Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Ob-5246/08 , Stran 2075
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod). 2. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) zaposlenih, in sicer po eni strani za najvišje izobražen kader oziroma ključen kader za zagotavljanje konkurenčnosti v gospodarstvu, po drugi strani pa za ciljne skupine, ki jim grozi izguba zaposlitve. Cilji javnega razpisa so: – spodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih, – zviševanje izobrazbene strukture in usposobljenosti zaposlenih z namenom ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih in / ali presežnih delavcev v odprto brezposelnost, – izboljšanje prilagodljivost zaposlenih, – povečanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih. Poseben poudarek bo namenjen izobraževanju in usposabljanju s področja informacijsko – komunikacijskih tehnologij, usposabljanju s področja trajnostnega razvoja ter upoštevanju enakih možnosti vseh pri vključevanju v programe izobraževanja in usposabljanja v skladu z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 ter določili Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 6. 2006, člen 16. in 17. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, kar predstavlja izvajanje prednostne usmeritve 1. 2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« znotraj 1. Razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, in sicer izvajanje javnega razpisa za izbor operacij »Izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost«. V okviru projekta lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v: A) programe izobraževanja in B) programe usposabljanja. V okviru prijavljenega projekta se lahko izvede več različnih programov izobraževanja in/ali usposabljanja. Udeleženci izobraževanj in/ali usposabljanj morajo biti v času vključitve v posamezen program izobraževanja in/ali usposabljanja, ki bo sofinanciran po tem javnem razpisu, v rednem delovnem razmerju pri vlagatelju. Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje programov, katerih začetek je med 1. 9. 2007 ter 30. 9. 2008. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti je 30. 9. 2008. Program izobraževanja in/ali usposabljanja, ki se je začel pred datumom objave tega javnega razpisa, se lahko sofinancira samo v okviru potrjenega projekta, če je na dan objave javnega razpisa še v teku in hkrati ustreza pogojem razpisa, vključno z zagotavljanjem informiranja in obveščanja udeležencev o sofinanciranju s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. A) Programi izobraževanja Programi izobraževanja se zaključijo z javno veljavnim potrdilom (spričevalo, diploma ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji). Pod programe izobraževanje spadajo: – programi za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe, – preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe pridobitve javno veljavne formalne izobrazbe za šolsko leto 2007/2008, in sicer za programe do vključno srednješolske izobrazbe, do-diplomske in podiplomske programe. Programe za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe lahko izvajajo le za to registrirane izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji. Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (po seznamu). Postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo organizacije, ki so vpisane v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Državnem izpitnem centru. B) Programi usposabljanja Programi usposabljanja so namenjeni pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega pri vlagatelju in ne prinašajo pridobitve javno veljavne formalne izobrazbe ali nacionalne poklicne kvalifikacije. Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe usposabljanja. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani samo tisti programi usposabljanja, katere izvajajo zunanje organizacije, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost v Sloveniji oziroma v skladu z zakonodajo države, kjer se program usposabljanja izvaja. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči »de minimis«, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namenov tega javnega razpisa predstavlja za izbrane vlagatelje (v nadaljevanju: izvajalci) državno pomoč, ki glede na obliko in namen pomoči ne presega 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju). Do pomoči za izobraževanje in/ali usposabljanje niso upravičena podjetja iz: – sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) Ur. l. RS, št. 44/07. Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati: – da so registrirani kot gospodarska družba ali samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08); – da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; – da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; – da niso prejemniki državne pomoči v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, št. 44/07); – da za projekt, za katerega podajajo vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU; – da delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih, lokalnih ali evropskih sredstev; – da v zadnjih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu niso oziroma ne bodo prejeli skupaj več kot 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) pomoči po pravilu »de minimis«; – da imajo izdelano in sprejeto razvojno strategijo podjetja, poslovni načrt oziroma drug soroden razvojni dokument, ki vključuje načrt razvoja oziroma izobraževanja in/ali usposabljanja zaposlenih. Izpolnjevanje pogojev bodo vlagatelji potrdili z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije. 5. Merila za izbor Vloge s prijavljenim projektom izobraževanja in/ali usposabljanja zaposlenih, katerih vlagatelji bodo izpolnjevali vse pogoje, bodo ocenjene po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 100 točkami. V primeru večjega števila izbranih vlog od razpoložljivih sredstev bodo izbrane tiste vloge, ki bodo ocenjene z več točkami. V primeru, da bo več vlog doseglo isto število točk in ne bo dovolj sredstev, se izmed teh vlog z žrebom izbere vlogo oziroma vloge do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev. 6. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«, v okviru operacije »Izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za konkurenčnost in zaposljivost, znaša skupaj 2.800.000,00 EUR, od tega 300.000,00 EUR za leto 2008 in 2.500.000,00 EUR za leto 2009. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vlagatelji lahko za iste programe izobraževanja in/ali usposabljanja pridobijo sredstva le iz enega javnega razpisa. Kršitev tega načela pomeni dvojno financiranje, kar pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo dodeljenih sredstev. 7. Najnižja in najvišja višina sredstev, ki so na razpolago za posamezni predmet javnega razpisa in delež sofinanciranja Vlagatelj v vlogi za javni razpis v celoti izpolni prijavni obrazec razpisne dokumentacije in opredeli celotne predvidene upravičene stroške za posamezne aktivnosti, Zavod pa, na podlagi kriterijev javnega razpisa, določi delež sofinanciranja. Vrsta upravičenih stroškov je navedena v nadaljevanju, podrobnejši opis ter navedba dokazil za njihovo uveljavljanje pa v razpisni dokumentaciji. Kriteriji za določitev deleža sofinanciranja projekta usposabljanja in izobraževanja: Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe izobraževanja in/ali usposabljanja se zagotavlja v višini najmanj 25% in največ 80% upravičenih stroškov, in sicer: – Pri programih izobraževanja v višini najmanj 50% upravičenih stroškov. Delež sofinanciranja se lahko poveča: – za 20% v majhnih in srednje velikih podjetjih oziroma pri majhnih in srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma samostojnih podjetnikov je veljavni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), – za 10% v območjih A in za 5% v območjih B, kot so razvrščena v Sklepu o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 14/08). Odstotne točke se seštevajo tako, da je pri programih izobraževanja največji možni delež sofinanciranja 80% upravičenih stroškov. – Pri programih usposabljanja v višini najmanj 25% upravičenih stroškov. Delež sofinanciranja se lahko poveča: – za 10% v majhnih in srednje velikih podjetjih oziroma pri majhnih in srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma samostojnih podjetnikov je veljavni Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), – za 10% v območjih A in za 5% v območjih B, kot so razvrščena v Sklepu o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 14/08). Odstotne točke se seštevajo tako, da je pri programih usposabljanja največji možni delež sofinanciranja 45% upravičenih stroškov. Sredstva bodo izvajalcem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb in potrjenega zahtevka za sofinanciranje, ki ga izvajalci predložijo Zavodu ob roku za poročanje skupaj s poročili o izvedenih aktivnostih ter dokazili o nastalih upravičenih stroških. Vsa dokazila in poročila morajo biti pripravljena v skladu z navodili za poročanje. Upravičeni stroški so: – stroški šolnin oziroma stroški programa in – potni stroški zaposlenih, ki se izobražujejo oziroma usposabljajo. Upravičeni stroški so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji. Da jih izvajalci lahko uveljavljajo, morajo obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem: – stroški so neposredno povezani z izvajanjem programov izobraževanja in usposabljanja, – stroški so dokazljivi, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, – stroški so v skladu z določili Uredb Komisije Evropska skupnosti št. 1828/2006, 1081/2006 in 1083/2006, – DDV ni upravičen strošek in je kot tak izločen iz izvajalčevega zahtevka za sofinanciranje. 8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost – leto 2008«. V primeru dopolnitve vloge, mora biti le-te označena enako kot vloga: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost – leto 2008«. Vloga, ki bo nepravilno označena, bo neodprta vrnjena vlagatelju. Vlogo naj vlagatelji oddajo osebno ali po priporočeni pošti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana. Rok za predložitev vlog je 24. 6. 2008 do 12. ure. Obravnavana bo samo vloga, ki bo ustrezno označena in bo pravočasno prispela na zgoraj navedeni naslov. Zavod ne prevzema odgovornosti za vlogo, poslano po pošti. Vloga, ki na razpisni rok ne bo prispela do zahtevane ure, bo neodprta vrnjena vlagatelju, tudi v primeru, če vlagatelj predloži dokazilo o pravočasni oddaji vloge na pošti. 9. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog bo 26. 6. 2008 v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna komisija za razpis lahko odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani Zavoda. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko 2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vlogo, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo strokovna komisija s sklepom zavrgla. Pozor – rok za dopolnitev vlog ne bo daljši od 5 dni! Vloge, za katere bo strokovna komisija ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo strokovna komisija ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki 5. tega javnega razpisa, ki so podrobneje razložena v točki 2.4. razpisne dokumentacije. V skladu z merili bodo tako izbrani projekti z najvišjim številom točk do porabe celotnih razpisanih sredstev. O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik Zavoda, na osnovi predloga strokovne komisije, ki vloge ocenjuje na podlagi objavljenih kriterijev in meril. Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se lahko, zaradi preveritve utemeljenosti, vloži pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od prejema tega sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča predstojnik Zavoda. Pritožba ne zadrži izvršitev sklepa o odločitvi. 10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. 11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija se nahaja v vložišču Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana in na spletnih straneh Zavoda: http://www.ess.gov.si. 12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na zastavljena pisna vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov: sabina.spehar@ess.gov.si, ali po pošti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Sabina Špehar), Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani Zavoda http://www.ess.gov.si najkasneje v dveh delovnih dneh od prejetja pisnega vprašanja. 13. Obveščanje in informiranje: izvajalci morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, skladno z Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, ki so objavljena na: http://www.euskladi.si. 14. Hramba dokumentacije: izvajalci morajo zagotoviti hrambo dokumentacije o projektu in vseh prejetih plačilih v zvezi s programom 10 let po zadnjem prejetem izplačilu. 15. Mehanizmi nadzora Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani izvajalcev, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih aktivnosti. Izvajalci se s podpisom pogodbe zavežejo, da bodo nadzornim organom predložili vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega programa izobraževanja in/ali usposabljanja; ali na kraju samem omogočili vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovili vse zahtevane podatke. V primeru, da izvajalci izvajanje pogodbenih aktivnosti s pogodbo prenesejo na zunanjega izvajalca, se zavežejo, da bodo v pogodbo z zunanjim izvajalcem vnesli klavzulo, s katero se bo zunanji izvajalec zavezal pristati na enake kontrole, s strani institucij Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov ter učinkovitostjo izvajanja programov, kot so zavezani izvajalci sami. Izvajalci in naročnik so sporazumni, da vsi podatki, do katerih bodo prišli z izvedbo prijavnih in pogodbenih aktivnosti, predvsem osebni in drugi poslovni podatki, predstavljajo poslovno skrivnost, zato se zavezujejo, da bodo vse podatke skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo in jih uporabljali izključno za namen tega javnega razpisa in v povezavi z izvedbo pogodbenih aktivnosti.