Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

SV 533/08 Ob-5234/08 , Stran 2131
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 533/08 z dne 2. 6. 2008, je nepremičnina, stanovanje št. 2, v skupni izmeri 49,30 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Pekrah, Na gorco 49, stoječe na parc. št. 39/1, vpisani pri vl. št. 500, k.o. Pekre, katere lastnika vsak do 1/2 sta Ernest in Irena Meznarič, oba stan. Na gorco 49, Pekre, 2341 Limbuš, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 11/99 z dne 21. 7. 1999, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald eGen, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, en. id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Ernesta in Irene Meznarič, oba stan. Na gorco 49, Pekre, 2341 Limbuš, v višini 10.400,00 EUR s pripadki.