Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih, stran 6083.

Na podlagi 29. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih
1. člen
V Pravilniku o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 40/06) se v 15. členu za besedo »podlagi« doda beseda »upravičene«.
2. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
Ob prijetju mora policist osebo v njenem maternem jeziku ali jeziku, ki ga razume, obvestiti o razlogih prijetja, kaj mora prijeta oseba storiti ali opustiti, in jo opozoriti na posledice, če ne bo upoštevala ukazov.«
3. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
O prijetju osebe, za katero je razpisano iskanje ali tiralica, policija obvesti organ, ki je iskanje ali tiralico razpisal, in organ, ki je odredil tiralico. O prijetju osebe, za katero je tiralico razpisal tuj organ, ali osebe, za katero je izdan evropski nalog za prijetje in predajo, policija obvesti preiskovalnega sodnika sodišča, na območju katerega je bila oseba prijeta.«
4. člen
Tretji odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če osebi, ki jo je potrebno privesti, zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče takoj vročiti pisne odredbe, jo policist seznani z njeno vsebino. Odredba se osebi vroči takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa na sedežu organa, h kateremu je privedena.«
5. člen
V drugem odstavku 40. člena se za besedo »tiralice« doda besedilo »ali evropskega naloga za prijetje in predajo«.
6. člen
V 41. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar je treba zaradi privedbe osebe zagotoviti oskrbo živali, za katere skrbi privedena oseba, policist obvesti pristojno veterinarsko organizacijo.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Za 42. členom se doda nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
O privedbi mora policist napisati uradni zaznamek.«
8. člen
V prvem odstavku 47. člena se besedi »vsa nadaljnja« nadomestita z besedo »preiskovalna«.
9. člen
V 49. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se pridržani osebi ne izda odločba ali sklep o pridržanju, se ji takoj vroči uradni zaznamek iz prvega odstavka tega člena. Čas vročitve uradnega zaznamka pridržana oseba potrdi s podpisom. Če oseba podpis odkloni, policist to navede na uradnem zaznamku.«
10. člen
Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Bolni ali poškodovani osebi, za katero je očitno, da potrebuje zdravniško pomoč, ali osebi, ki kaže znake zastrupitve z alkoholom ali drugo snovjo, mora policist takoj zagotoviti nujno medicinsko pomoč v skladu s predpisi, ki urejajo nujno medicinsko pomoč.«
V četrtem odstavku se doda drugi stavek, ki se glasi: »Če oseba ostane na zdravljenju v zdravstveni ustanovi, pridržanje pa se ne prekine, je treba način izvajanja pridržanja uskladiti s pristojnimi zdravstvenimi delavci.«
11. člen
Drugi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je bila posledica uporabe prisilnih sredstev smrt, mora vodja policijske enote policistu takoj zagotoviti psihosocialno pomoč.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Psihosocialno pomoč na policistovo željo ali po lastni presoji zagotovi tudi, če je bila posledica uporabe prisilnega sredstva huda ali posebno huda telesna poškodba kakšne osebe.«
12. člen
Drugi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za uporabo fizične sile se štejejo tudi strokovni pritiski, individualna ali skupinska uporaba telesne sile za potiskanje, odrivanje ali prenašanje oseb in potiskanje, odrivanje ali razdvajanje množice.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri individualni ali skupinski uporabi telesne sile za potiskanje ali odrivanje oseb in potiskanje, odrivanje ali razdvajanje množice lahko policisti uporabljajo intervencijski ščit.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
13. člen
Prvi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Palico policist praviloma uporabi za udarjanje po telesu, lahko pa tudi za izvedbo strokovnega prijema, za blokado, potiskanje, odrivanje ali prenašanje osebe.«
14. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
Proti osebi, ki se pasivno upira, sme policist praviloma uporabiti palico le za izvedbo strokovnega prijema, za potiskanje, odrivanje ali prenašanje, za udarjanje po telesu pa le, če ni drugih možnosti, da bi obvladal takšno upiranje.«
15. člen
V prvem odstavku 86. člena se besedilo »dimnim in svetlobnim učinkom« nadomesti z besedilom »svetlobnim, dimnim ali s kombinacijo navedenih učinkov«.
16. člen
V tretjem odstavku 93. člena se za besedo »položi« dodata besedi »ali vrže«.
17. člen
Prvi odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Napad na varovano osebo je vsak neposreden napad s strelnim ali drugim orožjem, nevarnim orodjem ali drugimi sredstvi, ali napad več napadalcev ali napadalca, ki je fizično močnejši ali uporablja posebne spretnosti, s čimer je ogroženo življenje te osebe.«
V drugem odstavku se črta beseda »huje«.
18. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen
Neposreden napad na policista je napad s strelnim ali drugim orožjem, nevarnim orodjem ali drugimi sredstvi, napad več napadalcev ali napadalca, ki je fizično močnejši ali uporablja posebne spretnosti, s čimer je ogroženo življenje policista.«
19. člen
V drugem odstavku 104. člena se za besedami »Vodja policijske enote« doda besedilo »ali oseba, ki jo ta pooblasti«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če prisilno sredstvo uporabi ali uporabo odredi vodja policijske enote, zakonitost in strokovnost uporabe preveri in oceni nadrejeni vodja, kateremu je odgovoren za delo, ali oseba, ki jo ta pooblasti.«
20. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»105. člen
(1) Če policist izstreli opozorilni strel ali je bilo prisilno sredstvo, razen sredstev za vklepanje in vezanje, uporabljeno proti najmanj petim osebam in je bila pri tem povzročena lahka telesna poškodba, mora direktor policijske uprave, na območju katere je bilo uporabljeno prisilno sredstvo, ali vodja notranje organizacijske enote generalne policijske uprave, če je prisilno sredstvo uporabil policist generalne policijske uprave, imenovati najmanj tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki razišče okoliščine uporabe prisilnega sredstva in napiše poročilo, v katerem oceni, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno zakonito in strokovno.
(2) Če policist uporabi strelno orožje ali s prisilnim sredstvom komu povzroči hudo telesno poškodbo, posebno hudo telesno poškodbo ali smrt, komisijo imenuje generalni direktor policije.
(3) V odsotnosti direktorja policijske uprave, vodje notranje organizacijske enote generalne policijske uprave ali generalnega direktorja policije komisijo imenuje oseba, ki ga nadomešča.
(4) Pristojne osebe iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena lahko imenujejo komisijo tudi za razjasnitev drugih primerov uporabe prisilnega sredstva.
(5) Če pristojna oseba iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena ne soglaša z oceno komisije, lahko od komisije zahteva dodatno raziskavo okoliščin uporabe prisilnega sredstva ali imenuje novo komisijo.
(6) Sklep o imenovanju komisije iz drugega odstavka tega člena in poročilo komisije se posreduje organizacijski enoti ministrstva za notranje zadeve, pristojni za usmerjanje in nadzor policije.«
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 220-17/2008/20 (21-03)
Ljubljana, dne 30. maja 2008
EVA 2008-1711-0021
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve