Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec, stran 6168.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPBS5, 36/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec (Uradni list RS, št. 7/97, 89/98 in 65/02) se v preambulo vključi še 11. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06).
2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
P 85.100 Predšolska vzgoja
Q 88.910 Dnevno varstvo otrok
H 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 3 predstavniki delavcev
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status varovanca.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni drugače določeno.«
4. člen
V 8. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev v svet vrtca izvoli svet staršev izmed svojih članov. Pri tem se mora zagotoviti enakomerna zastopanost staršev enot vrtca.«
Za tretjim odstavkom se doda stavek, ki se glasi:
»Pri tem se mora zagotoviti enakomerna zastopanost delavcev po enotah vrtca.«
5. člen
V 16. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca ima poleg pristojnosti, ki jih določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, še naslednje pristojnosti:«.
6. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za ravnatelja vrtca je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v vsakokrat veljavnem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
7. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Pristojnosti in način oblikovanja sveta staršev in vrste, pristojnosti in način oblikovanja strokovnih organov vrtca določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0001/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.