Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5102/08 , Stran 2096
Razpisna komisija Zavoda PIP – pravni in informacijski center Maribor za imenovanje direktorja zavoda na podlagi 23., 24. in 25. člena statuta zavoda z dne 12. 12. 2003 (zadnja sprememba z dne 14. 5. 2007) ter na podlagi 2. člena Pravilnika o postopku imenovanja in razrešitve direktorja zavoda z dne 11. 6. 2004 izdaja razpis za imenovanje direktorja zavoda PIP – Pravni in informacijski center Maribor. (1) Izdajatelj razpisa: Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Zavod PIP); (2) Predmet razpisa: kandidatura za direktorja Zavoda PIP za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja; (3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: kandidat mora imeti (1) stalno prebivališče in državljanstvo Republike Slovenije, (2) univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, (3) aktivno znanje enega tujega jezika, (4) izdelano mora imeti vizijo razvoja zavoda, (5) imeti mora vsaj eno leto delovnih izkušenj na delovnem mestu s podobnimi pooblastili in odgovornosti ter (6) imeti mora organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti; (4) Objava razpisa: razpis se objavi v Uradnem listu RS in enem izmed dnevnih časopisov; (5) Vsebina pisne kandidature: pisna kandidatura obsega osebne podatke (ime, priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, drugi podatki), dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem; pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem obrazcu, ki je opredeljen v 8. točki tega razpisa; (6) Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je osem dni po objavi; (7) Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja Zavoda PIP«; (8) Prevzem razpisnega obrazca: Kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec ob delavnikih v pisarni Zavoda PIP (med 10. in 14. uro) na naslovu Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor; (9) Obvestilo o izidu razpisa: kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku osmih dni po zaključku razpisa.