Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2346. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja, stran 6080.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) sta Vlada Republike Slovenije na 170. redni seji dne 22. 5. 2008 in Občinski svet Občine Pivka na 14. seji dne 14. 5. 2008 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom ustanovita Republika Slovenija kot ustanovitelj in Občina Pivka kot soustanovitelj javni zavod Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), urejata njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije.
(2) Ustanovitelj javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja je Republika Slovenija (v nadaljevanjem besedilu: ustanovitelj), soustanovitelj pa Občina Pivka (v nadaljevanjem besedilu: soustanovitelj). Ustanoviteljske pravice za Republiko Slovenijo uresničuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: vlada), pravice soustanovitelja po tem sklepu pa izvršuje Občinski svet Občine Pivka.
(3) Javni zavod se ustanovi za izvajanje dejavnosti, ki se zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
(4) Izvajanje dejavnosti javnega zavoda se zagotavlja v javnem interesu, financiranje pa se zagotavlja iz proračunskih sredstev.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
2. člen
(1) Ime javnega zavoda je: Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja.
(2) Skrajšano ime javnega zavoda je: COVEVO.
(3) Sedež javnega zavoda je v Pivki.
(4) Naslov sedeža je: Prečna ul. 1, 6257 Pivka.
(5) Javni zavod je pravna oseba javnega prava.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
3. člen
(1) Javni zavod s pripravo projektov, izobraževanjem, svetovanjem, promocijo ter drugimi primernimi dejavnostmi in ukrepi vzpodbuja:
– izdatnejšo uporabo in hitrejši prenos tehnologij in izdelkov za učinkovito rabo energije (URE) in oskrbo z obnovljivimi viri energije (OVE),
– večjo učinkovitost in racionalnost pri porabi sredstev lokalnih, regionalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij z usposabljanjem, izobraževanjem, svetovanjem in informiranjem načrtovalcev, izvajalcev in uporabnikov v skladu z letnim programom dela zavoda,
– večjo ozaveščenost in aktivnost prebivalstva pri uporabi OVE in URE,
– povečanje investiranja v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in večjo uporabo obnovljivih virov energije,
– učinkovito izobraževanje in usposabljanje projektantov, instalaterjev, upravljavcev, vzdrževalcev in izvajalcev monitoringa naprav in objektov za proizvodnjo in pretvorbo energije,
– vzpostavljanje sistemov formalnih in neformalnih izobraževanj ter izvajanje neformalnih izobraževanj s področja OVE in URE,
– javno-zasebna partnerstva na področju tehnologij trajnostne energije,
– izvedbo pilotnih projektov s področja OVE in URE oziroma trajnostne energije za potrebe izobraževanj in raziskav,
– spoznavanje konkretne uporabe in delovanja projektov OVE in URE tako za občane kot za potrebe izobraževanj tudi z ureditvijo demonstracijske postavitve vzorčnih naprav,
– prehod javnega sektorja na uporabo OVE ter uvajanja ukrepov URE v javnih stavbah.
(2) Dejavnosti, navedene v peti in šesti alinei prejšnjega odstavka, se v primeru srednjega strokovnega izobraževanja izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstno področje, oziroma v skladu s sprejetimi javno veljavnimi izobraževalnimi programi.
(3) V soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljem lahko opravlja javni zavod tudi druge naloge v skladu z namenom in cilji javnega zavoda.
(4) Naloge iz prejšnjih odstavkov sestavljajo dejavnost, ki jo javni zavod opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, in ne kot komercialno dejavnost.
(5) Če opravlja javni zavod tudi drugo dejavnost, mora voditi ločene računovodske evidence in pripravljati ločene izkaze skladno s predpisi o preglednosti finančnih odnosov med javnimi oblastmi in javnimi podjetji.
4. člen
(1) Naloge javnega zavoda iz prejšnjega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) naslednje:
D 35.119   Druga proizvodnja električne energije
M 70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.900   Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
M 82.300   Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
M 82.990   Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
O 84.130   Urejanje gospodarskih področij za
       učinkovitejše poslovanje
O 85.590   Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
O 85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
(2) Javni zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.
6. člen
(1) Javni zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja, pri čemer dva od njih imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za okolje, enega pa imenuje Občina Pivka,
– en predstavnik delavcev javnega zavoda, ki ga izvolijo zaposleni izmed vseh zaposlenih v javnem zavodu,
– en predstavnik – zunanji strokovnjak s področja OVE in URE, ki ga imenuje vlada na predlog Sveta za trajnostni razvoj.
(3) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Po preteku mandata je lahko član sveta zavoda ponovno imenovan ali izvoljen.
7. člen
(1) Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
(2) Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed predstavnikov ustanovitelja in soustanovitelja; njegovega namestnika pa izmed vseh članov sveta zavoda.
(3) Svet zavoda sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi svoje delo.
8. člen
Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljem sprejme statut, sprejema splošne akte javnega zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem javnega zavoda ter druge s tem sklepom, statutom javnega zavoda in drugimi predpisi določene naloge.
9. člen
(1) Strokovni svet sestavlja sedem članov, in sicer:
– dva člana – strokovnjaka iz vrst delavcev javnega zavoda,
– en član – strokovnjak iz vrst zaposlenih na Ekološkem skladu Republike Slovenije;
– en član, ki ga iz vrst strokovnjakov s področja dejavnosti javnega zavoda predlaga Občina Pivka;
– en član, ki ga iz vrst strokovnjakov s področja dejavnosti javnega zavoda predlaga ministrstvo, pristojno za okolje;
– en član, ki ga iz vrst strokovnjakov s področja dejavnosti javnega zavoda predlaga ministrstvo, pristojno za energijo;
– en član – zunanji strokovnjak, ki ga predlaga Svet za trajnostni razvoj.
(2) Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani.
(3) Delo strokovnega sveta podrobneje ureja poslovnik, ki ga sprejme strokovni svet.
10. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
11. člen
(1) Direktor vodi in organizira delo in poslovanje javnega zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Mandat direktorja je štiri leta. Po izteku mandata je lahko direktor ponovno imenovan.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja in pridobljenem mnenju soustanovitelja.
12. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druge bolonjske stopnje),
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– pozna področje dela javnega zavoda,
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– obvlada slovenski in najmanj en svetovni jezik na višji ravni.
(2) Enaki pogoji kot za direktorja veljajo tudi za vršilca dolžnosti direktorja.
(3) Podrobneje se navedeni pogoji lahko uredijo s statutom javnega zavoda.
13. člen
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– predlaga letni program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov javnega zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov javnega zavoda,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s tem sklepom, statutom javnega zavoda ali drugimi predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– skrbi za promocijo javnega zavoda,
– zagotavlja sodelovanje z drugimi javnimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi, določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta sklep in splošni akti javnega zavoda.
V. RAZMERJE JAVNEGA ZAVODA DO USTANOVITELJA IN SOUSTANOVITELJA
14. člen
Ustanovitelj in soustanovitelj imata naslednje ustanoviteljske pravice glede javnega zavoda:
– ustanovitelj daje soglasje, soustanovitelj pa mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– imenujeta in razrešujeta člane sveta zavoda, za katere sta pristojna,
– dajeta soglasje k programu dela in finančnemu načrtu ter k letnemu poročilu in drugim poročilom javnega zavoda,
– odločata o cenah storitev javnega zavoda,
– druge ustanoviteljske pravice, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.
VI. USTANOVITVENO PREMOŽENJE JAVNEGA ZAVODA IN NJEGOVO FINANCIRANJE
15. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu sredstva za ustanovitev, za začetek dela in za delovanje javnega zavoda in so zagotovljena v proračunih za leti 2008 in 2009 na proračunski postavki 7661 – center za obnovljive vire energije in varstvo okolja.
(2) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za delo javnega zavoda, razen sredstev iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Soustanovitelj zagotavlja poslovne prostore v objektu Krpanov dom s parc. št. 1070/3, k.o. Petelinje, vpisan v vl.št. 1164 k.o. Petelinje, ki je v lasti Občine Pivka. Ocenjena vrednost vloženih prostorov znaša 444.714,37 EUR, kar izhaja iz cenitvenega poročila, ki ga je 22. 3. 2008 izdelala sodno zaprisežena cenilka za gradbeništvo Nevenka Glažar.
(4) Soustanovitelj mora po vpisu javnega zavoda v register skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) opraviti ustrezna razpolagalna pravna dejanja, ki so potrebna, da bo javni zavod postal lastnik poslovnih prostorov iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Javni zavod pridobiva finančna sredstva za svoje delovanje:
– iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje storitev, ki jih opravlja;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve javnega zavoda, iz sredstev evropskih, državnih, regionalnih in lokalnih skladov in ustanov;
– iz drugih virov.
17. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, javni zavod uporabi za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom odločata soglasno ustanovitelj in soustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
(1) Javni zavod je samostojna pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno s pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, ne more razpolagati z nepremičnino iz tretjega odstavka 15. člena tega sklepa.
(2) Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(3) Za obveznosti javnega zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna za delovanje javnega zavoda za tekoče leto. Soustanovitelj za obveznosti javnega zavoda ne odgovarja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela in vpis v register ter skliče prvo sejo sveta zavoda, za dobo največ enega leta. Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda s sklepom.
20. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v enem mesecu po začetku veljavnosti tega sklepa.
21. člen
Svet zavoda sprejme statut javnega zavoda najkasneje v štirih mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-17/2008/11
Ljubljana, dne 22. maja 2008
EVA 2008-2511-0117
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Št. 3201-14/2008
Pivka, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.