Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2364. Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka, stran 6107.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka staršem novorojencev v Občini Cerkno in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratnega denarnega prispevka.
2. člen
Enkratni denarni prispevek je denarna pomoč, ki jo upravičenec pridobi z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Cerkno v proračunu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
3. člen
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Cerkno.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do enkratnega denarnega prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Upravičenec, ki prejme denarni prispevek ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratnega denarnega prispevka po tem pravilniku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
5. člen
Občinska uprava pridobi podatke o rojstvih iz uradnih evidenc, na osnovi kateri župan pošlje čestitko upravičencu. Čestitki je priložen predpisan obrazec pisne vloge, s katero upravičenec uveljavlja pravico do enkratnega denarnega prispevka.
Izpolnjeno vlogo upravičenec odda osebno na občinski upravi Občine Cerkno najkasneje v štirih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
6. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena mora upravičenec v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika priložiti odločbo pristojnega organa.
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega denarnega prispevka vodi občinska uprava po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do enkratnega denarnega prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Vlagatelj lahko vloži pritožbo zoper to odločbo v roku 15 dni pri županu Občine Cerkno. Pritožbo se vloži v pisni obliki ali ustno na zapisnik in mora biti obrazložena.
8. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratnega denarnega prispevka na transakcijski račun upravičenca najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.
IV. VIŠINA ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
9. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka po tem pravilniku znaša za novorojenega otroka 146,05 EUR bruto.
O višini denarnega prispevka odloča občinski svet s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini ni sprejet, velja do sprejetja odločitve o drugačni višini denarnega prispevka višina, kot je bila določena nazadnje.
10. člen
Enkratni denarni prispevek po tem pravilniku ni prenosljiv na drugo pravno ali fizično osebo niti ga ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
11. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarni prispevek na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeti denarni prispevek dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
12. člen
Poleg enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka se lahko upravičencem, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno ali drugo praktično darilo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 63/01 in 50/05).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0024/2008
Cerkno, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost