Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5172/08 , Stran 2067
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Namen in cilji javnega razpisa Namen je spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih na Zavodu RS za zaposlovanje. Cilj je zaposliti brezposelne osebe iz ciljne skupine starejših, za obdobje vsaj enega leta, dodatni cilji pa so spodbujati zaposlovanje starejših v skladu s strateškimi dokumenti EU iz področja zaposlovanja, večja socialna vključenost starejših brezposelnih oseb in ustvarjanje medgeneracijskega sožitja pri delodajalcih v RS. 3. Predmet javnega razpisa: predmet je subvencioniranje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj enega leta za polni delovni čas zaposlili brezposelno osebo, starejšo od 50 let, prijavljeno v evidenci brezposelnih oseb Zavoda najmanj 3 mesece. Vsak delodajalec se lahko prijavi na območno službo, kjer ima sedež, le z eno vlogo za največ pet subvencioniranih zaposlitev. Vloga prijavitelja, ki vsebuje tudi opis delovnih mest, je projekt. Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena tega javnega razpisa (zaposlitve težje zaposljive osebe) predstavlja za prejemnika državno pomoč. Pomoč je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen, ki jih je prejel skladno s shemo državnih pomoči »Programi zaposlovanja«. Do pomoči za zaposlovanje niso upravičena podjetja, ki poslujejo v dejavnosti oziroma sektorju: – A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 17/08) – v nadaljevanju: SKD, – H – Promet in skladiščenje (v skladu z SKD), – Oddelek 05 – Pridobivanje premoga (v skladu z SKD), – Pododdelek 30.1 – Gradnja ladij in čolnov, – Podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) Ur. l. RS, št. 44/07, – Javni sektor (S.13 – država po standardni klasifikaciji dejavnosti institucionalnih sektorjev, ki je objavljena na: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347. Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje: – da so delodajalci na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, – da zaposlitev oseb, za katere kandidirajo na tem razpisu, predstavlja povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih, razen v primerih upokojitev, prostovoljnega odhoda zaposlenih ali odpovedi delovnega razmerja zaradi nediscipline, – da so v zadnjih dveh letih izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, – da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – da imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji, – da višina prejetih javnih sredstev ne bo presegla polovice celotnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe. Izpolnjevanje pogojev bodo prijavitelji potrdili z izjavo, ki je v razpisni dokumentaciji. 5. Merila za izbor Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki bodo ocenjena z najmanj 51 točkami. Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta, ki bodo zbrala višje število točk. V primeru, da bodo delovna mesta ocenjena z enakim številom točk, se izvede žrebanje. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, operacije »Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb«. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje instrumenta, znaša skupaj 4.699.000,00 €, od tega: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2008 in 2009. Prijavitelji morajo zagotoviti, da višina prejetih sredstev ne bo presegla polovice skupnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe. Kršitev tega načela pomeni dvojno financiranje, kar pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo dodeljenih sredstev. Okvirna razdelitev sredstev po območnih službah Zavoda: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru instrumenta Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 3.700,00 EUR za posamezno delovno mesto in se izplača po zaposlitvi brezposelne osebe, v roku, ki bo določen v pogodbi o dodelitvi subvencije za zaposlitev. Izplačilo bo izvedeno najkasneje v 120 dneh od predložitve popolnega zahtevka za plačilo, ki ga delodajalec naslovi na pristojno območno službo Zavoda. Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka za plačilo je 20. 3. 2009. Za vsako subvencionirano zaposlitev mora izvajalec (delodajalec) predložiti zahtevek in dokazila: – kopijo obrazca M-1/M-2, – kopijo pogodbe o zaposlitvi. V končnem poročilu za vsako zaposlitev izvajalec poda izjavo: – da je bila oseba pri izvajalcu zaposlena neprekinjeno 12 mesecev, – da je brezposelni osebi zagotovil plačo skladno s pogodbo o zaposlitvi in ji izplačal tudi druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami, ki jih bo izvajalec hranil v spisu projekta,« – o morebitnem podaljšanju pogodbe o zaposlitvi z osebo z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve. Izvajalec je dolžan hraniti dokumentacijo o izvajanju pogodbe o sofinanciranju še najmanj 10 let po poteku subvencionirane zaposlitve. 8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb za leto 2008«. V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le-te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb za leto 2008«. Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov pristojne območne službe Zavoda. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema odgovornosti za vloge, ki bodo poslane po pošti. Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Enako bodo neodprte vrnjene pisemske kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v katerem bodo razdeljena sredstva oziroma prejete po zadnjem predvidenem roku za predložitev vlog. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne območne službe Zavoda do 12. ure 30. 6. 2008 in 10. 9. 2008. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku (30. 6. 2008), bodo odprte na naslednjem odpiranju. Zaključek javnega razpisa, zaradi razdelitve vseh razpisanih sredstev na prvem roku, se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda. 9. Odpiranje in ocenjevanje vlog Vsako odpiranje vlog bo izvedeno naslednji dan po roku določenem za prispetje vlog ob 10. uri v prostorih pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovne komisije za razpis lahko odločijo, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si. Za odpiranje vlog so zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana. Na odpiranju vlog strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se vloge (posamezno delovno mesto) točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za izbor« javnega razpisa. 10. Izid javnega razpisa Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Zavoda. Prijaviteljem izbranih delovnih mest pristojna območna služba Zavoda posreduje sklepe o izboru in jih pozove na podpis pogodbe. Če se prijavitelj v roku 30 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izbiri, prijavitelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski organ Zavoda. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletnih straneh Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki dejavnost/javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču pristojnih območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure). Naslovi območnih služb Zavoda: ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje, ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper, ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj, ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor, ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota, ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto, ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg Svobode 32, 8290 Sevnica, ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje, ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje. 12. Informacije: če katerikoli prijavitelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Zavoda na spletni naslov: Martina.Stanonik@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda. 13. Informiranje in obveščanje javnosti: izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, skladno z Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljeni na: http://www.euskladi.si. 14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani prijaviteljev, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev ESS nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo. Prijavitelj se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega projekta; ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke.