Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2351. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja petega odstavka 29. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06), stran 6089.

Številka: U-I-120/08-6
Datum: 22. 5. 2008
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Trgovinske zbornice Slovenija, Ljubljana, in Avtoprevozniške zbornice Slovenija, Ljubljana, ki ju zastopa dr. Andrej Berden, Ljubljana, na seji 22. maja 2008
s k l e n i l o :
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 4. člena ter 29. in 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) se sprejme.
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se izvrševanje petega odstavka 29. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnici zatrjujeta, da sta prvi in drugi odstavek 4. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (v nadaljevanju ZGZ) v neskladju s 14., s 33., z 42., z 69. in s 74. členom Ustave. Pravni interes utemeljujeta z navedbo, da sta gospodarski zbornici, ki sta bili ustanovljeni na podlagi ZGZ. Pobudnici navajata, da je delitev prostorov, infrastrukture in premoženja Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS) urejena v 29. in 30. členu ZGZ. Iz navedenih določb naj bi izhajalo, da je delitev prostorov, infrastrukture in premoženja GZS mogoča samo med pravnim naslednikom in reprezentativnimi zbornicami. Pogoji za pridobitev statusa reprezentativne zbornice, ki so določeni v prvem in drugem odstavku 4. člena ZGZ, naj bi onemogočali nastanek reprezentativnih zbornic. Zaradi strogih pogojev za pridobitev statusa reprezentativnosti zbornice naj bi celotno premoženje, prostore in infrastrukturo GZS pridobil pravni naslednik GZS. V skladu z 29. in s 30. členom ZGZ je rok za delitev prostorov, infrastrukture in premoženja 24. 6. 2008. Po navedenem datumu naj pobudnici ne bi več mogli sodelovati pri delitvi premoženja GZS, zato tudi predlagata, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje 29. in 30. člena ZGZ.
B.
2. Pobudnici navajata, da izpodbijata prvi in drugi odstavek 4. člena ZGZ. Vendar je iz njunih navedb razvidno, da po vsebini izpodbijata tudi določbe 29. in 30. člena ZGZ, ki urejajo uporabo prostorov in infrastrukture GZS v prehodnem obdobju, način in roke prenosa deleža upravičenj posameznega člana iz GZS na novo zbornico, način dokončne razdelitve uporabe prostorov in infrastrukture GZS ter način, roke in upravičence delitve premoženja GZS. Določbe 29. in 30. člena ZGZ omogočajo delitev prostorov, infrastrukture in premoženja GZS samo med pravnega naslednika GZS in reprezentativne zbornice. Pobudnici sta zbornici, ustanovljeni na podlagi ZGZ. Prvi in drugi odstavek 4. člena ZGZ določata pogoje za pridobitev statusa reprezentativnosti zbornice. Ker pobudnici nista reprezentativni zbornici in ne izpolnjujeta pogojev za pridobitev statusa reprezentativnosti, izpodbijane določbe neposredno učinkujejo na njun pravni položaj, saj jima onemogočajo sodelovati v delitvi prostorov, infrastrukture in premoženja GZS. Zato je Ustavno sodišče štelo, da pobudnici izkazujeta pravni interes za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti sprejelo (1. točka izreka). V nadaljevanju postopka bo ocenilo skladnost izpodbijanih določb z Ustavo.
3. Ustavno sodišče lahko na podlagi 39. člena ZUstS do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb zakona, če bi zaradi njihovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale.
4. Pobudnici predlagata zadržanje izvrševanja 29. in 30. člena ZGZ, vendar iz njunih navedb izhaja, da vsebinsko predlagata zadržanje petega odstavka 29. člena ZGZ(1) in drugega odstavka 30. člena ZGZ,(2) ki določata rok za prenos deleža upravičenj posameznega člana na drugo zbornico in rok za izvedbo delitve premoženja GZS. Ustavno sodišče je v obravnavanem primeru tehtalo na eni strani škodljive posledice, ki bi nastale pobudnici, če bi na podlagi navedenih določb prišlo do delitve prostorov, infrastrukture in premoženja GZS, na drugi strani pa škodljive posledice, ki bi lahko nastale zaradi zadržanja petega odstavka 29. in drugega odstavka 30. člena ZGZ. Ugotovilo je, da škodljivih posledic, ki bi nastale pobudnici z iztekom roka za dokončen prenos deleža upravičenj posameznega člana in z dokončno razdelitvijo premoženja, ne bi bilo mogoče odpraviti.(3) Začasno zadržanje izvrševanje petega odstavka 29. člena in drugega odstavka 30. člena ZGZ pa ne povzroča škodljivih posledic, saj bi bilo upravljanje s premoženjem GZS do razdelitve prostorov ter infrastrukture GZS v prehodnem obdobju urejeno na enak način kot do sedaj.
C.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, tretjega odstavka 26. člena in prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
(1) Peti odstavek 29. člena ZGZ določa: »Svoj delež upravičenj posameznega člana lahko imetnik uveljavi le tako, da ga najpozneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona prenese na zbornico, ustanovljeno po tem zakonu. Prenos deleža upravičenj posameznega člana na zbornico je mogoč samo enkrat.«
(2) Drugi odstavek 30. člena ZGZ določa: »Po preteku dveletnega roka, v katerem prejmejo člani potrdila o deležu upravičenj na premoženju GZS, se izvede delitev premoženja GZS. O tej delitvi se dogovorijo vse reprezentativne zbornice tako, da upoštevajo kriterije o deležu upravičenj iz prejšnjega člena.«
(3) ZGZ je bil sprejet 26. 5. 2006. V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen 9. 6. 2006. Veljati je začel petnajsti dan po objavi. To pomeni, da je rok za prenos deleža upravičenj posameznega člana 24. 6. 2008. Po 24. 6. 2008 naj bi se tudi izvedla delitev premoženja GZS.