Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje, stran 6111.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo in 129/06) ter 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 12. seji dne 29. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje
1. člen
V Odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Gorje, Zg. Gorje, z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 66/96 in 72/98), se 5. člen odloka spremeni, tako, da se po novem glasi:
»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
18.120 Drugo tiskanje
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti.
Šola lahko za te namene s soglasjem ustanovitelja ustanovi družbo ali drug zavod.
Šola opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
2. člen
V drugem odstavku 11. člena, v drugi alineji, se beseda »pet«, nadomesti z besedo »tri«.
3. člen.
22. člen se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to, je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v tem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjuje pogoje, pridobiti: mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno.
Če lokalna skupnost, učiteljski in vzgojiteljski zbor ter svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministrstva oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O določitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razrešuje svet šole. Razloge za predčasno razrešitev in postopek razrešitve določa zakon«.
4. člen
Črta se 22. člen.
5. člen
Določbe 2. člena tega odloka se začnejo uporabljati s pretekom mandata sedanjemu svetu šole.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-8/2008-3
Gorje, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost