Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

Št. 411-2/2008/1 Ob-5147/08 , Stran 2099
V skladu s petim odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 118/06, v nadaljevanju: ZOFVI) se iz sredstev državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicije v poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole, gimnazije, šole oziroma zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne šole narodne skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole, katerih ustanovitelj je država. Mejna vrednost za izvedbo javno-zasebnega partnerstva v skladu z drugim odstavkom 8. člena ZJZP je 5.278.000,00 EUR (brez DDV). Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) bo tako v skladu z določili ZJZP izvedlo postopek za oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva oziroma preverilo potencialne predloge javno-zasebnega partnerstva za izvedbo investicijskih projektov, ki so vključeni v Spremembi proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 114/07) kot načrti razvojnih programov, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Postopek za oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva se bo izvedel za investicijske projekte pod zap. št. 1., 2. in 4, medtem ko se bo za investicijska projekta pod zap. št. 3. in 5 samo preverilo potencialne predloge javno-zasebnega partnerstva. Financiranje investicijskih projektov se prične v letu 2008 in jih bo vodilo ministrstvo. V Proračunu za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07) ni predvideno financiranje novih projektov. Ministrstvo s predmetnim javnim pozivom poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na navedenih področjih, kjer so izpolnjeni pogoji za javno sofinanciranje zasebnega projekta ali kjer obstaja interes za zasebno vlaganje v javne projekte. Zainteresirani promotorji naj do 23. 6. 2008 pošljejo s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, 1000 Ljubljana (s pripisom: »Vloga za javno-zasebno partnerstvo, zap. št. 411-2/2008 – Ne odpiraj«) vlogo o zainteresiranosti, ki vsebuje: 1. predstavitev promotorja: a) firma promotorja oziroma zasebnega partnerja; b) naslov podjetja, ki bo zasebni partner; c) odgovorne osebe podjetja; d) izjava, da so registrirani za dejavnost, ki je predmet objave; 2. predstavitev ekonomskih, pravnih, tehničnih, okoljevarstvenih in drugih vidikov javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta: a) izjava, da razpolagajo z znanjem, kadri, tehničnimi kapacitetami in finančnimi sredstvi za izvedbo predmetnega objekta; b) idejne rešitve in razvojne možnosti za posamezno lokacijo; c) ocenjeno vrednost investicije in finančno konstrukcijo; d) ekonomsko oceno projekta; e) terminski plan izvedbe; f) oceno prihodkov in stroškov obratovanja v času življenjske dobe projekta. Promotorji, ki bodo v navedenem roku oddali vlogo o zainteresiranosti, bodo po potrebi povabljeni na informativni sestanek, katerega dan in uro bo ministrstvo naknadno določilo. Opredelitev potreb javnega partnerja: Ministrstvo ima v prihodnjih letih predvidena sredstva za izvedbo navedenih investicij, vendar v skladu s predpisi preverja možnosti za projekte javno-zasebnega partnerstva. Namen ministrstva pri izvedbi predmetnih investicij je, zadostiti osnovnim pogojem za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti navedenih srednjih šol. Predvidene lokacije objektov so ob obstoječih objektih srednjih šol, na zemljiščih v lasti Republike Slovenije in v upravljanju ministrstva. Natančnejši podatki v zvezi s posameznim projektom – gradnja objektov, način financiranja, prenos lastninske pravice, količina in obseg projekta, datum začetka in rok izvedbe postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva in začetku izvedbe gradnje in zaključku gradnje bo razvidno iz javnega razpisa. S predmetnim pozivom se pričenja predhodni postopek javno-zasebnega partnerstva, na podlagi katerega bo ministrstvo sprejelo odločitev o izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva ali zaključilo postopek. Namen predhodnega postopka je, da se na podlagi investicijskega elaborata ugotovi, ali so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo projekta in sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva, in da se opredelijo temeljni elementi javno-zasebnega partnerstva za določitev vsebine odločitve in/ali akta o javno-zasebnem partnerstvu. Oceno ekonomske izvedljivosti projekta ali programa bo ministrstvo opravilo skladno s Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) po pridobitvi vlog o zainteresiranosti. Odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva po ZJZP sprejme vlada. Morebitne informacije so dosegljive na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Masarykova ulica 16, Ljubljana, tel. 01/400-54-72 oziroma po elektronski pošti: gp.mss@gov.si. V navedbi zadeve se navede zap. št. zadeve MŠŠ 411-2/2008.