Vsak dražitelj mora vključno do 18. 5. 2008 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščino je potrebno nakazati na TRR Občine Radlje ob Dravi, številka 01301-0100010958, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končani dražbi. VI. Pogodba o prodaji nepremične mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh od poziva Občine Radlje ob Dravi k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Radlje ob Dravi. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in overitvi pogodbe. Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Ogled nepremičnine je možen dne 12. 6. 2008 in 17. 6. 2008 v času od 11. do 13. ure. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo vodi komisija, imenovana s strani župana, dražba je ustna, 2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne 18. 6. 2008 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo, 4. najnižji znesek zvišanja je 200,00 EUR, 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, 9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa, 10. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 11. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe, 12. javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. IX. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo na Občinski upravi Občine Radlje ob Dravi, vsak delovni dan na tel. 02/887-96-35.